הקדמה:

ועדת זכאות ואפיון קובעת את הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים של תלמיד עם צרכים מיוחדים, ואת היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו
ההורים יכולים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם: כיתה במוסד חינוך רגיל, כיתה במוסד חינוך רגיל שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים או מוסד לחינוך מיוחד
על החלטת ועדת זכאות ואפיון ניתן להגיש השגה תוך 21 יום, מיום קבלת ההחלטה של הוועדה
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך


ועדת זכאות ואפיון פועלת מכוח חוק חינוך מיוחד והיא קובעת את זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, וכן את היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו.

 • הוועדה מוסרת להורי התלמיד מידע לגבי השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד.
 • ההורים יכולים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד התלמיד מבין 3 האפשרויות הבאות:
  • כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל
  • כיתה במוסד חינוך רגיל שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים
  • מוסד חינוך מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים
 • למידע על סוגי התמיכה הניתנים במסגרת השילוב בחינוך הרגיל ראו שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה.
 • הוועדה מתקיימת ברשות המקומית שבה רשום התלמיד על-פי תעודת הזהות של הוריו.

הנוכחים בדיון בוועדה

 • הרכב הוועדה כולל:
  • עובד משרד החינוך שהוא בעל מומחיות, ניסיון והכשרה בחינוך מיוחד (יו"ר הוועדה).
  • מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית, או נציג שלו שהוא בעל ניסיון או הכשרה בחינוך מיוחד.
  • מפקח כולל על החינוך המיוחד ומפקח כולל לחינוך רגיל, או נציגיהם.
  • פסיכולוג חינוכי מטעם הרשות המקומית.
  • נציג הורים - הורה לתלמיד עם צרכים מיוחדים שנבחר מתוך רשימות ארגוני הורים שהוכרו לשם כך על-ידי שר החינוך.
 • לדיון בוועדה יוזמן חבר מהצוות הרב-מקצועי במוסד החינוך שבו לומד התלמיד.
 • חובה להזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד, ולאפשר להם או לנציג מטעמם להשמיע את דבריהם ולהגיש מסמכים וחוות דעת מטעמם.
 • הוועדה יכולה להזמין מיוזמתה אנשי מקצוע מתחומים שונים. ההורים רשאים לבקש השתתפות של רופא מומחה או עובד סוציאלי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמיד עם צרכים מיוחדים עם אחת או יותר מהמוגבלויות הבאות: מוגבלות על רצף האוטיזם, עיוורון או מוגבלות בראייה, חירשות או מוגבלות בשמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית, הפרעות נפשיות או מחלות ותסמונות נדירות.
 • תלמיד עם צרכים מיוחדים עם אחת או יותר מהמוגבלויות הבאות: לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי או שפתי או חשד למוגבלות שכלית התפתחותית, שמתקיים לגביו אחד מאלה:
  • הוריו ביקשו דיון בוועדת זכאות ואפיון.
  • רמת התפקוד שלו נמוכה.
  • התלמיד לומד במסגרת חינוך רגיל, עבר תהליך של התערבות ותמיכה לקידום תפקודו במוסד החינוך, והמוסד אינו בטוח לגבי רמת תפקודו.
 • תלמיד הלומד בכיתה או במוסד חינוך מיוחד, ומופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בחינוך הרגיל.
הערת עריכה
מוגבלות בשכיחות נמוכה ובשכיחות גבוהה. ממתין לבדיקה אם יש הגדרה רשמית ומדוייקת. מבוסס על מידע מאתר משרד החינוך. במקור אחר ההגדרה מעט שונה
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 14:59, 25 במרץ 2019 (IST)

שלבי ההליך

 • הפניית תלמיד לוועדת זכאות ואפיון יכולה להיעשות על-ידי הורה, מוסד חינוך מוכר, רשות החינוך המקומית, ארגון ציבורי העוסק בטיפול בתלמידים עם צרכים מיוחדים או כל גורם טיפולי אחר.
 • הפניית תלמיד לוועדה תיעשה עד ה-31 במרס, בכל שנה. דיוני הוועדה מסתיימים לכל המאוחר ב-15 במאי באותה שנה לגבי תלמידי בתי ספר, ולכל המאוחר ב-31 במאי לגבי תלמידים הלומדים בגני הילדים או עולים לכיתה א'.
 • לפני הדיון בוועדה יעביר לה מוסד החינוך שבו לומד התלמיד מידע על התלמיד ואת חוות דעתו לגביו.
 • לוועדה יוצגו המסמכים הבאים:
  • תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במוסד החינוכי שבו לומד התלמיד
  • אבחנה קבילה של המוגבלות של התלמיד. לפירוט הגורמים שאבחנתם קבילה ראו רשימת גורמים מאבחנים בהתאם לסוג המוגבלות.
  • בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.
  • סיכום התוכנית האישית שהוכנה לתלמיד, לרבות תלמידים החוזרים מאשפוז בבית חולים.
  • שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון.
  • מומלץ להציג שאלון הורים וכן שאלון תלמיד/ה.
  • ההורים רשאים לצרף מסמכים נוספים.
 • הוועדה תזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד ותמסור להם, לפחות 14 ימים לפני מועד הדיון, כל מסמך שנמצא בידי הוועדה ועשוי לשמש אותה בדיונים ובהחלטה.
 • דיוני הוועדה יירשמו בפרוטוקול שיימסר להורים ככל האפשר עם תום הדיון, ולכל היותר עד 14 יום לאחר הדיון או לאחר שהתקבלה ההחלטה (המוקדם מביניהם).

החלטת ועדת זכאות ואפיון

 • ועדת זכאות ואפיון קובעת את זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, ואת היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו ולפי צרכיו.
 • הוועדה קובעת את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד בהתאם למצבו, בין השאר בתחומים האלה: קוגנטיבי, לימודי, שפתי, רגשי, חברתי, עצמאות תפקודית והתארגנות, ותקשורת.
 • הוועדה תיידע את הורי התלמיד לגבי השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד, מבין מסגרות אלה:
  • כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל
  • כיתה במוסד חינוך רגיל שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים
  • מוסד חינוך מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים
 • שירותי החינוך המיוחדים שהתלמיד עשוי להיות זכאי להם מפורטים בתוספת השנייה לחוק חינוך מיוחד.

בחירת סוג המסגרת החינוכית

 • לאחר קבלת המידע מהוועדה, ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד התלמיד מבין 3 האפשרויות.
 • על ההורים להודיע לוועדת הזכאות והאפיון על בחירתם בתוך 14 ימים מהיום שנודע להם על קביעת הוועדה.
 • אם ההורים לא יודיעו על בחירתם במועד, הוועדה רשאית להחליט על סוג המסגרת החינוכית המתאימה לילד. במקרה שבו הוועדה מחליטה על המסגרת החינוכית, עליה לתת עדיפות לשילוב הילד במוסד חינוך רגיל.
 • הוועדה רשאית להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו ההורים אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. יש חשש ממשי שהשמת התלמיד במסגרת חינוכית על-פי בחירת ההורים תביא לפגיעה ממשית בשלומו או בשלומם של אחרים.
  2. ההחלטה נעשתה על סמך חוות דעת של גורמים טיפוליים, ואם התלמיד לומד במוסד שיקומי, גם על סמך מידע בכתב מהמוסד השיקומי שבו הוא לומד.
  3. ניתנה להורים הזדמנות להשמיע את עמדתם בתוך 14 ימים מהיום שבו התקבלה הודעת ההורים על בחירתם.
  4. ההחלטה אושרה על-ידי מנהל האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך או סגנו.
 • למידע נוסף על בחירת ההורים בסוג המסגרת החינוכית, ראו בפורטל הורים באתר משרד החינוך.

דיון חוזר

 • מדי 3 שנים נערך בוועדה דיון חוזר בעניינו של התלמיד, ביוזמת מנהל המוסד החינוכי שבו הוא לומד.
 • בדיון החוזר הוועדה יכולה לדון על-סמך מסמכים בלבד, מבלי לזמן את ההורים. אם הוועדה דנה על סמך מסמכים בלבד, היא אינה רשאית להחליט על השמתו של התלמיד במסגרת שונה מזו שבחרו ההורים.
 • דיון חוזר יכול להיערך גם לפני שעברו 3 שנים, בתנאי שחלפה שנה ממועד ההחלטה הקודמת בעניינו של התלמיד, והדיון נקבע:
  • ביוזמת מנהל המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד
  • לבקשת ההורים
  • לבקשת ארגון ציבורי שהוכר לכך על-ידי שר החינוך
 • הורי התלמיד, מנהל המוסד החינוכי וארגון ציבורי רשאים להביא את עניינו של התלמיד לדיון חוזר בוועדת זכאות ואפיון פעם אחת לפני שחלפה שנה ממועד ההחלטה הקודמת בעניינו. אם מעוניינים לערוך דיון חוזר יותר מפעם אחת לפני שחלפה שנה, יש צורך לקבל לכך את אישור מנהל המחוז במשרד החינוך.

ועדת השגה

 • על החלטת ועדת זכאות ואפיון ניתן להגיש השגה, תוך 21 יום מקבלת ההודעה על ההחלטה.
 • הוועדה תזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד ותאפשר להם או לנציג מטעמם להשמיע את דבריהם.
 • ועדת ההשגה רשאית:
  • לקבל את ההשגה ולשנות את החלטת ועדת הזכאות והאפיון
  • להחזיר את העניין לוועדת הזכאות והאפיון לדיון נוסף
  • לדחות את ההשגה
 • הוועדה תתן את החלטתה תוך 21 ימים מהיום שבו הוגשה ההשגה.
 • על החלטת ועדת ההשגה ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך, וכן באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

חשוב לדעת

 • ההורים בוחרים את סוג המסגרת החינוכית שבה ילמד התלמיד. בתנאים מסויימים, ועדת זכאות ואפיון יכולה להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו ההורים.
 • במקרה שבו ועדת זכאות ואפיון קיימה דיון חוזר בעניינו של התלמיד על סמך מסמכים בלבד, מבלי שהוזמנו ההורים, היא אינה רשאית להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו ההורים.
 • במקרה של תלמיד עם אחת או יותר מהמוגבלויות הבאות: לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי או שפתי, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית, ורמת התפקוד שלו גבוהה או בינונית-גבוהה - הוועדה אינה מחוייבת לקבוע זכאות לשירותי חינוך מיוחד. אם הוועדה החליטה על זכאות, השירותים יינתנו מתוך סל שירותי החינוך המיוחד של בית הספר.
  הערת עריכה
  מבוסס על התכתבות עם אגף חינוך מיוחד במשרד החינוך. נשלח ל-keeper
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 10:19, 26 במרץ 2019 (IST)
 • הקביעה לאיזה מוסד חינוכי ספיציפי הילד ישובץ נעשית על ידי ועדת שיבוץ. למידע נוסף ראו ועדת שיבוץ לחינוך המיוחד.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים