אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן


הערת עריכה
אני יודע שזה עדיים טיוטה, ובכל זאת כדי לא לעשות סתם עבודה מיותרת, כמה הערות: ראשית, שם הערך מכיל לפחות שני נושאים שונים. לנעשה, הערך צריך להיות הליך להגשת הבקשה לקבלת היתר. הסירוב הוא חלק משלבי ההליך ולא צריך להופיע בכותרת. ביטול ההיתר צריך להיות פסקה בתוך הערך או ערך נפרד אבל בטח לא בכותרת. שנית, המידע שיש בחוק כרגע וגם בתוך הערך אינו שימושי כלל. החוק מסמיך לקבוע תנאים אבל לא מפרט אותם. אני מניח שהתנאים (אם קיימים) נקבעים ע"י השר או ע"י הממונה, ואם הם אכן קיימים, אז צריך למצוא אותם. את האדם הפשוט לא מעניים שיש לשר סמכות לקבוע תנאים. שלישית צריך להיזהר מ"העתק הדבק" מתוך החוק. זה מגביל אותנו הן לניסוח המשפטי והן לכותרות של החוק במקום לכותרות של התבנית של הערך. זה גם מושך אותנו לכתוב כל מיני דברים שכתובים בחוק שאין להם שום יישום פרקטי עבור האזרח כמו למשל הסמכויות של השר לקבוע תנאים במקום לפרט מהם התנאים.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:53, 30 ביולי 2017 (IDT)

פרק ד1 לחוק עובדים זרים קובע שתנאי להעסקת עובדים זרים הוא שהמעסיק מחזיק בהיתר תקף להעסקת עובדים זרים הניתן על ידי הממונה על היתרים לעובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, ופועל בהתאם לתנאי ההיתר.

 • היתר להעסקת עובד זר ניתן רק למעסיקים בענפי הסיעוד, החקלאות, הבנייה, התעשייה והמסעדנות האתנית.
 • שר הפנים יכול לקבוע תנאים למתן ההיתר והוראות בדבר חובת מעסיק המבקש היתר להעסקת עובד זר.
 • סעיפים 1יד1 ו-1טו לחוק עובדים זרים התשנ"א -1991 מקנים לממונה על מתן ההיתרים להעסקת עובדים זרים את הסמכות לסרב לתת היתר כאמור, להתנות אותו או לסרב לחדשו בהתקיים נסיבות מסוימות, כפי שיפורטו בהמשך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

הערת עריכה
שרון, לא מצאתי באתר שלנו וגם לא באתר של רשות האוכלסין וההגירה כיצד מבקשים היתר להעסקת עובד זר שלא בסיעוד, יכול להיות?!.
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 16:33, 29 ביולי 2017 (IDT)

התניית מתן היתר בתשלום קנס חלוט

 • הממונה על מתן ההיתרים להעסקת עובדים זרים רשאי לסרב לתת למעסיק היתר כאמור אם הוטל על המעסיק אחד הקנסות הבאים והוא לא שילם אותם:
  • קנס מינהלי חלוט (קנס שהמועד להגיש בקשה לביטולו או הודעה על רצון להישפט על העבירה חלף שהוטל על המעסיק בשל עבירה על חוק עובדים זרים או חוקי עבודה אחרים הקשורים להעסקת עובדים זרים.
  • עיצום כספי חלוט ( עיצום כספי שחלפו המועדים להגשת ערעור עליו) שהוטל על המעסיק לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, בגין הפרת זכויות של עובדים זרים.

ביטול היתר, סיוגו, או סירוב לתתו או לחדשו

ביטול היתר,סיוגו או סירוב לתתו או לחדשו בשל אי קיום תנאי בהיתר או הפרת חובה החלה על המעסיק כלפי עובדיו

 • הממונה רשאי, לבטל את ההיתר שניתן למעסיק להעסקת העובדים הזרים או לקבוע תנאים וסייגים בהיתר בטרם יחליט על ביטולו, וכן לסרב לבקשת המעסיק לאשר העסקתם של עובדים זרים למשך תקופה של עד שלוש שנים במקרים הבאים:
  • המעסיק לא קיים תנאי שנקבע בהיתר.
   • נקבע בהיתר כי המעסיק חייב ברישום לגבי היקף עבודתם של העובדים הזרים או לגבי שכר העבודה ששולם להם, ונודע לממונה כי המעסיק לא קיים את חובת הרישום כאמור או רשם מידע שאינו נכון, יבטל הממונה את ההיתר להעסקת העובדים הזרים שלגביהם לא קוימה החובה כאמור ויפחית בהתאם לכך את מכסת העובדים הזרים שניתן להעסיקם אצל אותו מעסיק על פי ההיתר.
  • המעסיק לא קיים את התנאים להעסקת עובדים זרים על פי החוק.
  • המעסיק החזיק את דרכונו של העובד הזר או מסמך זיהוי אחר, בניגוד לרצונו. למידע נוסף ראו איסור החזקת דרכון של עובד זר.
 • הממונה רשאי לעשות כן רק לאחר שנתן למעסיק הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו.

ביטול היתר סיוגו או סירוב לתתו או לחדשו בשל עבירות חמורות

 • הממונה רשאי,לסרב לתת היתר להעסקת עובד זר למעסיק, לבטל היתר שנתן או לסרב לחדשו, אם מצא כי התקיים אחד מאלה:
  • המעסיק הורשע או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות חמורות של החזקת בתנאי עבדות, עבודה בכפייה או סחר בבני אדם או בעבירה אחרת שבגלל מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל היתר להעסקת עובד זר.
  • בעל עניין ( מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או בן משפחה הזכאי לחלק מהרווחים) או בעל תפקיד בכיר בעסק הורשע או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה חמורה של החזקת בתנאי עבדות, עבודה בכפייה או סחר בבני אדם או בעבירה אחרת כאמור והכול בכפוף למידת הקשר שבינו ובין המעסיק.
   • לעניין היתר בענף הסיעוד, לא יחליט הממונה שלא לתת היתר להעסקת עובד זר למעסיק, לבטל היתר שנתן או לסרב לחדשו בשל כך שבעל עניין או בבעל תפקיד בכיר הורשע או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה חמורה כאמור, אלא לאחר שבחן את האפשרות לקבוע תנאים בהיתר למניעת הפגיעה בעובד הזר.
 • הממונה רשאי לעשות כן רק לאחר שנתן למעסיק הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו.
 • אם נפתחה חקירה בשל עבירה חמורה כאמור וטרם התקבלה החלטה בעניין הגשת כתב אישום, רשאי הממונה, אם ראה כי הדבר מוצדק בשל חשש לפגיעה בעובד זר ולנוכח חומרת העבירה, לדחות את החלטתו בעניין מתן היתר או חידושו לתקופה של עד 18 חודשים, או עד לקבלת ההחלטה בדבר הגשת כתב האישום, לפי המוקדם,

אישור העסקה זמני

 • בוטל היתר להעסקת עובדים זרים, רשאי הממונה,אם נוכח שהדבר דרוש לשם הגנה על העובדים ובהתחשב בנסיבות ביטול ההיתר,לתת למעסיק אישור זמני להמשך העסקתם של העובדים הזרים למשך תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים,

חילוט ערובה שהמעסיק הפקיד

 • בנוסף לכל האמר לעיל, רשאי הממונה, ל'אחר שנתן למעסיק הזדמנות לטעון את טענותיו, לחלט ערובה שהמעסיק התחייב להפקיד על פי החוק, במקרים הבאים:
  • המעסיק לא קיים תנאי שנקבע בהיתר.
  • המעסיק לא קיים את התנאים להעסקת עובדים זרים על פי החוק.
  • המעסיק החזיק את דרכונו של העובד הזר או מסמך זיהוי אחר בניגוד לרצונו.

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

פסקי דין

המפה נטענת...

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות