מטרת החוק להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה על-ידי הנהגת הליך מינהלי להטלת עיצום כספי על מעסיקים ועל מזמיני שירות
במקרה שמעסיק או מזמין שירות מפר את ההוראות המפורטות בחוק זה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
מעסיק או מזמין שירות המפר את אחת ההוראות המפורטות בחוק, צפוי לעיצום כספי

פרטים

שם החוק:
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011
שר אחראי:
שר הכלכלה והתעשייה
חוק קודם:
חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט-2009

מטרתו של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה הינה להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה על-ידי הנהגת הליך מינהלי להטלת עיצום כספי על מעסיקים ועל מזמיני שירות.

 • המרכיב המרכזי בחוק הוא הוספת האכיפה המנהלית על גבי האכיפה הפלילית. השוני יחול על ידי הנהגת התראות מנהליות והטלת עיצומים כספיים על מעסיקי כלל העובדים ולא רק על מעסיקי עובדי קבלן ומזמיני שירותים של עובדי קבלן. העיצומים הכספיים יוטלו באופן מדורג: התראה תחילה, עיצום אחרי זה, ורק לבסוף אכיפה פלילית.
 • סכומי העיצום הכספי נעים בין 2,550 ₪ לבין 35,700 ₪, בשים לב לסוג ההפרה או לסוג המפר. עיצומים כספיים יוטלו בגין הפרתן של הוראות חוקי העבודה, הוראות שבצווי הרחבה בנושא פנסיה והוראות שבהסכמים קיבוציים בדבר שכר מינימום ענפי.
 • במקרה של מזמין שירות, בתחומי השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה החוק מאפשר:
  • הטלת עיצום כספי על ידי המפקח מטעם משרד הכלכלה;
  • הגשת תביעה על ידי העובד נגד מזמין השירות במשפט אזרחי
  • הגשת כתב אישום גם כנגד מזמין השירות באותה עבירה בה מואשם הקבלן המעסיק את העובד.
 • במקרה שמזמין השירות פועל כאמור בחוק כדי לבדוק את קיומן של זכויות עובדי הקבלן, מוענקת למזמין השירות הגנה מפני אחריות להפרות של זכויות עובדי קבלן אצלו.
 • כמו כן החוק מאפשר הליך של עיצום כספי נגד מנהל כללי בתאגיד שהעסיק עובד והפר הוראה לפי החוק. נקבעה עבירה פלילית של אחריות מנהל רשות ציבורית שהיא מעסיקה מפרה זכויות וכן נקבעה אחריות פלילית של מנהל מזמין שירות שהוא תאגיד או רשות ציבורית.
 • תחילת החוק - ביום 19.6.2012
 • מועד עדכון סכומי העיצומים הכספיים - 16.02.2017 (ראו הודעה על עדכון הסכומים שפורסמה בילקוט הפרסומים)

זכויות עובדים המועסקים ישירות

 • התוספת השנייה לחוק מכילה 3 רשימות חוקים, שהפרתם חושפת את המעסיק לקנסות, ומפרטת את שעור הקנסות שניתן להטיל על המעסיק בגין הפרתם.

הפרת הוראה המנויה בחלק א' של התוספת השנייה לחוק

 • בגין ההפרות המנויות בחלק א' של התוספת השנייה, והמפורטות להלן ניתן יהא להטיל קנסות על המעסיק בשיעור של 2,550 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-5,100 ₪ עבור מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה שנייה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס. במקרה של הפרה מתמשכת, ניתן להטיל בכל יום שההפרה נמשכת 2% מסכום הקנס הכספי המקורי.
 • רשימת ההפרות בחלק א' של התוספת השנייה לחוק:

הפרת הוראה המנויה בחלק ב' של התוספת השנייה לחוק

 • בגין ההפרות המנויות בחלק ב' של התוספת השנייה, והמפורטות להלן ניתן יהא להטיל קנסות על המעסיק בשיעור של 10,200 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-20,400 ₪ על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס. במקרה של הפרה מתמשכת, ניתן להטיל בכל יום שההפרה נמשכת 2% מסכום הקנס הכספי המקורי.
 • רשימת ההפרות בחלק ב' של התוספת השנייה לחוק:

הפרת הוראה המנויה בחלק ג' של התוספת השנייה לחוק

 • בגין ההפרות המנויות בחלק ג' של התוספת השנייה, והמפורטות להלן ניתן יהא להטיל קנסות על המעסיק בשיעור של 17,850 ₪ אם מדובר במעסיק יחיד שאינו עסק, ו-35,700 ₪ על מעסיק אחר. במקרה של הפרה חוזרת (הפרה זהה בתוך שנתיים) יוכפל גובה הקנס. במקרה של הפרה מתמשכת, ניתן להטיל בכל יום שההפרה נמשכת 2% מסכום הקנס הכספי המקורי.
 • רשימת ההפרות בחלק ג' של התוספת השנייה לחוק:

זכויות עובדי קבלן ונותני שירותים

 • החוק קובע, כי בתנאים מסויימים מזמין שירות של ניקיון, הסעדה או שמירה, אחראי גם לתנאי העסקתם של עובדי קבלן העובדים בשירותו, במקרה שזכויותיהם הופרו על ידי חברת כח האדם, חברת הניקיון, חברת השמירה או חברת ההסעדה, באופן שהוא עצמו ייחשב כמי שהפר את תנאיהם, ויהא חשוף לעיצום כספי כאילו היה מעסיקם של עובדים אלו באופן ישיר. במקרים מסויימים יהא מזמין השירות חשוף לעיצומים כספיים, לתביעה אזרחית ולקנס כספי מכוח אחריותו הפלילית להפרת החוק.
 • האחריות תחול על זכויות של נותני שירותם בתחומים הבאים:
 • החוק מטיל אחריות על מזמיני השירות במקרים הבאים: