הקדמה:

עובדים זרים זכאים לתנאי העבודה שזכאים להם עובדים ישראלים
מעסיקי עובדים זרים מחויבים לדאוג לעובדיהם למגורים הולמים ולביטוח רפואי
למידע לגבי זכאות העובדים למנוחה שבועית ולחופשות (חופשה שנתית, חופשות חגים וחופשות מחלה), ראו מנוחה שבועית וחופשות לעובד זר
הפרה של זכויות העובדים הזרים היא עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא מאסר וקנס של עשרות אלפי שקלים
לפני תחילת העסקת עובד זר יש לחתום עימו על הסכם עבודה המפרט את זכויותיו וחובותיו
למידע נוסף ראו זכויות עובדים זרים באתר משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים


עובד זר זכאי לאותם תנאי עבודה להם זכאי עובד ישראלי על פי חוק.

מי זכאי?

 • עובדים זרים המועסקים בישראל.
 • מבקשי מקלט המועסקים בישראל.

תנאי העבודה שהמעסיק מחוייב לספק

הסכם עבודה

 • מעסיק של עובד זר מחוייב להתקשר עם העובד בחוזה עבודה, המפרט את כל תנאי העסקה המפורטים לעיל.
 • לפרטים נוספים ראו חוזה עבודה לעובד זר.

מרכיבי שכר

 • לעובד הזר ישולם שכר חודשי עד ל-9 בכל חודש, עבור החודש הקודם. שכר זה כולל:
 • המעסיק רשאי לשלם את שכרו של העובד במזומן.
 • אם העובד מסכים, רשאי המעסיק לשלם לעובד את השכר באמצעות הפקדה של התשלום לחשבון בנק של העובד בו רק לעובד יש זכויות וייפוי כח או בהמחאה בנקאית (צ'ק), בתנאי שניתן לפדות את הצ'ק עד סוף החודש שעבורו משולם השכר.
 • המעסיק רשאי בהסכמת העובד בכתב ובחתימתו, לשלם עד 10% מהשכר במזון ובמשקאות (למעט משקאות משכרים) המיועדים לצריכה במקום העבודה.
טיפ
רשות האוכלוסין רשאית לדרוש מן המעסיק הוכחות לתשלום השכר, ועל כן רצוי לשמור את האסמכתאות המעידות על תשלומי השכר
הערת עריכה
משרד הכלכלה כותב זאת "לפי נהלי רשות האוכלוסין" אלא שנהלי רשות האוכלוסין לא מתיחסים לכל העובדים הזרים אלא לעובדים בחקלאות. עם זאת אני מניח שהחובה הזו כתובה בתוך היתרי העבודה, כך שבפועל עדיף שההנחיה הזו אכן תופיע אצלנו באתר גם לכלל העובדים הזרים.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:46, 18 בספטמבר 2016 (IDT)

ניכויים משכר העובד

 • מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד תשלומים המחוייבים על פי חוק, כגון: מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלום עבור מגורים הולמים ותנאים נלווים, תשלום עבור ביטוח רפואי וסכומים המגיעים למעסיק בגין חובות העובד כלפיו, וזאת בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו בכתב לניכויים אלה. סך הניכויים לא יעלה על 25% משכר העובד. לפרטים נוספים ראו ניכויים מותרים משכר עובד זר.
 • מעסיק אינו רשאי לנכות משכר העובד סכומים בגין החזרי אגרות ששילם לרשויות עבור אשרת עבודה לעובד זר, אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.

מגורים הולמים

 • על המעסיק לדאוג למגורים הולמים לעובד, למשך כל תקופת העסקתו ועד ל-7 ימים לאחר סיום עבודתו. לפרטים נוספים ראו מגורים הולמים לעובד זר.

ביטוח רפואי

 • המעסיק מחויב לדאוג לביטוח רפואי לעובד, אצל מבטח בעל רישיון בתוקף, עבור כל תקופת עבודתו.
 • על פוליסת הביטוח לכלול תנאים מסוימים הקבועים בחוק. למידע נוסף ראו תנאי פוליסת ביטוח בריאות לעובד זר.
 • על המעסיק למסור לעובד העתק של פוליסת הביטוח, כתוב בשפה שהעובד הזר מבין. לפרטים נוספים ראו ביטוח בריאות לעובדים זרים.

הפרשות לפנסיה

 • לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנכנס לתוקף בשנת 2008, זכאי עובד זר בישראל להפרשות עבור פנסיה ועבור פיצויי פיטורים מהמעסיק.
 • סכומי ההפרשה לקרן החסכון של העובדים הזרים זהים לסכומי ההפרשה לקרן פנסיה של עובדים ישראלים.
 • מכיוון שפנסיה היא חסכון לטווח ארוך, ההפרשות עבור עובדים זרים יוכנסו לקרן שאינה פנסיונית, אותה יוכלו העובדים לפדות עם סיום תקופת עבודתם בישראל.
 • למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובד זר.

ביטוח לאומי

סיום יחסי עבודה

 • הודעה מוקדמת לפיטורים: מעסיק המעוניין לפטר עובד, מחויב לתת לעובד הודעה מוקדמת, שמשכה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה. עובד זר שמעבידו נפטר זכאי לתמורת הודעה מוקדמת (תשלום בשווי השכר שהיה מקבל אילו קיבל הודעה ממוקדמת והיה עובד במהלכה). לפרטים נוספים ראו הודעה מוקדמת לפיטורים.
 • פיצויי פיטורים: עובד שעבד מעל שנה במקום עבודה אחד, זכאי לפיצויי פיטורים, בשיעור של שכר חודש אחד בגין כל שנת עבודה. עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה, או בשל פשיטת רגל של מעבידו, זכאי לפיצויי פיטורים. לפרטים נוספים ראו פיצויי פיטורים.
 • שחרור כספי הפיצויים שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני - החל משנת 2008, חובה על מעסיק להפריש מדי חודש חלק מכספי הפיצויים במסגרת הפרשות המעביד לפנסיה. העובד יהיה זכאי לקבל אותם עם סיום עבודתו בישראל. בנוסף יצטרך המעסיק לשלם לעובד את החלק מהפיצויים שאותו לא הפקיד לביטוח הפנסיוני. למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובד זר.
 • עובד זר בסיעוד - למידע מורחב על זכויות עובד זר בסיעוד בשלב סיום יחסי עבודה ראו:


חשוב לדעת

 • מעסיק שלא שילם לעובד שכר מינימום, או שניכה משכרו של העובד סכומים מעבר למותר, או שלא קיים את חובותיו כמתחייב מחוזה עבודה (מגורים הולמים, ביטוח רפואי, מסירת תלוש השכר או הגשת הודעה מוקדמת בדבר פיטורים), עובר על החוק וצפוי לקנס מינהלי של 5,000 ש"ח בגין כל הפרה.
 • במקרים של עבירות חמורות, יוגש כתב אישום נגד המעסיק.
 • על הפרת התנאים הרשומים בחוזה העבודה לגבי ביטוח רפואי, מגורים הולמים, או ניכוים משכר העובד מעל למותר, ניתן לקבל עונש מאסר של שנה, או קנס של 104,400 ש"ח בגין כל עבירה.
 • אם העובד הגיש תלונה על הפרת אחת מזכויותיו, אין לפגוע בשכרו או בתנאי עבודתו, ואין לפטרו או לפגוע בתנאי עבודתו. בגין כל אחת מעבירות אלו צפוי קנס של עד 52,000 ש"ח.
 • עובד זר המועסק בסיעוד באמצעות חברת סיעוד אצל מטופל שאושרה לו גמלת סיעוד, זכאי לקבל את תנאי השכר באופן יחסי מכל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד מחד והמטופל מאידך). היקף המשרה המשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שהמטופל זכאי להן מהמוסד לביטוח לאומי. המטופל אחראי לתנאי השכר עבור יתרת השעות המשלימות למשרה מלאה. למידע נוסף ראו העסקת עובד זר בסיעוד על-ידי המטופל במקביל להעסקתו על-ידי חברת הסיעוד.
 • כשעובד נדרש במהלך עבודתו לעבור בין מטופל למטופל, זמן המעבר בין המטופלים ייחשב כזמן עבודה המזכה את העובד בשכר, בתנאי שמדובר בזמן קצר אשר אינו מאפשר לעובד להתפנות לענייניו האישיים. למידע נוסף ראו: עובד סיעוד זכאי לשכר עבור זמן הנסיעה בין מטופל למטופל, בתנאי שזמן זה קצר ואינו מאפשר לו להתפנות לענייניו.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל


פסקי דין


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות