עובדים זרים זכאים לרוב תנאי העבודה שזכאים להם עובדים ישראלים על פי החוק
בנוסף, מעסיקי עובדים זרים מחויבים לדאוג לעובדיהם למגורים הולמים ולביטוח רפואי
לפני תחילת העסקת עובד זר יש לחתום עימו על הסכם עבודה בשפתו המפרט את זכויותיו וחובותיו
למידע אודות זכויות עובדים זרים המועסקים בענף הסיעוד ראו העסקת עובד זר בסיעוד
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה


עובד זר זכאי לאותם תנאי עבודה להם זכאי עובד ישראלי על פי חוק.

 • בנוסף, מעסיקי עובדים זרים מחויבים לחתום עם העובד לפני תחילת ההעסקה על הסכם עבודה בשפתו ולדאוג לעובדיהם ל מגורים הולמים ולביטוח רפואי
שימו לב
זכותון זה עוסק בתנאי העסקה הכלליים של עובדים זרים . למידע על תנאי העסקה הייחודים של עובדים זרים בענף הסיעוד ראו העסקת עובד זר בסיעוד.

מי זכאי?

 • עובדים זרים המועסקים בישראל.
 • מבקשי מקלט המועסקים בישראל.

הסכם עבודה

 • מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם העובד בחוזה עבודה בשפתו, המפרט את כל תנאי העסקה המפורטים לעיל.
 • לפי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה, על הלשכות הפרטיות לספק למטופלים דוגמת חוזה עבודה באישור עורך דין לפיו החוזה תואם לדין ולנהלים החלים.
 • מעסיק של עובד זר חייב למסור לעובד הזר העתק של החוזה ולהחזיק במקום עבודתו של העובד את מסמכי העסקת העובד הזר.
 • למידע נוסף ראו:

מועד תשלום השכר ואופן תשלומו

 • על המעסיק לשלם לעובד את השכר החודשי עד ל-9 בכל חודש, עבור החודש הקודם.
 • לפי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה, על המעסיק לשלם את שכרם של העובדים הזרים לחשבון בנק בישראל בו אין לצד ג', לבד מהעובדים, זכויות או ייפוי כוח.
 • המעסיק רשאי בהסכמת העובד בכתב ובחתימתו, לשלם עד 10% מהשכר במזון ובמשקאות (למעט משקאות משכרים) המיועדים לצריכה במקום העבודה.
 • תשלום השכר שלא לפי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה, מהווה הפרה של תנאי ההיתר להעסקת העובד הזר, ועשויה אף להביא לביטולו.
 • העובד רשאי להעביר את שכרו, לאחר שהופקד בחשבון בנק כאמור, למדינתו בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו הבלעדי.
 • למידע נוסף ראו תשלום שכר לעובדים זרים, משרד העבודה.
טיפ
רשות האוכלוסין רשאית לדרוש מן המעסיק הוכחות לתשלום השכר, ועל כן רצוי לשמור את האסמכתאות המעידות על תשלומי השכר

מרכיבי השכר

שכר מינימום

 • שכרו של העובד לא יפחת משכר מינימום, העומד כיום על 5,880.02 ₪ לחודש למשרה מלאה, לפני ניכויים שהמעסיק רשאי או חייב לנכות על-פי החוק.
 • שכר המינימום אינו כולל תוספות קבועות בחוק כגון: הוצאות נסיעה או דמי הבראה. תוספות אלה יש לשלם בנוסף לשכר הבסיס (שחייב להיות לפחות בגובה שכר המינימום).

גמול עבור שעות נוספות

 • כל עבודה, החל מהדקה הראשונה, העוברת את מכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא מוגדרת כ העסקה בשעות נוספות ומזכה את העובד שביצע אותה ב גמול עבור שעות נוספות.
  • עובד שמועסק 5 ימים בשבוע יהיה זכאי במשך 4 ימים בשבוע לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-8 שעות ו-36 דקות בכל יום (8.6 שעות), נטו ללא הפסקה, ובמשך יום אחד בשבוע (היום המקוצר) על כל שעה שמעבר ל-7 שעות ו-36 דקות בכל יום (7.6 שעות), וכן עבור כל שעה מעבר ל-42 שעות עבודה רגילות שבועיות.
  • מי שעובד 6 ימים בשבוע יהיה זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-8 שעות ביום עבודה רגיל, על כל שעה שמעבר ל-7 שעות עבודה ביום שישי ועל כל שעה שמעבר ל-42 שעות שבועיות רגילות.
 • גובה הגמול עבור שעות נוספות הנו תשלום של 125% משכר שעת עבודה רגילה (כלומר תוספת של 25% על ערך שעת העבודה רגילה) עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה ותשלום של 150% (כלומר תוספת של 50% על ערך שעת עבודה רגילה) מהשעה השלישית ואילך.
 • מעסיקים בענף הבניין - מחויבים להעסיק את העובדים הזרים בהיקף של לפחות 211 שעות, כך שלפחות 29 שעות ישולמו בערך של "שעות נוספות". למידע נוסף ראו שעות עבודה ושכר לעובדים זרים בענף הבנייה,רשות האוכלוסין וההגירה.
 • עובדים זרים בענף הסיעוד המועסקים בבית המטופל-אינם זכאים לתשלום גמול עבור שעות נוספות. למידע נוסף ראו כאן.
 • למידע נוסף ראו: גמול עבור שעות נוספות

גמול עבור העסקה במנוחה השבועית

תשלום עבור ימי חג

 • עובדים זרים זכאים לתשלום עבור 9 ימי חג בשנה על פי חגי דתם או חגי ישראל, לפי בחירתם, לפירוט ימי החג על פי הדתות השונות ראו:
 • עובדים חודשיים זכאים להיעדר מעבודתם בימי חג מבלי ששכרם החודשי המלא ייפגע.
 • עובד שאינו עובד חודשי (כלומר עובד בשכר שעתי, בשכר יומי או בשכר לפי תפוקה) ,זכאי לתשלום בגין היעדרותו ביום חג בתנאי שהוא עובד אצל אותו מעסיק לפחות 3 חודשים והוא עבד ביום שלפני החג וביום שאחריו, אלא אם כן נעדר בימים אלה בהסכמת המעסיק (למשל: נעדר מהעבודה מאחר והמעסיק לא שיבץ אותו לעבודה באותו יום, שהה בחופשה בהסכמת המעסיק, נעדר מהעבודה בשל מנוחה שבועית או נעדר מהעבודה בשל גשר שהמעסיק החליט עליו).
 • אם החג נפל ביום המנוחה השבועי של העובד-העובד אינו זכאי לתשלום בגין היעדרותו ביום החג, אלא אם נקבע אחרת בהסכם אישי או קיבוצי החל על העובד.
 • במקרים מיוחדים שבהם יש הכרח להעסיק את העובד הזר במהלך החג זכאי העובד לגמול עבור העסקה בחג:
  • עובד שעתי או יומי שעבד בחג זכאי לתשלום של 150% משכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג, וכן לשעות מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שבהן עבד במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועסק. אם העובד הועסק בחג שלא מתוך בחירה , אלא מתוך כורח, הוא זכאי לתשלום של 250% משכרו הרגיל עבור שעות עבודתו בחג.
  • עובד במשכורת חודשית שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% מערך שכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג ולמנוחת פיצוי בתשלום, ללא ניכוי משכרו, בהתאם לאמור בהיתר העסקה בשבת.
 • עובד זר המועסק בחקלאות
  • עובד זר בענף החקלאות זכאי לתשלום עבור 10 ימי חג בשנה.
  • במקרים מיוחדים שבהם יש הכרח להעסיק את העובד הזר במהלך החג זכאי העובד לתשלום של 175% משכרו הרגיל, עבור שעות עבודתו בחג, וזאת בנוסף לשכר העבודה החודשי הרגיל.
  • למידע נוסף ראו הממונה על זכויות עובדים זרים.
 • עובד זר בסיעוד המועסק בבית המטופל
  • אורך יום החג של עובד זר בסיעוד המועסק בבית המטופל הנו 25 שעות. במקרים מיוחדים שבהם יש הכרח להעסיק את העובד הזר במהלך החג, על המעסיק לשלם לעובד 150% משכרו הרגיל עבור שעות עבודתו במהלך החג, וזאת בנוסף לתשלום שכרו החודשי המלא. למידע נוסף ראו: תשלום עבור ימי חג לעובד זר בסיעוד.
 • עובד זר המועסק במוסד סיעודי-
 • למידע נוסף ראו:

חופשה שנתית

 • עובד זר זכאי לחופשה שנתית בתשלום, בדומה לעובד ישראלי.
 • מספר ימי החופשה שעובד זכאי להם נקבע בהתאם למספר קריטריונים (כגון: ותק, מספר ימי העבודה בשנה וכו').
 • מועדי החופשה נקבעים על ידי המעסיק, אך עליו להתחשב בבקשותיו של העובד ולנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים. יחד עם זאת, רשאי העובד בהודעה של 30 יום מראש, לקחת יום אחד של חופשה (מתוך ימי החופשה הצבורים לזכותו) במועד שיבחר ויום חופשה אחד נוסף במועד הקבוע ברשימת ימי חופשה לבחירה, וזאת מבלי שהמעסיק יוכל להתנגד ליציאתו לחופשה במועדים אלה.
 • להסבר על אופן חישוב מספר הימים שלהם זכאי כל עובד, ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
 • פדיון חופשה- ככלל, הדין הוא שעל המעסיק לדאוג לכך שהעובד יצא לחופשה בפועל ואסור למעסיק לפדות לעובד את החופשה בכסף בסיום שנה קלנדרית, אלא רק בתום יחסי העבודה. מעסיק שבוחר לשלם לעובד פדיון ימי חופשה במהלך תקופת ההעסקה (אפילו אם הדבר נעשה לבקשת העובד), מסתכן בתשלום פדיון חופשה כפול. למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית .

מחלה

 • עובד זכאי ל- 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש שעבד (עד 18 ימים בשנה), וזאת על סמך מכתב מרופא. ניתן לצבור בסה"כ עד 90 ימי מחלה.
 • תשלום דמי מחלה:
  • בהתאם לחוק דמי מחלה, עבור יום המחלה הראשון אין זכאות לתשלום.
  • עבור היום השני והיום השלישי של תקופת ההיעדרות העובד זכאי לקבל מהמעסיק 50% משכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד.
  • עבור היום הרביעי ואילך, העובד זכאי ל- 100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד.
דוגמה
עובד זר חלה בשפעת והרופא רשם לו תעודת מחלה עבור 5 ימים.
 • עבור היום הראשון למחלתו, המעסיק לא נדרש לשלם לעובד כל שכר.
 • ביום השני וביום השלישי המעסיק שילם 50% משכר העובד ליום עבודה.
 • בימים הרביעי והחמישי העובד קיבל שכר מלא.

דמי הבראה

 • עובד שסיים שנת עבודה אחת, זכאי לתשלום דמי הבראה מדי שנה.
 • גובה דמי ההבראה הנם מכפלה של ערך יום ההבראה (418 ₪ ) כפול מספר הימים, בהתאם לוותק שצבר באותו מקום עבודה:
  • עבור השנה הראשונה במקום העבודה - 5 ימים
  • עבור השנה השנייה והשלישית במקום העבודה - 6 ימים
  • עבור השנה הרביעית ועד העשירית במקום העבודה - 7 ימים.
 • למידע נוסף ראו דמי הבראה.

החזר הוצאות נסיעה

 • על מעסיק חלה חובה לשלם לעובד דמי נסיעה עד למקסימום של 22.60 ₪ עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה ציבורית, כדי להגיע למקום עבודתו או לחזור ממנו.
 • גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיס נסיעה או עלות כרטיס "חופשי חודשי", הנמוך בניהם, ובלבד שעלות הנסיעה אינה עולה על המקסימום הקבוע בחוק.
 • למידע נוסף ראו: החזר הוצאות נסיעה

ימי אבל

 • עובדים זרים זכאים לתשלום שכרם אם נעדרו מעבודתם בשל ימי אבל על קרוב משפחה ממדרגה ראשונה.
 • התשלום ניתן עבור מספר ימי האבל המקובלים בתוך העדה שאליה משתייך העובד, ולכל היותר 7 ימים.

הפרשות לפנסיה

 • לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנכנס לתוקף בשנת 2008, זכאי עובד זר בישראל להפרשות עבור פנסיה ועבור פיצויי פיטורים מהמעסיק.
 • סכומי ההפרשה לקרן החסכון של העובדים הזרים זהים לסכומי ההפרשה לקרן פנסיה של עובדים ישראלים.
 • שיעור ההפרשות לביטוח הפנסיוני , החל ממשכורת ינואר 2017, הוא 18.5% משכר העובד, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).
 • אם אי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש.
  • כדי להימנע מהוצאה כספית גבוהה בסיום יחסי העבודה, מומלץ שהמעסיק יפריש מדי חודש את חלקו בביטוח הפנסיוני (12.5% החל משנת 2017) למקום המצוי בבעלותו (כגון חשבון בנק ייעודי) וישחרר לעובד את הכספים בסיום יחסי העבודה. במקרה זה המעסיק אינו רשאי לנכות את חלקו של העובד משכרו, ועליו להפריש את רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד.
 • מעסיקים של עובדים זרים בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית, בחברות סיעוד, בענף המלונאות, בענף התעשייה ובמוסדות סיעוד וכן מעסיקים של מבקשי מקלט, נדרשים להפקיד את ההפרשות עבור רכיב התגמולים ורכיב הפיצויים בחשבון פיקדון המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה.
 • למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובד זר.

ניכויים משכר העובד

 • מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד תשלומים המחויבים על פי חוק, כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי והפרשות לביטוח פנסיוני וכן השתתפות בהוצאות מגורים ביטוח רפואי.
  • ניכויים עבור מס הכנסה - המעסיק ינכה משכר העובד מס הכנסה על סמך גובה שכרו של העובד ותוך התחשבות בזיכויים שלהם זכאי העובד (כגון נקודות זיכוי ממס הכנסה וזיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני).
  • ניכוי דמי ביטוח לאומי - מעסיק רשאי לנכות משכר העובד את חלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי. למידע על גובה הסכומים שמותר לנכות ראו דמי ביטוח לאומי לעובד זר.
   • מעסיק של עובד זר בסיעוד המועסק בבית המטופל אינו רשאי לנכות משכרו של העובד סכומים כלשהם עבור דמי ביטוח לאומי.
  • ביטוח פנסיוני -מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני (6% מהשכר החל מינואר 2017), בתנאי שהסכומים מועברים לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. אם המעסיק מפריש את הכספים לקופה שבבעלותו או לפיקדון, אסור לו לנכות את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני.
  • עבור ביטוח רפואי -רשאי המעסיק לנכות עבור עובד זר שאינו עובד בסיעוד בבית המטופל, עד שליש מהסכום שהוציא המעסיק, או שהתחייב להוציא בעד הביטוח הרפואי, וזאת עד למקסימום של 134.46 ₪ בחודש, נכון לינואר 2023.
   • עבור ביטוח רפואי לעובד זר בסיועד המועסק בבית המטופל רשאי המעסיק לנכות סכום שלא יעלה על מחצית הסכום שהוציא המעסיק או שהתחייב להוציא עבור ביטוח רפואי, ולא יותר מ- 154.29 ₪ לחודש, נכון לינואר 2023.
  • עבור מגורים הולמים ותנאים נלווים- רשאי המעסיק לנכות את הסכומים במפורטים בערך ניכוי הוצאות מגורים לעובד זר.
 • אגרה עבור הארכת רישיון העבודה בישראל ואשרת כניסה חוזרת (אינטר ויזה)- תשלום האגרה עבור הארכת רישיון העבודה בישראל ואשרת כניסה חוזרת (אינטר ויזה) חל על העובד. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי של העובד הזר המקושר למספר דרכון המוכר ע"י רשות האוכלוסין וההגירה. במקרים בהם העובד אינו מחזיק בכרטיס אשראי כאמור, רשאים הצדדים (העובד והמעסיק ) להסכים שהמעסיק ישלם את האגרה עבור העובד, ויגבה חזרה את סכום האגרה משכר העובד.
 • בנוסף רשאי המעסיק לנכות משכרו של העובד סכומים המגיעים למעסיק בגין חובות העובד כלפיו, וזאת בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו בכתב לניכויים אלה וסך כל הניכויים משכר העובד אינם עולים על 25% משכר העובד.
 • לפרטים נוספים ראו ניכויים מותרים משכר עובד זר.

מגורים הולמים

 • על המעסיק לדאוג למגורים הולמים לעובד, למשך כל תקופת העסקתו ועד ל-7 ימים לאחר סיום עבודתו. לפרטים נוספים ראו מגורים הולמים לעובד זר.

ביטוח רפואי

 • המעסיק מחויב לדאוג לביטוח רפואי לעובד, אצל מבטח בעל רישיון בתוקף, עבור כל תקופת עבודתו.
 • על פוליסת הביטוח לכלול תנאים מסוימים הקבועים בחוק. למידע נוסף ראו תנאי פוליסת ביטוח בריאות לעובד זר.
 • על המעסיק למסור לעובד העתק של פוליסת הביטוח, כתוב בשפה שהעובד הזר מבין.
 • לפרטים נוספים ראו ביטוח בריאות לעובדים זרים.

סיום יחסי עבודה

שימוע

 • מעסיק מחויב לקיים לעובד שימוע טרם פיטוריו, שבו יוצגו בפני העובד הנימוקים המלאים לרצון המעסיק לפטר אותו, ותינתן לעובד הזדמנות להשמיע טיעונים בעד המשך העסקתו.
 • למידע נוסף ראו שימוע לפני פיטורים.

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

פיצויי פיטורים

 • עובד שפוטר ועבד מעל שנה באותו מקום עבודה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים , בשיעור של שכר חודש אחד בגין כל שנת עבודה. לפרטים נוספים ראו פיצויי פיטורים.
 • יחד עם זאת, ישנן נסיבות שבהן גם עובד שהתפטר זכאי למלוא פיצויי הפיטורים, בתנאי שהשלים שנת עבודה אחת אצל המעסיק או באותו מקום עבודה. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר.
 • החל משנת 2008, חובה על מעסיק להפריש לעובד לביטוח פנסיוני תשלומים עבור תגמולים ותשלומים על חשבון פיצויי הפיטורים.
 • בתום יחסי העבודה, זכאי העובד לקבל את הכספים (מרכיב התגמולים ומרכיב הפיצויים) שעל המעסיק היה להפריש עבורו על פי הדין, גם אם הוא פוטר וגם אם הוא התפטר. אם המעסיק לא הפקיד עבור העובד כספים בקופת גמל לביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה, העובד זכאי לכספי הפיצויים והתגמולים שעל המעסיק היה להפקיד עבורו לפי צו ההרחבה.
 • אם העובד פוטר (או התפטר בנסיבות המזכות אותו במלוא פיצויי הפיטורים), והמעסיק לא הפריש עבור העובד במסגרת הביטוח הפנסיוני את מלוא רכיב הפיצויים (8.33% מהשכר), על המעסיק להשלים ולשלם לעובד את יתרת כספי הפיצויים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני.
  • אם המעסיק הפריש עבור העובד פיצויים בגובה 6% מהשכר בלבד, זכאי העובד לתשלום השלמת פיצויי פיטורים בגובה 2.33% מהשכר כפול מספר חודשי עבודתו אצל המעסיק.
 • למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובד זר וכן פורטל חישוב פיצויי פיטורים.
 • אם המעסיק הפריש עבור העובד את כספי הביטוח הפנסיוני לפיקדון המנוהל על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, כנדרש על פי הדין, יהיה העובד רשאי לשחרר את כספי הפיקדון רק בעת יציאתו מהארץ. למידע נוסף ראו: משיכת כספי הפיקדון על ידי עובדים זרים ומשיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר מסתנן.

פדיון חופשה

 • עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה שצבר, רשאי עם סיום העסקתו לפדות את ימי החופשה שלא ניצלו (ושהיה רשאי לצבור) במהלך השנה הקלנדרית שבה סיים לעבוד וב-3 השנים הקלנדריות שקדמו לה.
 • לצורך חישוב מספר ימי הפדיון, יש לחשב את סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובדב-3 השנים הקלנדריות (מינואר עד דצמבר) האחרונות שקדמו לשנה, שבה סיים לעבוד אצל אותו מעסיק, בצירוף הימים שנצברו לזכותן בשנת העבודה השוטפת (עד למועד סיום ההעסקה), ולהפחית מהם את מספר הימים שנוצלו על-ידו כחופשה בתקופה זו.
 • למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית.

פדיון דמי מהבראה

הפרת זכויות העובד

 • אם המעסיק הפר את זכויות העובד לפי החוק או הסכם העבודה, רשאי העובד להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה :
  • בטלפון: 074-7696161 או 074-7696235
  • בדוא"ל: .
  • בוואטצ-אפ: 0506-290758.
 • בנוסף ,רשאי העובד להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה לתשלום פיצוי בשל הפרת זכויותיו. למידע נוסף על הגשת תביעה לבית הדין לעבודה ראו כאן.

חשוב לדעת

 • מעסיק שלא שילם לעובד שכר מינימום, או שניכה משכרו של העובד סכומים מעבר למותר, או שלא קיים את חובותיו כמתחייב מחוזה עבודה (מגורים הולמים, ביטוח רפואי, מסירת תלוש השכר או הגשת הודעה מוקדמת בדבר פיטורים), עובר על החוק וצפוי לקנס מינהלי.
 • במקרים של עבירות חמורות, יוגש כתב אישום נגד המעסיק.
 • אם העובד הגיש תלונה על הפרת אחת מזכויותיו, אין לפגוע בשכרו או בתנאי עבודתו, ואין לפטרו או לפגוע בתנאי עבודתו.
 • עובד זר המועסק בסיעוד באמצעות חברת סיעוד אצל מטופל שאושרה לו גמלת סיעוד, זכאי לקבל את תנאי השכר באופן יחסי מכל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד מחד והמטופל מאידך). היקף המשרה המשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שהמטופל זכאי להן מהמוסד לביטוח לאומי. המטופל אחראי לתנאי השכר עבור יתרת השעות המשלימות למשרה מלאה. למידע נוסף ראו העסקת עובד זר בסיעוד על-ידי המטופל במקביל להעסקתו על-ידי חברת הסיעוד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים