הקדמה:

מי שמעוניינים להעסיק עובד זר בסיעוד נדרשים לקבל היתר מרשות האוכלוסין וההגירה, לגייס את העובד באמצעות הלשכות המורשות ולקבל אשרת עבודה עבורו
החוק אוסר על העסקת עובדים זרים ללא היתרים
מימון העסקתו של עובד זר חל במלואו על בעל ההיתר, או ניתן בחלקו באמצעות גמלת סיעוד
הערת עריכה
צריך לעדכן את סכומי האגרות בתחילת השנה (לפי אתר שירות התשלומים)
הערה מאת רבקה ניר

הליך קבלת היתר להעסקת עובד זר סיעודי מורכב מ-3 שלבים:

 1. קבלת היתר מרשות האוכלוסין וההגירה
 2. גיוס העובד הזר באמצעות הלשכות המורשות
 3. קבלת אשרת עבודה עבור העובד

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מטופלים שאינם שוהים במסגרת מוסדית (למעט דיור מוגן), זקוקים למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, והם עונים על כל תנאי הזכאות.
 • לפירוט הקריטריונים הנדרשים, ראו זכאות להעסקת עובד זר בסיעוד.


שלבי ההליך

קבלת היתר מיחידת ההיתרים- ענף הסיעוד

 • יש למלא את הטפסים הבאים:
  • טופס בקשה לקבלת היתר העסקה
  • התחייבות מעסיק
  • הצהרת ויתור על סודיות
 • אם המטופל הסיעודי הוא קטין, הורהו יחתום גם על תצהיר (טופס ד').
 • ניתן למלא את הטפסים באחת משתי הדרכים הבאות:
  1. להוריד את הטפסים, להדפיס ולמלא אותם באופן ידני.
  2. למלא טפסים באופן מקוון, להדפיס אותם ולחתום עליהם.
 • המסמכים שיש לצרף לטופסי הבקשה:
  • צילום תעודת זהות של המטופל, כולל הספח.
  • במקרה שהמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק (לחתום על חוזה, לשלם משכורת וכד'), יש להגיש גם את צילום תעודת הזהות של מי מעסיק את העובד הזר.
  • במקרה שבית המשפט מינה למטופל אפוטרופוס, על המעסיק לצרף אישור אפוטרופסות.
  • נכי עבודה יצרפו אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות ברמה של "סיוע מרובה" או "תלוי בזולת".
  • נפגעי פעולות איבה ונכי צה"ל, יצרפו תעודת זכאות מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון או מטעם ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי, המאשרת את זכאותם ל-17 שעות ליווי לפחות ביום.
  • לפירוט המסמכים הנדרשים ממקבלי גמלת ילד נכה, ראו העסקת עובד זר לטיפול בילד נכה.
 • אישור על תשלום אגרת בקשה:
  • מעסיק המבקש היתר חדש להעסיק עובד זר בסיעוד, או להאריך היתר קיים, ישלם אגרה בסך 310 ש"ח ויהיה פטור מאגרה שנתית שעל מעסיקים בתחומים אחרים לשלם.
  • מי שהגיעו לגיל פרישה ואינם עומדים בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד בשל גובה הכנסותיהם, ישלמו בנוסף אגרה בסך 290 ש"ח עבור מבחן תלות.
  • את התשלום ניתן לבצע בסניפי הדואר, או באמצעות אתר האינטרנט של שירות התשלומים הממשלתי.
  • את האישור על תשלום האגרה יש לצרף אל הבקשה. בקשה ללא אישור תוחזר לשולח.
 • בבקשה להארכת היתר קיים, יש לצרף צילום אשרת השהייה של העובד הזר המועסק בהיתר, שבדרכונו של העובד.
 • מסמכי הבקשה צריכים להיות מקוריים, או מאומתים על-ידי עו"ד או רו"ח.
 • יש להגיש את מסמכי הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
  • לשלוח בדואר רשום לכתובת: רשות האוכלוסין וההגירה, אגף היתרים – ענף סיעוד, בניין כי"ח –רח' אגריפס 42, ת.ד. 28346, ירושלים.
  • למסור את המסמכים במשרדי יחידת ההיתרים - ענף הסיעוד של רשות האוכלוסין וההגירה.
 • ניתן גם להגיש את הבקשה באמצעות אחת מהלשכות הפרטיות המורשות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד.
  • הבקשה תועבר בדוא"ל, בחתימה אלקטרונית מאובטחת.
  • הגשת הבקשה באמצעות לשכה פרטית מהווה הסכמה של הפונים כי הודעות רשות האוכלוסין לגבי בקשתם יועברו באמצעות כתובת הדוא"ל של הלשכה הפרטית.
 • אין לשלוח את הבקשה באמצעות פקס.
 • אם חסרים מסמכים, תישלח לפונים דרישה להשלמת המסמכים הנדרשים.
 • במקרים מסויימים הבקשות מועברות אל ועדה מקצועית מייעצת, שתיתן את המלצתה לגבי הצורך בהעסקת העובד הזר.
 • ההחלטה של ענף הסיעוד תישלח לפונים בדואר רשום.
 • למי שאושרה זכאותם יונפק היתר לתקופה הרלוונטית.

בירור מצב הטיפול בבקשה

השמת עובד זר אצל המטופל הסיעודי

קבלת אשרת עבודה

 • לאחר שנמצא עובד מתאים, על המעסיק לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה, לצורך קבלת אשרת עבודה (ויזה ב'1, שתוקפה לשנה) עבור העובד הזר שברצונו להעסיק. לרשימת הלשכות המטפלות בנושא אשרות.
 • בפנייה יש להמציא את המסמכים הבאים:
  • טופס מתן אשרת כניסה לישראל מסוג ב/1 סיעודי.
  • כתב התחייבות למעסיק עובד סיעודי זר.
  • תמונה מעודכנת של העובד הזר.
  • צילום דף פרטי העובד מתוך דרכונו.
 • יש לוודא שדרכונו של העובד הזר תקף ל-18 חודשים לפחות.
 • אם העובד נמצא בארץ וניתנה לו כבר אשרת עבודה, יש לוודא שהיא תקפה.

חשוב לדעת

 • מותר להעסיק את העובד הזר רק בענף של מתן טיפול סיעודי, ורק לצורך העבודות המוגדרות בחוזה העבודה, כמצויין בהיתר ההעסקה שקיבל. לא ניתן לעבור למקצוע אחר, אלא אם הדבר מצויין בהיתר העסקה.
 • עובד זר בסיעוד אינו "כבול" למעסיק מסוים והוא רשאי לעבור בין מעסיקים שהם מטופלים סיעודיים בעלי היתרים בתוקף להעסקת עובדים זרים. יחד עם זאת, המעבר בין מעסיקים אפשרי בכפוף למגבלות גיאוגרפיות, מגבלות על מספר המעברים האפשרי וחובת הודעה מוקדמת מיוחדת.
 • מימון העסקתו של עובד זר חל במלואו על בעל ההיתר, או ניתן בחלקו באמצעות גמלת סיעוד.
 • עובדי סיעוד זרים שאינם מועסקים, (כולל עובדת שיצאה לחופשת לידה ואינה ממשיכה לעבוד אצל אותו מעסיק), אינם רשאים להתחיל עבודה אצל מעסיק חדש לאחר שחלפו 51 חודשים מתאריך הגעתם לישראל. לפיכך עובדי סיעוד זרים שאינם מועסקים, חייבים לעזוב את ישראל לאחר שחלפו 51 חודשים ממועד הגעתם לישראל.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן מתןהיתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.


תודות