מטופל זכאי לקבל חוות דעת מקצועית נוספת לעניין הטיפול בו
על המטפל והמוסד הרפואי לסייע למטופל בכל הדרוש לצורך קבלת חוות הדעת הנוספת
קבלת חוות דעת מקצועית נוספת היא ביוזמת המטופל והאחריות למימונה מוטלת עליו


חוות דעת רפואית נוספת, היא פניה לרופא נוסף, כדי שיחווה דעתו המקצועית, על סמך המסמכים הרפואיים שהוצגו לו והבדיקה הגופנית של המטופל. כאשר החולה לפני ניתוח, טיפול רפואי, הדעה השנייה יכולה לעזור לו בקבלת ההחלטה או לנסוך בו ובבני משפחתו תחושת ביטחון לגבי החלטה שהתקבלה.

מי זכאי?

 • כל מטופל.

תהליך מימוש הזכות

 • מטופל זכאי להשיג מיוזמתו דעה נוספת לעניין הטיפול בו. כדי שיכול להינתן יעוץ אפקטיבי על המטופל להציג את כל המידע הרפואי כולל בדיקות וצילומים בפני המומחה הנוסף. זכותו של כל מטופל לקבל מידע מהרשומה הרפואית. להרחבה ראו קבלת מידע מהרשומה הרפואית.
 • כאשר מטופל מבקש לקבל חוות דעת מקצועית נוספת, חובה על המטפל והמוסד הרפואי, לסייע בכל הדרוש למימוש זכות זו. סיוע זה ייעשה, בין היתר, ע"י מסירת מידע אודות מומחים מתאימים, תיאום מועד התייעצות, מתן אפשרות ליועץ לבקר ולבדוק מטופל המצוי באישפוז, העמדת הרשומה הרפואית לרשות היועץ ומסירת מידע נוסף הנוגע אליו.
 • זכותו של החולה המאושפז בבית החולים, לבקש לראות רופא מומחה חיצוני. יש רופאים בכירים שעשויים להתנות את בואם לבית החולים בהסכמת מנהל המחלקה. כמו כן, בחלק מבתי החולים, מדגישים כי זכות החולה להשיג חוות דעת נוספת, צריכה להיעשות בתיאום עם הצוות המטפל.
 • על המטפל לא מוטלת חובה להשיג עבור המטופל חוות דעת שניה.

חשוב לדעת

 • זכות המטופל אינה כוללת השגת חוות דעת נוספת ללא תשלום.
 • קופות החולים משתתפות בחלק מההוצאות עבור התייעצות וקבלת חוות דעת שניה ע"י רופאים בכירים בישראל, ובמקרים מסוימים, באישור הקופה, גם התייעצות עם רופא בחו"ל.
 • לעיתים כדי לקבל חוות דעת בלתי תלויה מומלץ לא להיוועץ ברופא נוסף מאותה מערכת (לדוגמא מאותו בית חולים בו מאושפז החולה).

השתתפות במימון

 • מבוטחי כללית מושלם- זכאים לקבל 3 החזרים בשנה על חוות דעת שניה. המבוטחים יכולים לבחור רופא מבין 3,000 רופאים העונים על הקריטריונים שקבעה הקופה. השתתפות הקופה היא ב-80% מעלות הביקור ועד 575 ₪. לפרטים ראו אתר שירותי בריאות כללית
 • מבוטחי מכבי- זכות להתייעצות עם רופא מומחה בכיר מתוך רשימה של רופאים. למבוטחי מכבי מגן זהב, יש זכאות להחזר בגובה של 80% עד לתקרה של 639 ₪ להתייעצות. הזכאות היא ל-3 ייעוצים בשנת חברות. לפרטים ראו אתר מכבי שירותי בריאות
 • מבוטחי מאוחדת-עדיף- זכאים להתייעץ עם רופא מומחה, מתוך רשימה של מומחים יועצים. הזכאות היא להחזר של 85% מההוצאה עד לתקרה של 553 ₪ להתייעצות. לפרטים ראו אתר קופות חולים מאוחדת
 • מבוטחי לאומית - זכאים להתייעץ עם כל רופא מומחה. עמיתי לאומית זהב זכאים להחזר בשיעור של 80% עד 630 ₪ (3 התייעצויות בשנה+התייעצות עם רופא ילדים). עמיתי לאומית כסף זכאים להחזר בשיעור של 80% עד 573 ₪ (התייעצות אחת+התייעצות עם רופא ילדים מומחה). לפרטים ראו אתר קופת חולים לאומית
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • אמנון כרמי, בריאות ומשפט (2003)

תודות