חובה על בעלי המעלית להתקשר עם חברה בעלת רישיון למתן שירות למעליות לצורך ביצוע הטיפול השוטף למעלית
בחוזה שירות למעליות שנחתם לתקופה של יותר משנה תהיה לנציגות הבית זכות לסיים את החוזה בכל עת לאחר תום השנה, ללא כל תנאים


כדי להבטיח את פעולתה התקינה של המעלית, נדרש טיפול שוטף למעלית הכולל החלפת רכיבים בלויים, שימון וכיוון המערכות השונות.

 • הטיפול השוטף למעלית נדרש בנוסף לבדיקה התקופתית שיש לבצע בכל 6 חודשים.
 • לצורך ביצוע הטיפול השוטף למעלית, בעלי הבניין שבו הותקנה המעלית חייבים להתקשר עם חברה בעלת רישיון למתן שירות למעליות.
אזהרה
אם אין חוזה שירות למעלית, זו יכולה להיות עילה שלא לאשר את הפעלת המעלית.

חוזה למתן שירות למעליות בבתי מגורים

 • בחוזה חדש למתן שירות למעליות, שנחתם לתקופה של למעלה מ-12 חודשים, חובה שתהיה לנציגות הבית זכות לסיים את החוזה בכל עת לאחר תום תקופה של 12 חודשים ממועד החתימה על החוזה. הזכות לסיים את החוזה לא תהיה מוגבלת בתנאים.
 • סיום החוזה ייעשה על-ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב של 3 חודשים לפחות.
 • לנותן השירות לא יהיו זכויות כלשהן כלפי נציגות הבית בשל הסיום המוקדם של החוזה, למעט דמי השירות שמגיעים לו עבור תקופת השירות.

מי זכאי?

 • הבעלים בבניין שבו מותקנת מעלית.
דוגמה
בעלי דירות בבית משותף, בעלים של בניין משרדים, בעלים של מבנה מסחרי.

תהליך מימוש הזכות

 • על בעלי הבניין לחתום על חוזה שירות למעליות עם חברה בעלת רישיון למתן שירות למעליות. לחיפוש חברה בעלת רישיון למתן שירות למעליות.
 • מי שנתן שירות למעלית, יתן למקבל השירות חשבון חתום שיפורטו בו הפרטים הבאים:
  • שם נותן השירות וכתובת העסק
  • שם מקבל השירות וכתובתו
  • תיאור השירות ופרטיו
  • פירוט שכר השירות
  • פירוט החלפים ומחירם
  • מועד מתן השירות ומקומו
  • תאריך החשבון

חשוב לדעת

 • אי קיום חוזה שירות למעלית מהווה עילה לא לאשר את הפעלת המעלית.
 • עבור מעלית שהותקנה בבית מגורים - בשנה הראשונה לאחר התקנתה, מתקין המעלית אחראי לפעולה התקינה של המעלית. לצורך כך יש לחתום עמו על הסכם שירות תחזוקה ותיקונים. למידע נוסף, ראו אחריות מתקין מעלית בבית מגורים לאחר ההתקנה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים