הקדמה:

חיילי מילואים עשויים לקבל חופשה או שחרור מהשירות לרגל אירועים משפחתיים שונים
חייל מילואים העומד להינשא פטור משירות מילואים בימים הסמוכים למועד החתונה

חיילי מילואים זכאים לקבל חופשה או שחרור מהשירות לרגל אירועים משפחתיים שונים, לפי המפורט להלן.

מי זכאי

 • חייל מילואים המבקש חופשה לרגל אירוע משפחתי:
  • נישואי בן/בת.
  • בר/בת מצווה לבן/בת.
  • לידת נכד/ה.
  • אירוע משפחתי אחר.

תהליך מימוש הזכות

 • על החייל להגיש ליחידה בקשה על גבי טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום).
 • במקרים של נישואי בן/בת, בר/בת מצווה לבן/בת או לידת נכד/ה, מפקדו של החייל יפעל על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
  • ישחררו מהשירות.
  • יאשר לו חופשה של עד 48 שעות, על חשבון ימי השירות.
  • יאשר לו חופשה שבין 48 שעות ל-8 ימים, על ידי שחרורו מהשירות וגיוסו מחדש בתום החופשה.
 • במקרה של אירוע משפחתי אחר, הנוגע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה (לדוגמה, נישואי אח/ות), ישוחרר חייל המילואים לחופשה בת 16 שעות לפחות, באופן שיאפשר לו להשתתף באירוע.
 • במקרים אחרים שבהם חייל הגיש בקשה לחופשה, מפקדו רשאי לפעול על פי אחת מהאפשרויות הבאות (כלומר החייל אינו זכאי לחופשה, אלא אם אישר אותה המפקד):
  • לשחררו לאלתר משירות המילואים.
  • לאשר חופשה של עד 48 שעות.
  • לשחררו לתקופה של עד 8 ימים, שלא ייכללו במניין ימי השירות.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים