הקדמה:

חוק הסכמים קיבוציים מגן על עובדים המבקשים להתארגן במקום העבודה, באמצעות איסור על המעסיק לפגוע בתנאי עבודתם
הזכות של העובדים להתארגן והזכות שלא לפגוע בתנאי עובדים עקב ניסיונות התארגנות, אף היא מעוגנות בחקיקה מפורשת
למעסיק יש חופש ביטוי, ומותר לו להביע את עמדתו באוזני העובדים בדבר כדאיות ההתארגנות

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו
מס' תיק:
ס"ק 15391-12-11
תאריך:
20.12.2011
קישור:
נוסח פסק הדין (באתר נבו)

העובדות

 • הסתדרות העובדים הכללית פעלה כדי לארגן תחתיה את עובדי האגף הטכני של הוט טלקום.
 • ביום 03.10.2011 נשלחה הודעה ל"הוט טלקום שותפות מוגבלת" (המשיבה) על התארגנות טכנאי הוט במסגרת ההסתדרות הכללית ובחירת ועד פעולה.
 • לטענת ההסתדרות, הוט טלקום שלחה הודעות בכתב לעובדים שהשתתפו בפעולת מחאה שאירגנה ההסתדרות, שבהן נאמר כי לקיחת חלק בפעולות שכאלו בעתיד עלולה להביא לפיטוריהם של עובדים שישתתפו בהן.
 • בנוסף שלחה הוט טלקום מכתבים לעובדים, שפירטו את שיבוץ העבודה השבועי של כל עובד, ודרשה מכל עובד לחתום על התחייבות לעבוד על פי השיבוץ ללא סטייה מהמהלך התקין. המכתבים גם כללו אזהרה, שלפיה אם העובד לא יחתום על הטופס, יבוטל שיבוץ העבודה שלו לכל השבוע.
 • הסיבה לשליחת מכתבים אלה היתה הכרזה על סכסוך עבודה, שמבחינה חוקית התיר לעובדים לפתוח בשביתה החל מיום א' של השבוע המדובר.
 • במקביל שלחה הוט טלקום לעובדיה אגרת, ובה הביעה חשש שעקב צעדי ההתארגנות צפויים ירידה ברווחי החברה בשל נטישת לקוחות.
 • ההחלטה עוסקת בבקשת הסתדרות העובדים הכללית החדשה (המבקשת) לסעד זמני, כאשר הדיון נסב אודות השאלה מהן גבולות חופש הביטוי של המשיבה, אל מול ניסיונות התארגנות ראשונית של העובדים.

החלטת בית הדין

 • בית הדין האזורי לעבודה קיבל את הבקשה בחלקה, וקבע כי:
  • חוק הסכמים קיבוציים מגן על העובדים המבקשים להתארגן במקום העבודה באמצעות איסור על המעסיק לפגוע בתנאי עבודתם. הזכות לעבוד בשקט, בתנאי בטחון תעסוקתי, ללא הפעלת לחצים מילוליים או אחרים, הזכות שלא להיות מוזמן באופן תדיר לשימועים ולבירורים, הזכות שלא להיות מוטרד על ידי המנהלים הישירים בניסיונות לשכנעו שלא להצטרף להסתדרות או בניסיון לשכנעו לבטל את הצטרפותו, מהווים חלק מתנאי העבודה.
  • הזכות של העובדים להתארגן והזכות שלא לפגוע בתנאי העובדים עקב ניסיונות התארגנות, אף הן מעוגנות בחקיקה מפורשת. המחוקק ראה לנכון להגן על העובדים מפני פגיעה כלשהי בהם עקב ניסיונות התארגנות.
  • המחוקק לא עיגן בחוק ההסכמים הקיבוציים את זכויות המעסיק בעת התארגנות העובדים. נקודת המוצא היא כי במסגרת זכאותו לחופש הביטוי, המעסיק רשאי להביע את דעתו בנוגע לניסיונות ההתארגנות במקום העבודה. עם זאת, חלק מהפעולות שנקטה הוט טלקום מהווה פגיעה חמורה בחופש ההתארגנות של העובדים, ושמכלול הדברים מעיד על רצון מפורש שלה למנוע את ההתארגנות.
  • בין היתר נקבע, כי דרישת הוט טלקום מעובדיה לחתום על שיבוץ העבודה לשבוע שלם תוך איום שיבוטל שיבוץ עבודה לכל השבוע לכל עובד שמתכנן לשבות ביום א' של אותו שבוע חורגת מהאינטרס הלגיטימי של המעסיק להתגונן בפני השבתה ולהיערך לעבודה מול הלקוחות (הגם שבפועל לא הוכרזה שביתה). אם רצתה לעשות כן, היה על הוט טלקום לברר באופן פרטני מול כל אחד מעובדיה מי מתכוון להגיע לעבוד ביום א', מי ביום ב' וכך הלאה, מבלי שעובדים יסתכנו באובדן שבוע עבודה שלם.
 • בית הדין קבע שהפעולות שנקטה הוט טלקום חרגו מכלל התבטאות, ונכנסו לגדר פעולות ממש ופגיעה בתנאי העבודה.
 • מאידך קבע בית הדין כי למעסיק מותר להפיץ אגרות לעובדיו כחלק מחופש הביטוי שלו, ובמסגרתן להביע את עמדותיו. בית הדין ציין כי סביר לאפשר למעסיק, במסגרת התגוננות סבירה, ליידע את העובדים על כך שפעולותיהם עלולות להביא לירידה במספר המנויים של החברה, וכתוצאה מכך לצמצום הפעילות ולפיטורי עובדים.
 • לאור האמור, על המשיבה להימנע מפעולות שיש בהן משום איום על חברי ועד הפעולה או על עובדיה בכללותם. על המשיבה לצמצם עצמה לזכות להביע דעתה בדבר הכדאיות שבהתארגנות. אין איסור על המשיבה לפרסם אגרות לעובדים או לכנס שולחנות עגולים, אך אין בכך משום היתר להפעיל באמצעות אלה לחץ כלשהו על עובדים להימנע מלהצטרף להסתדרות או לבטל את חברותם בהסתדרות.
 • המשיבה אינה מנועה מלזמן לשימוע עובדים שפעלו שלא בהתאם לדין, והיא רשאית לנקוט נגדם בהליכים משמעתיים. עם זאת, הדברים חייבים להתברר בהקשר של ניסיון התארגנות ראשונית במקום העבודה, שמטבע הדברים כרוך בפעילות החורגת מעבודה סדירה.

משמעות

 • למעסיק יש חופש ביטוי, ומותר לו להביע עמדתו באוזני העובדים בדבר כדאיות ההתארגנות.
 • על המעסיק לרסן עצמו ולהביע דעתו רק בעניין הכדאיות שבהתארגנות, ולהימנע מפעולות שיש בהן משום איום על העובדים.
 • אין איסור על המעסיק לפרסם אגרות לעובדים או לכנס שולחנות עגולים, אך אסור לו להפעיל באמצעות אלה לחץ מכל מין וסוג שהוא על עובדים, להימנע מלהצטרף להתארגנות או לבטל את חברותם בהתארגנות זו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים