הקדמה:

חוק הודעה לעובד מחייב את המעסיק לפרט לעובד את הזכויות הסוציאליות להן זכאי העובד תוך 30 יום ממועד התחלת העסקתו. החוק נועד לבטל את העמימות שקיימת בתלושי שכר וחוזי העסקה לגבי תנאי העסקה של עובדים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002
נוסח החוק:

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 3 התשס"ט 2009 - הגברת ההגנה על זכויותיהם של נערים עובדים. הודעה לנער תימסר 7 ימים מיום תחילת העסקה.
  • תיקון מס' 4 תשע"א 2011 - לבית הדין לעבודה סמכות לפסוק כי מעסיק שלא מסר לעובד הודעה לגבי תנאי העסקתו ישלם פיצויים לעובד, ללא הוכחת נזק, בשיעור של עד 15,000 ש"ח. התיקון לחוק נכנס לתוקף ב-11/11/2011 וחל על הודעות שיש למוסרן החל ממועד כניסת התיקון לתוקף.
  • תיקון מס' 6 תשע"ד 2014 - מעסיק חייב למסור למועמד שעבר הליכי מיון (ראיון או בחינה) הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון ועל אי קבלתו לעבודה.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים