הקדמה:

התוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה מכילה רשימות חוקים שמעסיקים אשר יפרו אותם צפויים לקנסות
ערך זה מרכז את הזכויות הנגזרות מאותם חוקים, ואשר על הפרתן ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
מעסיק או מזמין שירות (במקרה שהעובד לא מועסק ישירות על ידו) המפר את אחת ההוראות המפורטות בחוק, צפוי לעיצום כספי


התוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה מכילה רשימות חוקים שמעסיקים אשר יפרו אותם צפויים לקנסות.

שוויון הזדמנויות בעבודה

דרישות כספיות אסורות מעובד

הודעה על תנאי עבודה

תשלום שכר והטבות סוציאליות

שכר מינימום

חופשה ומנוחה

הערת עריכה
כנ"ל
הערה מאת שרון הורנשטיין 1719, 4 באוגוסט 2012 (IDT)

היריון ולידה

הערת עריכה
האם זה כולל איסור פיטורים לאחר חופשת לידה? (זה ערך נפרד. זה אמנן כלול בסעיף 9 לחוק עבוד נשים, אבל מצד שני כתוב כאן "איסור פיטורי עובדת בחופשת לידה (ולא "לאחר חופשת לידה") כשם שאין כאן התיחסות לפיטורי נשים מוכו במקלוט לנשים מוכות למרות שסעיף 9 דן גם בהן
הערה מאת שרון הורנשטיין 12:51, 18 באוגוסט 2012 (IDT)

סיום יחסי עובד מעביד

הטרדה מינית

עובדים במילואים

עובדי קבלן

בני נוער

קבלה לעבודה

  • איסור העסקת נער בלא בדיקה רפואית או אישור רפואי, לפי סעיפים 11, 11א ו-12 לחוק עבודת הנוער;
  • התניית הזמנת הופעה או פרסומת שבה אמור לעבוד ילד בקבלת היתר להעבדה, לפי סעיף 33ד(ב) לחוק עבודת הנוער;
  • איסור קבלת נער לעבודה בלא הדרכה בבחירת מקצוע, לפי סעיף 18 לחוק עבודת הנוער;
    הערת עריכה
    קשה לייצר מזה זכות. החוק קובע שהשר מוסמך לקבוע בתקנות כי בעבודות מסוימות אסור להעביד נער בלי הדרכה. אולם בפועל לא ראיתי שהשר התקין תקנות כאלה. כלומר המצב הוא שהיום אין עבודות שבהן אסור להעסיק נערים בלי הדרכה. אז כרגע אין שום ערל שניתן לקשר לכאן
    הערה מאת שרון הורנשטיין 10:07, 22 באוגוסט 2012 (IDT)

גיל העסקה

שעות עבודה ומנוחה לנוער

גורמי ממשל