הקדמה:

מעסיק במקום עבודה עם יותר מ-25 עובדים, חייב למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה (ראיון או בחינה), הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון ועל אי קבלתו
מעסיק אינו חייב למסור הודעה למועמד, אם העבודה המוצעת היא בתחום ההסעדה, או משך העבודה אינה עולה על 30 ימים, או אם המועמד הגיש קורות חיים או הציע את מועמדותו בדרך אחרת ולא זומן לראיון או לבחינה
למידע נוסף ראו סעיף 3א' לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)


החל מה-30.01.2015, מעסיק חייב למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה (ראיון או בחינה), הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון ועל אי קבלתו.

מי זכאי?

 • מועמד לעבודה, כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:
 1. המועמד השתתף בהליכי מיון הכוללים ראיון או בחינה;
 2. משך העבודה המוצעת עולה על שלושים ימים;
 3. העבודה המוצעת אינה בענף ההסעדה;
 4. העבודה המוצעת היא אצל מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים.

תהליך מימוש הזכות

מסירת הודעה למועמד

 • על המעסיק לשלוח למועמד הודעה בכתב.
 • ניתן לשלוח את ההודעה גם באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים אחרים, כגון: הודעת דוא"ל, הודעת SMS וכיו"ב.
 • ההודעה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
  • שם המעסיק,
  • שם המועמד לעבודה,
  • מועד תחילת הליכי המיון לעבודה,
  • שם הגורם שעורך את הליכי המיון (אם אינו המעסיק), למשל: חברת השמה, מכון הערכה וכיו"ב,
  • התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון,
  • שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו,
  • מידע על התקדמותם של הליכי המיון (במקרה שעדיין לא התקבלה החלטה על קבלתו או אי קבלתו של המועמד) או הודעה על אי קבלתו של המועמד לעבוד (אם התקבלה החלטה כזו).

מועד מסירת ההודעה

 • הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה - מעסיק חייב למסור למועמד הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה, לפחות אחת לחודשיים מיום תחילת השתתפות של המועמד בהליכי המיון. אם הליכי המיון התחילו לפני 30.01.2015, ההודעה הראשונה שעל המעסיק למסור היא לכל המאוחר ב-30.03.2015.
 • הודעה על אי-קבלתו של המועמד לעבודה - על המעסיק למסור למועמד שלא התקבל לעבודה הודעה על אי קבלתו לכל המאוחר תוך 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

הפרת חובת המעסיק למסור הודעה

 • אם המעסיק הפר את חובתו למסור למועמד הודעה על תוצאות הליך המיון לעבודה, רשאי המועמד להגיש נגדו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה:
  • בית הדין רשאי לפסוק פיצויים לטובת המועמד, אף אם לא נגרם למועמד נזק של ממון.
  • בית הדין רשאי לתת צו עשה לתיקון ההפרה.

חשוב לדעת

 • הזכות לקבלת הודעה היא של מועמד שעבר ראיון או בחינה לעבודה. מועמד שהגיש קורות חיים או הציע את מועמדותו בדרך אחרת ולא זומן לראיון או לבחינה אינו זכאי לקבל הודעות על התקדמות הליכי המיון ועל אי קבלתו, ועל המעסיק אין חובה לשלוח הודעות אלה.

ארגוני סיוע

לרשימת ארגונים המסייעים בתחום התעסוקה

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים