במקום עבודה עם יותר מ-25 עובדים, המעסיק חייב למסור למועמד לעבודה שהשתתף בראיון או במבחן מיון הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון או על אי קבלתו
אין חובה למסור הודעה למועמד כאשר העבודה המוצעת היא בתחום ההסעדה או משך העבודה המוצעת אינו עולה על 30 ימים, או כאשר המועמד שהציע את מועמדותו לא השתתף בראיון או במבחן מיון
מועמד לעבודה שעבר מבחני מיון והתאמה זכאי לעיין בחוות הדעת שהוכנה עליו במכון המיון
למידע נוסף ראו סעיף 3א לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)


מעסיק חייב למסור למועמד לעבודה שהשתתף בהליכי מיון לעבודה (ראיון או מבחן), הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון או על אי קבלתו לעבודה.

מי זכאי?

 • מועמד לעבודה, כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. המועמד השתתף בהליכי מיון הכוללים ראיון או מבחן (גם אם נערכו בטלפון).
  2. משך העבודה המוצעת עולה על 30 ימים.
  3. העבודה המוצעת אינה בענף ההסעדה.
  4. העבודה המוצעת היא במקום עבודה המעסיק יותר מ-25 עובדים.

תהליך מימוש הזכות

מסירת הודעה למועמד

 • על המעסיק לשלוח למועמד הודעה בכתב.
 • ניתן לשלוח את ההודעה גם באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים אחרים, כגון: הודעת דוא"ל, הודעת SMS וכיו"ב.
 • ההודעה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
  • שם המעסיק.
  • שם המועמד לעבודה.
  • מועד תחילת הליכי המיון לעבודה.
  • שם הגוף שעורך את הליכי המיון (אם אינו המעסיק), למשל: חברת השמה, מכון הערכה וכיו"ב.
  • התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון.
  • שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.
  • מידע על התקדמותם של הליכי המיון (במקרה שעדיין לא התקבלה החלטה על קבלתו או על אי קבלתו של המועמד), או הודעה על אי קבלתו של המועמד (אם התקבלה החלטה כזו).

מועד מסירת ההודעה

 • הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה: המעסיק חייב למסור למועמד הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה, לפחות אחת לחודשיים מיום תחילת השתתפותו של המועמד בהליכי המיון.
 • הודעה על אי-קבלתו של המועמד לעבודה: על המעסיק למסור למועמד שלא התקבל לעבודה הודעה על אי קבלתו לכל המאוחר בתוך 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

הפרת חובת המעסיק למסור הודעה

 • אם המעסיק הפר את חובתו למסור למועמד הודעה על תוצאות הליך המיון לעבודה, המועמד רשאי להגיש נגדו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה:
  • בית הדין רשאי לפסוק פיצויים לטובת המועמד, גם אם לא נגרם למועמד נזק של ממון.
  • בית הדין רשאי לתת צו עשה לתיקון ההפרה.

חשוב לדעת

 • מועמד שהגיש קורות חיים או הציע את מועמדותו לעבודה ולא השתתף בהליכי המיון (ראיון או מבחן) אינו זכאי לקבל הודעות על התקדמות הליכי המיון או על אי קבלתו, ועל המעסיק אין חובה לשלוח הודעות אלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

לרשימת ארגונים המסייעים בתחום התעסוקה

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים