הקדמה:

חוק-יסוד: מבקר המדינה נחקק בפברואר 1988 (כ"ז בשבט התשמ"ח), על מנת לאגד חוקים קודמים ולקבע את תפקידיו ואחריותו של מבקר המדינה.
החוק קובע כי מבקר המדינה ייבחר בידי הכנסת בהצבעה חשאית ויכהן תקופת כהונה אחת בלבד למשך שבע שנים.
במילוי תפקידיו יהיה מבקר המדינה אחראי בפני הכנסת בלבד ולא יהיה תלוי בממשלה.
על פי החוק, מבקר המדינה יכהן כ"נציב תלונות הציבור" ויברר בתפקידו זה תלונות מאת הציבור על גופים ואנשים, כפי שייקבע בחוק או לפיו.

פרטי החוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים