הקדמה:

חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 נועד להבטיח לכל העובדים (כולל עובדים זרים ושוהים לא חוקיים) קיום בסיסי. לשיעורי שכר המינימום ומידע נוסף ראו שכר מינימום.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר העבודה והרווחה

עיקרי החוק

  • עובד שמלאו לו 18 שנים המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום היומי או שכר המינימום לשעה.
  • שכר מינימום מופחת משולם לנערים או למפעלים מוגנים (שמעסיקים עובדים עם מוגבלויות).
  • שכר המינימום החודשי הוא 47.5% מהשכר הממוצע במשק כפי שהוא נקבע ב-1 באפריל של כל שנה.
  • שכר מינימום יומי הוא החלק ה-25 של שכר המינימום החודשי לגבי עובד המועסק בשבוע עבודה בן 6 ימים, והחלק ה-2/3 21 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק בשבוע עבודה בן 5 ימים.
  • שכר מינימום לשעה הוא החלק ה-186 של שכר המינימום החודשי (לנוער עובד: החלק ה-173 של שכר המינימום החודשי לנוער).
  • עובד במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי המחושב לפי חלקיות משרתו.
  • עובד שמקבל שכר על בסיס אחר ולא על יחידות זמן (כגון עמלות) זכאי לשכר מינימום.
  • בחישוב שכר המינימום לא יכללו תוספות ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, משכורת 13, החזרי הוצאות אש"ל, פרמיות, מענקים ונסיעות.
  • מעסיק שלא שילם שכר מינימום דינו שנת מאסר או קנס.
אזהרה
גובה שכר המינימום לשעה בעקבות קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות באפריל 2018
מהחלטת צוות ההיגוי לצורך הבהרת סעיפים בצו ההרחבה לעניין קיצור שעות העבודה במשק, עולה ששכר המינימום לשעה יחושב כחילוק של שכר המינימום החודשי (5,300 ש"ח) ב-182 במקום ב-186, ויעמוד על 29.12 ש"ח לשעה (במקום 28.49 ש"ח).
עם זאת, לפי החוק, שכר המינימום לשעה הוא עדיין שכר המינימום החודשי חלקי 186, כלומר 28.49 ש"ח לשעה.
גם עמדת משרד העבודה היא כי שכר המינימום לשעה הוא אכן 29.12 ש"ח לשעה, ועל המעסיקים לשלם שכר זה. עם זאת, עד לשינוי חוק שכר המינימום או פסיקת בית הדין לעבודה, לא יינקטו צעדים פליליים/מנהליים נגד מעסיקים שימשיכו לשלם 28.49 ש"ח.
למידע נוסף ראו שאלות ותשובות לעובדים ומעסיקים על קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות.

נושאים וזכויות


תודות