הקדמה:

שכר המינימום של אנשים עם מוגבלות שיכולת עבודתם מופחתת, מותאם לכושר עבודתם
השכר מחושב באחוזים משכר המינימום הכללי שהוא 5,300 ש"ח בחודש החל ממשכורת דצמבר 2017 (5,000 ש"ח לפני כן)
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) הם עבירות פליליות
מקבלי שכר מינימום מותאם עשויים להיות זכאים למענק עבודה
למידע נוסף ראו באתר זרוע העבודה


שכר המינימום של עובדים עם מוגבלויות שיכולת עבודתם מופחתת, מחושב באחוזים משכר המינימום הכללי בהתאם לכושר עבודתם.

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות החל ממשכורת דצמבר 2017 (שמשולמת בראשית ינואר 2018)

אזהרה
גובה שכר המינימום לשעה בעקבות קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות באפריל 2018
מהחלטת צוות ההיגוי לצורך הבהרת סעיפים בצו ההרחבה לעניין קיצור שעות העבודה במשק, עולה ששכר המינימום לשעה יחושב כחילוק של שכר המינימום החודשי (5,300 ש"ח) ב-182 במקום ב-186.

עם זאת, לפי החוק, שכר המינימום לשעה הוא עדיין שכר המינימום החודשי חלקי 186.

עמדת זרוע העבודה היא כי שכר המינימום לשעה מחושב החל מאפריל 2018 על ידי חלוקה של שכר המינימום החודשי ב-182 ולא ב-186. לא חל שינוי בשכר המינימום החודשי.


שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה (לפי חלוקה ב-182 שעות)* שכר לשעה (לפי חלוקה ב-186 שעות)*
19 עד 30 30 1,590 ש"ח 8.73 ש"ח 8.55 ש"ח
30 עד 40 40 2,120 ש"ח 11.64 ש"ח 11.40 ש"ח
40 עד 50 50 2,650 ש"ח 14.56 ש"ח 14.25 ש"ח
50 עד 60 60 3,180 ש"ח 17.47 ש"ח 17.10 ש"ח
60 עד 70 70 3,710 ש"ח 20.38 ש"ח 19.95 ש"ח
70 עד 80 80 4,240 ש"ח 23.29 ש"ח 22.80 ש"ח
מעל 80 100 5,300 ש"ח 29.12 ש"ח 28.49 ש"ח
* עד חודש מרץ 2018 שכר המינימום לשעה חושב לפי חלוקה של שכר המינימום החודשי ב-186. החל מאפריל 2018 עמדת זרוע העבודה, ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים היא ששכר המינימום לשעה מחושב על ידי חלוקת שכר המינימום החודשי ב-182. לא חל שינוי בגובה שכר המינימום החודשי (ראו הסבר בהערה שבתחילת פסקה זו).

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות החל ממשכורת ינואר 2017 עד משכורת נובמבר 2017 (ששולמה בדצמבר 2017)

שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה
19 עד 30 30 1,500 ש"ח 8.06 ש"ח
30 עד 40 40 2,000 ש"ח 10.75 ש"ח
40 עד 50 50 2,500 ש"ח 13.44 ש"ח
50 עד 60 60 3,000 ש"ח 16.13 ש"ח
60 עד 70 70 3,500 ש"ח 18.82 ש"ח
70 עד 80 80 4,000 ש"ח 21.51 ש"ח
מעל 80 100 5,000 ש"ח 26.88 ש"ח

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות החל ממשכורת יולי 2016 ועד משכורת דצמבר 2016 (ששולמה בראשית ינואר 2017)

שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה
19 עד 30 30 1,447.50 ש"ח 7.78 ש"ח
30 עד 40 40 1,930.00 ש"ח 10.38 ש"ח
40 עד 50 50 2,412.50 ש"ח 12.79 ש"ח
50 עד 60 60 2,895.00 ש"ח 15.56 ש"ח
60 עד 70 70 3,377.50 ש"ח 18.16 ש"ח
70 עד 80 80 3,860.00 ש"ח 20.75 ש"ח
מעל 80 100 4,825 ש"ח 25.94 ש"ח
  • לשיעורי מדרגות השכר הקודמות, החלות על עובדים שנקבע להם שכר מינימום מותאם לפני ה-31.01.2010, ראו באתר זרוע העבודה.

על מי חל שכר מינימום מותאם?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • החל מאפריל 2018 מספר השעות במשרה מלאה הוא עד 182 שעות חודשיות.
  • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר הרגיל ללא תוספות.
    • רכיבי השכר הנכללים בחישוב: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר, תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.
    • רכיבים שאינם נכללים בחישוב: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות, לרבות החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד.
  • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווים עבירה פלילית.
טיפ
מקבלי שכר מינימום מותאם עשויים להיות זכאים למענק עבודה. חישוב הזכאות ייעשה בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם לבין שכר המינימום הכללי.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

נתוני עבר

שכר מינימום מותאם מאפריל 2015 עד יוני 2016
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה
19 עד 30 30 1,395.00 ש"ח 7.50 ש"ח
30 עד 40 40 1,860 ש"ח 10 ש"ח
40 עד 50 50 2,325 ש"ח 12.50 ש"ח
50 עד 60 60 2,790 ש"ח 15 ש"ח
60 עד 70 70 3,255 ש"ח 17.50 ש"ח
70 עד 80 80 3,720 ש"ח 20 ש"ח
מעל 80 100 4,650 ש"ח 25 ש"ח
שכר מינימום מותאם מאוקטובר 2012 עד מרץ 2015
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,290 ש"ח
30 עד 40 40 1,720 ש"ח
40 עד 50 50 2,150 ש"ח
50 עד 60 60 2,580 ש"ח
60 עד 70 70 3,010 ש"ח
70 עד 80 80 3,440 ש"ח
מעל 80 80 3,440 ש"ח
שכר מינימום מותאם מיולי 2011 עד ספטמבר 2012
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,230 ש"ח
30 עד 40 40 1,640 ש"ח
40 עד 50 50 2,050 ש"ח
50 עד 60 60 2,460 ש"ח
60 עד 70 70 2,870 ש"ח
70 עד 80 80 3,280 ש"ח


שכר מינימום מותאם מאפריל 2011 ועד משכורת יוני 2011
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,167.08 ש"ח
30 עד 40 40 1,556.10 ש"ח
40 עד 50 50 1,945.13 ש"ח
50 עד 60 60 2,334.15 ש"ח
60 עד 70 70 2,723.18 ש"ח
70 עד 80 80 3,112.20 ש"ח