הקדמה:

הורים עובדי מדינה, שלא זכאים לשעות חופשה מיוחדת להורים בחודש אוגוסט, עשויים להיות זכאים ליום חופשה מיוחד על חשבון המשרד
לא ניתן לצבור או לפדות את יום החופשה המיוחד ויש לנצלו בין ה-1 באוגוסט ל-30 בספטמבר של אותה שנה


הורה שהוא עובד מדינה, שלא זכאי לקיצור ימי עבודה בחודשים אוגוסט וספטמבר, עשוי להיות זכאי ליום חופשה מיוחד.

 • יום החופשה המיוחד לא ניתן לצבירה או לפדיון ויש לנצלו בין ה-1 באוגוסט ו-30 בספטמבר של אותה השנה.

מי זכאי?

 • עובד מדינה שמתקיימים בעניינו כל התנאים הבאים:
  1. הוא לא מוגדר במערכת הנוכחות כהורה עובד (כמו עובד בדירוג אחים ואחיות, או בדירוג עו"ס) או שהוא לא זכאי לקיצור יום עבודה.
  2. סך ימי החופשה שהוא זכאי להם לא עולה על 22 ימים אם הוא מועסק חמישה ימים בשבוע ולא עולה על 26 ימים אם הוא מועסק שישה ימים בשבוע.
  3. הוא לא זכאי לכל הטבה אחרת בעניין חופשות (כמו חופשה מרוכזת), בתקופה שבין ה- 1 ליולי ל- 31 באוגוסט של אותה השנה.
  4. בן/בת הזוג של עובד המדינה עובד כשכיר או עצמאי ולא ניצל זכות זהה או דומה (כמו חופשה מרוכזת) במקום העבודה, או שהילד בחזקתו הבלעדית או שרופא אישר בכתב כי עקב נכות או מחלה בן/בת הזוג לא מסוגלים לטפל בילד.
  5. העובד הוא אחד מאלה:
   • הורה לילד יחיד שמתגורר עם ההורה, שגילו נמוך מ-12 שנים.
   • הורה לילד שגילו נמוך מ-12 וילדים נוספים מעל גיל 18 (החל מ-01.08.2018)
   • הורה לשני ילדים ומעלה שמתגוררים בביתו, ולפחות שניים מהם מתחת לגיל 12
   • הורה לשני ילדים ומעלה שמתגוררים בביתו, כשהגיל של אחד מהם נמוך מ-8 שנים.

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, הזכות ניתנת באופן אוטומטי. עם זאת, מומלץ לוודא מול משרד משאבי האנוש (אמרכלות), ובאמצעות בדיקה בתלושי השכר ובדוח הנוכחות, שאכן הזכות ניתנת.
 • עובד שמועסק במשרה מלאה- זכאי ליום חופשה מיוחד אחד.
 • עובד שמועסק במשמרות במשרה מלאה - זכאי ליום חופשה מיוחד בהתאם ליום העבודה הרגיל שלו ולא יותר מ-8 שעות.
דוגמה
עובד שמועסק במשמרות בנות 10 שעות יוכל לנצל את יום החופשה המיוחד, אם יוסיף 2 שעות ממכסת החופשה השנתית שלו.
 • עובד שמועסק במשרה חלקית:
  • אם הוא מועסק במשך כל ימי העבודה (5 או 6 ימים, לפי הנהוג במשרד) - הוא זכאי ליום חופשה מיוחד אחד.
  • אם הוא מועסק בשבוע עבודה חלקי - הוא זכאי ליום חופשה מיוחד לפי החישוב הבא: מספר ימי העבודה בפועל חלקי מספר ימי העבודה בשבוע.
דוגמה
עובד שמועסק בפועל 3 ימים ושבוע העבודה שלו הוא 6 ימים, זכאי לחצי יום חופשה.

חשוב לדעת

 • הזכאות לא חלה על עובדי מדינה בדירוג הרופאים, רופאים ווטרינריים, עובדי מחקר, עובדי הוראה ועובדים שחתומים על חוזה מנכ"ל ומוקבלי מנכ"ל.
 • יום החופשה המיוחד לא ניתן לצבירה או לפדיון ויש לנצלו בתקופה שבין ה- 1 לאוגוסט ועד ה- 30 בספטמבר של אותה השנה.
 • הורים עובדי מדינה שמוגדרים במערכת הנוכחות כהורים עובדים שזכאים לקיצור יום העבודה במהלך השנה, עשויים להיות זכאים, במקום יום החופשה המיוחד, לקיצור ימי העבודה האחרונים בחודש אוגוסט וניצול הזכות עד סוף ספטמבר. למידע נוסף ראו כאן.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים