עובד בשירות המדינה זכאי לקיצור של שעה מיום עבודתו בשנה הראשונה לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד לאומנה
לאחר תום השנה הראשונה הוא זכאי לקיצור של יום העבודה בהתאם לגילאי ילדיו
אין לחייב את חשבון חופשתו של העובד או את משכורתו עקב קיצור שעות עבודה אלה

הזכות לקיצור יום העבודה היא חלק ממכלול זכויות הוריות שניתנות לעובדים בשירות המדינה, לפי הוראות התקשי"ר (תקנון שירות עובדי המדינה).

 • זכויות אלה מוענקות כברירת מחדל לאימהות, אולם באמצעות פרוצדורה שקבועה בתקשי"ר אפשר להעביר אותן, באופן מלא או חלקי, לאבות שעובדים בשירות המדינה שמעוניינים לקבל את הזכויות ההוריות, במקום בנות הזוג (בתנאי שהן שכירות או עצמאיות).
 • הזכאות ניתנת לאחד מההורים בלבד ושני ההורים לא יוכלו לנצל את אותה זכות הורות באותו יום .

קיצור יום העבודה עד שנה לאחר הלידה

 • עובד או עובדת (לרבות הורה מאמץ, הורה מיועד והורה במשפחת אומנה) שעומד בתנאים שמפורטים בהמשך זכאים לקצר את יום העבודה בשעה אחת בתנאי שהם מועסקים באותו יום לפחות 6 שעות רצופות (כולל שעת ההיעדרות), במשך שנה מיום הלידה (או מיום האימוץ או קבלת ילד לאומנה).
 • הזכאות ליום עבודה מקוצר מוענקת לעובדים במשרה מלאה ולעובדים במשרה חלקית.
 • ביום עבודה מקוצר (למשל בערב חג), שהוא בן 6 שעות לפחות, העובד זכאי לקיצור נוסף של שעה.
 • העובד או העובדת רשאים לממש את הזכות לקיצור שעת העבודה לבד או להתחלק בזכות עם בן/בת הזוג באופן שהעובד/ת ינצלו את הזכאות לקיצור יום העבודה בחלק מימי השבוע ובן/בת הזוג ינצלו את הזכות בשאר ימי השבוע ובתנאי שבן/בת הזוג נתנו את הסכמתם למימוש הזכות לסירוגין וקיצור שעות העבודה ששני בני הזוג יממשו לא עלה על קיצור שעות העבודה שהעובד/ת זכאי/ת לממש לבד.
 • זכות זו, שמוענקת לעובדים בשירות המדינה על פי התקשי"ר, מרחיבה את הזכות לשעת הורות (שעת הנקה) על פי חוק עבודת נשים. לא ניתן לקצר את יום העבודה פעמיים גם מכח התקשי"ר וגם מכח החוק.

קיצור יום העבודה בחלוף שנה מהלידה

 • עובד או עובדת (לרבות הורה מאמץ, הורה מיועד והורה במשפחת אומנה) שעומדים בתנאים שמפורטים בהמשך זכאים לקיצור שבוע העבודה, גם בחלוף שנה מהלידה בהתאם לגיל הילדים.
 • קיצור יום העבודה לאחר שנה, לא חל על עובד/ת במשרה חלקית ולא על עובד/ת שזכאי/ת לקיצור משך יום העבודה עקב סיבה אחרת.
 • הורה שמועסק במשרדים שבהם נהוג שבוע עבודה בן 6 ימים, יעבוד 7 שעות בפועל בימים ראשון עד חמישי (משעה 07:30 עד שעה 14:30), ו-5 שעות בפועל ביום שישי (משעה 07:30 עד שעה 12:30).
 • הורה שמועסק במשרדים שבהם נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים יועסק בכל יום משעה 07:30 עד שעה 15:35, אולם:
  • הוא יוכל לסיים עבודתו בשעה 15:05 במקום בשעה 15:35 בחלק מימי העבודה, בתנאי שישלים את השעות החסרות עד למכסה השבועית בימים האחרים של אותו שבוע.
  • עובד שיידרש לעבוד ביום שישי בהתאם לצורכי העבודה, יוכל לבקש ששעות העבודה באותו היום יחושבו להשלמת השעות החסרות עבור הימים שבהם סיים את עבודתו מוקדם כאמור לעיל.
  • ההסדר שצוין נועד לתקופת מעבר עד שמעונות הילדים, גני הילדים והכיתות הנמוכות של בתי הספר יעברו לשבוע עבודה של 5 ימים.
  • הורה לילד שגילו נמוך מ-5 שנים, יועסק בכל יום משעה 07:30 עד שעה 15:30.
 • שעת תחילת העבודה של ההורה ושעת סיומה נקבעות על ידי מנהל היחידה, בהתאם לצורכי העבודה.

מי זכאי?

זכאות לקיצור יום העבודה עד שנה מיום הלידה

 • עובד או עובדת זכאים לקצר את יום העבודה בשעה אחת במשך שנה מיום הלידה של ילדם בהתקיים התנאים הבאים:
 • העובד/ת מועסקים באותו יום לפחות 6 שעות רצופות (כולל שעת ההיעדרות), ואין חשיבות אם הם עובדים במשרה מלאה או חלקית.
 • עובדת תהיה זכאית לקיצור שעת עבודה, גם אם בן או בת זוגה לא עובד/ת.
 • עובד יהיה זכאי לקיצור שעת עבודה בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • בת או בן הזוג שלו עובדים כשכירים או כעצמאיים, ללא תלות בהיקף משרתם.
  • בת או בן הזוג שוהה בחופשת לידה.
  • בת או בן הזוג זכאי/ת לדמי אבטלה, בתנאי שתקופה האבטלה לא תעלה על שישה חודשים.
 • זכאות זו חלה גם על הורה מאמץ, הורה מיועד והורה במשפחת אומנה.

זכאות לקיצור שבוע עבודה, לאחר שנה מגיל הלידה

 • עובד או עובדת לרבות הורה מאמץ, הורה מיועד והורה במשפחת אומנה, זכאים לנצל את הזכות לקצר את שבוע העבודה בתום שנה מיום הלידה, בתנאי שהם עומדים בכל תנאים הבאים:
  • העובד/ת עובדים במשרה מלאה - קיצור יום העבודה בחלוף שנה מהלידה לא חל על עובד במשרה חלקית ולא על עובד שזכאי לקיצור משך יום העבודה עקב סיבה אחרת.
  • הזכות לקיצור יום עבודה תינתן לעובד/ת ככל שבן או בת זוגו עובד/ת, וזאת ללא קשר לשעת סיום עבודתו של בן/בת הזוג באותו היום.
  • העובד הוא הורה לילד שגילו נמוך מגיל 12 (החל מ-01.07.20).

תהליך מימוש הזכות

 • עובד/ת שעומד בתנאי הזכאות ומבקש לממש את הזכות ליום עבודה מקוצר לבדו באופן קבוע בכל ימות השבוע, יידרש למסור למשרד משאבי האנוש ביחידה הצהרה מלאה וחתומה כדין בטופס מדף 2302, בצירוף האישורים הנדרשים בטופס.
 • כשעובד/ת מבקש/ת להשתמש בזכותו לקיצור יום עבודה לסירוגין, יחד עם בן/בת הזוג באופן שכל אחד מבני הזוג יקצר את יום עבודתו בימים אחרים בשבוע:
  • כל אחד מבני הזוג נדרש למסור למעסיקו הצהרה חתומה בטופס 2302 ולפרט באילו ימים בשבוע הוא יממש את זכאותו לקיצור יום העבודה וכן להמציא אישור ממקום העבודה של בת/ בן הזוג על כך שבן /בת הזוג לא ישתמשו בזכות לקיצור יום העבודה באותם ימים.
  • את ההצהרה יש למסור למעסיק עד 21 ימים לפני תום חופשת הלידה ואם ההצהרה נמסרה במועד מאוחר יותר יהיה העובד רשאי לממש את זכותו 21 ימים לאחר מסירת ההצהרה.
  • המעסיק של העובד/ת והמעסיק של בן/בת הזוג רשאים להסכים ביניהם, לפי הצורך ובאופן חד-פעמי, על מימוש הזכות לשעת ההורות באופן שונה מזה שמסרו עליו בהצהרה, אך שינוי קבוע יעשה בהצהרה נוספת שתמסר למעסיק 21 ימים מראש, ואם אחד מבני הזוג עובד במשמרות תמסר ההצהרה הנוספת חודש מראש.
 • משקיבל עובד מדינה את הזכות ליום עבודה מקוצר, העובד לא יכול לוותר על הזכות, בטרם חלפו שישה חודשים ממועד תחילת הזכאות, ובכפוף להתראה של חודשיים מראש.
 • העובד חייב להודיע למנהל משאבי האנוש של היחידה על כל שינוי שיחול בקשר להצהרות ולאישורים שהמציא כפי שצוין למעלה.

ויתור של עובד מדינה על זכות בקשר להורות:

 • עובד מדינה המעוניין לוותר על זכות מהזכויות בקשר להורות לטובת בן הזוג או בת הזוג , המועסק במקום עבודה אחר, בו נהוגות זכויות בקשר להורות, רשאי לעשות זאת, בכפוף למתן הצהרה חתומה כדין בטופס מדף 2304, העובד ימסור למשרד משאבי האנוש ביחידה את ההצהרה.
 • מנהל משאבי האנוש יעדכן ברישומיו, את ויתור העובד על הזכות, מהתאריך שנקבע, וימסור לעובד אישור עבור בן או בת הזוג , על כך שהוא מועסק במקום עבודה בו נהוגות זכויות בקשר להורות, ועל כך שהעובד לא משתמש בזכות, החל מהתאריך שהוצהר על ידו.
 • עובד שהצהיר ויתור על זכויותיו רשאי לחזור בן מוויתור זה, וזכאי לחזור ולקבל את זכויותיו בקשר להורות, בכפוף לכך שימציא אישור ממקום העבודה של בן או בת הזוג, כי הוא לא משתמש בזכות או שלא ישתמש בזכות מתאריך שייקבע.
 • עובד שהצהיר ויתור על זכויותיו יהיה רשאית לחזור בה מוויתור זה, רק לאחר שחלפו 6 חודשים ובכפוף להתראה של חודשיים מראש.

חשוב לדעת

 • אין להעסיק הורה לילד שזכאי לקיצור שעות העבודה מעבר למספר השעות כפי שמפורט למעלה, ללא הסכמתו.
 • עובדת שנדרשת לעבוד לפי שעות עבודה רגילות בהתאם לצורכי עבודה, זכאית לתגמול של שעות נוספות עבור השעות העודפות שמעבר ליום העבודה המקוצר, אלא אם חל הסדר מכוח דירוג או דרגה שלפיו העובדת זכאית לתשלום בשיעור של 100% בלבד עד להשלמת מכסת שעות העבודה הרגילות.
 • עובד שנדרש לעבוד לפי שעות רגילות עקב צרכי עבודה, יקבל תשלום בשיעור של 100% עד להשלמת מכסת שעות העבודה הרגילות, וכל שעת עבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות , תיחשב כשעה נוספת.
 • הורים עובדי מדינה, עשויים להיות זכאים בנוסף, גם לקיצור ימי עבודה או קבלת יום חופשה מיוחד בחודשים אוגוסט וספטמבר. למידע נוסף ראו:
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים