הקדמה:

עובד בשירות המדינה זכאי לקיצור של שעה מיום עבודתו בשנה הראשונה לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד לאומנה
לאחר תום השנה הראשונה מהלידה, האימוץ או קבלת הילד לאומנה, ההורה זכאי לקיצור של יום העבודה בהתאם לגילאי ילדיו
אין לחייב את חשבון חופשתו של העובד או את משכורתו עקב קיצור שעות עבודה אלה

הזכות לקיצור יום העבודה היא חלק ממכלול זכויות הוריות הניתנות לעובדים בשירות המדינה, לפי הוראות התקשי"ר (תקנון שירות עובדי המדינה).

 • זכויות אלה מוענקות כברירת מחדל לאימהות, אולם באמצעות פרוצדורה הקבועה בהוראות התקשי"ר ניתן להעבירן באופן מלא או חלקי לאבות העובדים בשירות המדינה, ומעוניינים לקבל את הזכויות ההוריות, במקום בנות זוגם (בתנאי שבת הזוג היא שכירה או עצמאית).
 • הזכאות ניתנת לאחד מההורים בלבד, ושני ההורים לא יוכלו לנצל את אותה זכות הורות באותו יום .

קיצור יום העבודה עד שנה לאחר הלידה

 • עובד או עובדת (לרבות הורה מאמץ, הורה מיועד והורה במשפחת אומנה) העומד בתנאים המפורטים בהמשך זכאים לקצר את יום העבודה בשעה אחת בתנאי שהם מועסקים באותו יום לפחות 6 שעות רצופות (כולל שעת ההיעדרות), במשך שנה מיום הלידה (או מיום האימוץ או קבלת ילד לאומנה).
 • הזכאות ליום עבודה מקוצר בשנה הראשונה שלאחר הלידה, האימוץ או קבלת הילד לאומנה מוענקת לעובדים בין אם הם מועסקים במשרה מלאה ובין אם במשרה חלקית.
 • ביום עבודה מקוצר (למשל בערב חג), שהוא בן 6 שעות לפחות, זכאי העובד לקיצור נוסף של שעה.
 • העובד או העובדת רשאים לממש את הזכות לקיצור שעת העבודה לבד או להתחלק בזכות זו עם בן/בת הזוג באופן שהעובד/ת ינצל את הזכאות לקיצור יום העבודה בחלק מימי השבוע ובן/בת הזוג ינצלו את הזכות בשאר ימי השבוע ובתנאי שבן/בת הזוג נתנו את הסכמתם למימוש הזכות לסירוגין ו קיצור שעות העבודה ששני בני הזוג יממשו לא עלה על קיצור שעות העבודה שהעובד/ת זכאי/ת לממש לבד.
 • זכות זו, המוענקת לעובדים בשירות המדינה על פי התקשי"ר, מהווה הרחבה של הזכות לשעת הורות (שעת הנקה) על פי חוק עבודת נשים. לא ניתן לקצר את יום העבודה פעמיים גם מכח התקשי"ר וגם מכח החוק.

קיצור יום העבודה בחלוף שנה מהלידה

 • עובד או עובדת (לרבות הורה מאמץ, הורה מיועד והורה במשפחת אומנה) העומדים בתנאים המפורטים בהמשך זכאים לקיצור שבוע העבודה, גם בחלוף שנה מהלידה בהתאם לגיל הילדים.
 • קיצור יום העבודה בחלוף שנה מהלידה, האימוץ או קבלת הילד לאומנה אינו חל על עובד/ת במשרה חלקית ולא על עובד/ת הזכאי/ת לקיצור משך יום העבודה עקב סיבה אחרת.
 • הורה המועסק מועסק במשרדים שבהם נהוג שבוע עבודה בן 6 ימים, יעבוד 7 שעות בפועל בימים ראשון עד חמישי (משעה 07:30 עד שעה 14:30), ו-5 שעות בפועל ביום שישי (משעה 07:30 עד שעה 12:30).
 • הורה המועסק במשרדים שבהם נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים יועסק בכל יום משעה 07:30 עד שעה 15:35, אולם:
  • הוא יוכל לסיים עבודתו בשעה 15:05 במקום בשעה 15:35 בחלק מימי העבודה, בתנאי שישלים את השעות החסרות עד למכסה השבועית בימים האחרים של אותו שבוע.
  • עובד שיידרש לעבוד ביום שישי לפי צורכי העבודה, יוכל לבקש כי שעות העבודה באותו יום יחושבו להשלמת השעות החסרות בגין הימים שבהם סיים את עבודתו מוקדם כאמור לעיל.
  • ההסדר שצוין נועד לתקופת מעבר עד שהמעונות לילדים, גני הילדים והכיתות הנמוכות של בתי הספר יעברו לשבוע עבודה של 5 ימים.
  • הורה לילד שגילו נמוך מ-5 שנים, יועסק בכל יום משעה 07:30 עד שעה 15:30.
 • שעת תחילת העבודה של ההורה ושעת סיומה נקבעות על ידי מנהל היחידה, בהתאם לצורכי העבודה.

מי זכאי?

זכאות לקיצור יום העבודה עד שנה מיום הלידה

 • עובדאו עובדת זכאים לקצר את יום העבודה בשעה אחת במשך שנה מיום הלידה של ילדם בהתקיים התנאים הבאים:
 • העובד/ת מועסקים באותו יום לפחות 6 שעות רצופות (כולל שעת ההיעדרות), ואין חשיבות אם הם עובדים במשרה מלאה או חלקית.
 • עובדת תהיה זכאית לקיצור שעת עבודה, גם אם בן או בת זוגה אינו/ה עובד/ת.
 • עובד יהיה זכאי לקיצור שעת עבודה בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • בת או בן הזוג שלו עובדים כ"שכירים" או כ"עצמאיים", ללא תלות בהיקף משרתם.
  • בת או בן הזוג שוהה בחופשת לידה.
  • בת או בן הזוג זכאי/ת לדמי אבטלה, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על שישה חודשים
 • זכאות זו חלה גם על הורה מאמץ, הורה מיועד והורה במשפחת אומנה.

זכאות לקיצור שבוע עבודה, לאחר שנה מגיל הלידה

 • עובד או עובדת לרבות הורה מאמץ, הורה מיועד והורה במשפחת אומנה, זכאים לנצל את הזכות לקצר את שבוע העבודה בתום שנה מיום הלידה, בתנאי שהם עומדים בכל תנאים הבאים:
  • העובד/ת עובדים במשרה מלאה - קיצור יום העבודה בחלוף שנה מהלידה אינו חל על עובד במשרה חלקית ולא על עובד הזכאי לקיצור משך יום העבודה עקב סיבה אחרת.
  • בן/בת הזוג של העובד/ת מסיים/ת את עבודתו/ה לאחר השעה 15:30.
  • גיל הילדים של העובד/ת תואם את אחד מהמקרים הבאים:
   • העובד הוא הורה לילד יחיד המתגורר עם ההורה, שגילו נמוך מ-12 שנים.
   • העובד הוא הורה לילד שגילו נמוך מ-12 וילדים נוספים מעל גיל 18 (החל מה-01.08.2018).
   • העובד הוא הורה לשני ילדים ומעלה המתגוררים בביתו, ולפחות שניים מהם מתחת לגיל 12.
   • העובד הוא הורה לשני ילדים ומעלה המתגוררים בביתו, כאשר גילו של אחד מהם נמוך מ-8 שנים.

תהליך מימוש הזכות

 • עובד/ת המבקש/ת העומד בתנאי הזכאות ומבקש לממשש את הזכות ליום עבודה מקוצר לבדו באופן קבוע בכל ימות השבוע, יידרש למסור למשרד משאבי האנוש ביחידה הצהרה מלאה וחתומה כדין בטופס מדף 2302, בצירוף האישורים הנדרשים כמפורט בטופס:
  • אישור ממקום העבודה של בן/בת הזוג, כי אינו/ה מנצל/ת את הזכאות ליום עבודה מקוצר בהתאם לתנאי העבודה הנהוגים במקום העבודה ואינו/ה מסיימ/ת את יום העבודה לפני השעה 15:35 או-
  • אישור כי במקום העבודה של בן/בת הזוג לא נהוגות זכויות בקשר להורות.
 • כשעובד/ת מבקש/ת להשתמש בזכותו לקיצור יום עבודה לסירוגין, יחד עם בן/בת הזוג באופן שכל אחד מבני הזוג יקצר את יום עבודתו בימים אחרים בשבוע:
  • כל אחד מבני הזוג נדרש למסור למעסיקו הצהרה חתומה בטופס 2303/1 ולפרט באילו ימים בשבוע הוא יממש את זכאותו לקיצור יום העבודה וכן להמציא אישור ממקום העבודה של בת/ בן הזוג על כך שבן /בת הזוג לא ישתמשו בזכות לקיצור יום העבודה באותם ימים.
  • את ההצהרה יש למסור למעסיק עד 21 ימים לפני תום חופשת הלידה ואם ההצהרה נמסרה במועד מאוחר יותר יהיה העובד רשאי לממש את זכותו 21 ימים לאחר מסירת ההצהרה.
  • המעסיק של העובד/ת והמעסיק של בן/בת הזוג רשאים להסכים ביניהם, לפי הצורך ובאופן חד-פעמי, על מימוש הזכות לשעת ההורות באופן שונה מזה שמסרו עליו בהצהרה, אך שינוי קבוע יעשה בהצהרה נוספת שתמסר למעסיק 21 ימים מראש, ואם אחד מבני הזוג עובד במשמרות תמסר ההצהרה הנוספת חודש מראש.
 • משקיבל עובד מדינה את הזכות ליום עבודה מקוצר, העובד אינו יכול לוותר על הזכות, בטרם חלפו שישה חודשים ממועד תחילת הזכאות.
 • לאחר חלוף 6 חודשים, העובד יוכל לוותר על זכותו, בכפוף להתראה של חודשיים מראש.
 • העובד חייב להודיע למנהל משאבי האנוש של היחידה על כל שינוי שיחול בקשר להצהרות ולאישורים שהמציא כאמור לעיל.

ויתור של אם עובדת מדינה על זכות בקשר להורות:

 • עובדת מדינה המעוניינת לוותר על זכות מהזכויות בקשר להורות לטובת בן זוגה, המועסק במקום עבודה אחר, בו נהוגות זכויות בקשר להורות, רשאית לעשות זאת, בכפוף למתן הצהרה חתומה כדין בטופס מדף 2304, העובדת תמסור למשרד משאבי האנוש ביחידה את ההצהרה.
 • מנהל משאבי האנוש יעדכן ברישומיו, את ויתור העובדת על הזכות, מהתאריך שנקבע, וימסור לעובדת אישור עבור בן זוגה, על כך שהיא מועסקת במקום עבודה בו נהוגות זכויות בקשר להורות, ועל כך שהעובדת אינה משתמשת בזכות, החל מהתאריך שהוצהר על ידה.
 • עובדת שהצהירה ויתור על זכויותיה רשאית לחזור בה מויתור זה, וזכאית לחזור ולקבל את זכויותיה בקשר להורות, בכפוף לכך שתמציא אישור ממקום עבודתו של בן זוגה, כי אינו משתמש בזכות או שלא ישתמש בזכות מתאריך שייקבע.
 • העובדת לא תהיה רשאית לחזור בה, אם לא חלפו שישה חודשים ממועד תחילת הזכאות ובכל מקרה, העובדת תהיה זכאית להודיע על רצונה לחזור בה, בהתראה של חודשיים מראש בלבד.

חשוב לדעת

 • אין להעסיק הורה לילד הזכאי לקיצור שעות העבודה מעבר למספר השעות המפורט לעיל ללא הסכמתו.
 • עובדת הנדרשת לעבוד לפי שעות עבודה רגילות בשל צורכי עבודה, זכאית לתגמול של שעות נוספות עבור השעות העודפות שמעבר ליום העבודה המקוצר, אלא אם חל הסדר מכוח דירוג או דרגה אשר מכוחו זכאית העובדת לתשלום בשיעור של 100% בלבד עד להשלמת מכסת שעות העבודה הרגילות.
 • עובד הנדרש לעבוד לפי שעות רגילות בשל צרכי עבודה, יקבל תשלום בשיעור של 100% עד להשלמת מכסת שעות העבודה הרגילות, וכל שעת עבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות , תיחשב כשעה נוספת.
 • הורים עובדי מדינה, עשויים להיות זכאים בנוסף, גם לקיצור ימי עבודה או קבלת יום חופשה מיוחד בחודשים אוגוסט וספטמבר. למידע נוסף ראו:

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים