הקדמה:

עובד בשירות המדינה זכאי לקיצור של שעה מיום עבודתו בשנה הראשונה לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד לאומנה
לאחר תום השנה הראשונה מהלידה, האימוץ או קבלת הילד לאומנה, ההורה זכאי לקיצור של יום העבודה בהתאם לגילאי ילדיו
אין לחייב את חשבון חופשתו של העובד או את משכורתו עקב קיצור שעות עבודה אלה

הזכות לקיצור יום העבודה היא חלק ממכלול זכויות הוריות הניתנות לעובדים בשירות המדינה, לפי הוראות התקשי"ר (תקנון שירות עובדי המדינה).

 • זכויות אלה מוענקות כברירת מחדל לאימהות, אולם באמצעות פרוצדורה הקבועה בהוראות התקשי"ר ניתן להעבירן באופן מלא או חלקי לאבות העובדים בשירות המדינה, ומעוניינים לקבל את הזכויות ההוריות, במקום בנות זוגם (בתנאי שבת הזוג היא שכירה או עצמאית).
 • הזכאות ניתנת לאחד מההורים בלבד.

קיצור יום העבודה עד שנה לאחר הלידה

 • הורה לילד זכאי להיעדר מעבודתו, עד חלוף שנה אחת מיום הלידה (או מיום האימוץ או קבלת ילד לאומנה), שעה אחת בכל יום שבו הוא מועסק 6 שעות רצופות (כולל שעת ההיעדרות).
 • הזכאות ליום עבודה מקוצר בשנה הראשונה שלאחר הלידה, האימוץ או קבלת הילד לאומנה מוענקת לעובדים בין אם הם מועסקים במשרה מלאה ובין אם במשרה חלקית.
 • ביום עבודה מקוצר (למשל בערב חג), שהוא בן 6 שעות לפחות, זכאי העובד לקיצור נוסף של שעה.
 • זכות זו, המוענקת לעובדים בשירות המדינה על פי התקשי"ר, מהווה הרחבה של הזכות לשעת הורות (שעת הנקה) על פי חוק עבודת נשים. לא ניתן לקצר את יום העבודה פעמיים גם מכח התקשי"ר וגם מכח החוק.

קיצור יום העבודה בחלוף שנה מהלידה

 • קיצור יום העבודה בחלוף שנה מהלידה, האימוץ או קבלת הילד לאומנה אינו חל על עובד במשרה חלקית ולא על עובד הזכאי לקיצור משך יום העבודה עקב סיבה אחרת.

שעות העבודה בחלוף שנה מיום הלידה

 • הורה המועסק במשרדים שבהם נהוג שבוע עבודה בן 6 ימים, יעבוד 7 שעות בפועל בימים ראשון עד חמישי (משעה 07:30 עד שעה 14:30), ו-5 שעות בפועל ביום שישי (משעה 07:30 עד שעה 12:30).
 • הורה המועסק במשרדים שבהם נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים יועסק בכל יום משעה 07:30 עד שעה 15:35, אולם:
  • הוא יוכל לסיים עבודתו בשעה 15:05 במקום בשעה 15:35 בחלק מימי העבודה, בתנאי שישלים את השעות החסרות עד למכסה השבועית בימים האחרים של אותו שבוע.
  • עובד שיידרש לעבוד ביום שישי לפי צורכי העבודה, יוכל לבקש כי שעות העבודה באותו יום יחושבו להשלמת השעות החסרות בגין הימים שבהם סיים את עבודתו מוקדם כאמור לעיל.
  • ההסדר שצוין נועד לתקופת מעבר עד שהמעונות לילדים, גני הילדים והכיתות הנמוכות של בתי הספר יעברו לשבוע עבודה של 5 ימים.
  • הורה לילד שגילו נמוך מ-5 שנים, יועסק בכל יום משעה 07:30 עד שעה 15:30.
 • שעת תחילת העבודה של ההורה ושעת סיומה נקבעות על ידי מנהל היחידה, בהתאם לצורכי העבודה.

מי זכאי?

 • כל סוגי העובדים בשירות המדינה, אם הם:
  • עובדת שהיא אם לילד.
  • עובד שהוא אב לילד, אם בת זוגו עובדת "שכירה" או "עצמאית", בין אם במקום עבודתה נהוג יום עבודה מקוצר להורים ובין אם לאו. הזכות אינה יכולה להינתן לעובדים שבת זוגם אינה עובדת.
  • אלמן או גרוש שהילד בחזקתו.
  • מי שאינם הורים בעצמם, אך מטפלים בילדי בן/בת זוגם, מכוח קשר של ידועים בציבור.
  • הורה מאמץ, הורה מיועד והורה במשפחת אומנה.
 • הזכאות לקיצור יום העבודה בחלוף שנה מיום הלידה, תתקיים במקרים הבאים:
  • העובד הוא הורה לילד יחיד המתגורר עם ההורה, שגילו נמוך מ-12 שנים
  • העובד הוא הורה לילד שגילו נמוך מ-12 וילדים נוספים מעל גיל 18 (החל מה-01.08.2018)
  • העובד הוא הורה לשני ילדים ומעלה המתגוררים בביתו, ולפחות שניים מהם מתחת לגיל 12
  • העובד הוא הורה לשני ילדים ומעלה המתגוררים בביתו, כאשר גילו של אחד מהם נמוך מ-8 שנים

תהליך מימוש הזכות

 • עובדת שהיא אם זכאית לקיצור יום העבודה באופן אוטומטי, בהתאם לגילאי ילדיה כפי שדווחו למעסיק. יחד עם זאת, מומלץ לוודא מול משרד משאבי האנוש ביחידה, ובאמצעות בדיקה בתלושי השכר, שאכן הזכות ניתנת ולא מנוכה לעובדת שכר בגין קיצור יום העבודה.
 • עובד המבקש להשתמש בזכות ליום עבודה מקוצר במקום בת זוגו, באופן קבוע בכל ימות השבוע, ימסור למשרד משאבי האנוש ביחידה הצהרה מלאה וחתומה כדין בטופס מדף 2302, בצירוף האישורים הנדרשים כמפורט בטופס:
 • אישור ממקום העבודה של בת הזוג, כי היא אינה מנצלת את זכותה ליום עבודה מקוצר בהתאם לתנאי העבודה הנהוגים במקום עבודתה, והיא אינה מסיימת את עבודתה לפני השעה 15:35 או-
 • אישור כי במקום עבודתה של בת הזוג לא נהוגות זכויות בקשר להורות.
 • עובד המבקש להשתמש בזכותו ליום עבודה מקוצר בימים מסוימים בשבוע, באופן שבו בת זוגו תשתמש בזכות זו לגבי ימי השבוע הנותרים - יצהיר על ימי העבודה בהם הוא רוצה לנצל את הזכות, וכן ימציא אישור ממקום עבודתה של בת הזוג על כך שהיא אינה משתמשת או לא תשתמש בזכות בימים אלה בשבוע. בנוסף, העובד ימסור למשרד משאבי האנוש ביחידה הצהרה מלאה וחתומה כדין בטופס מדף 2302, בצירוף האישורים הנדרשים כמפורט בטופס.
 • משקיבל עובד מדינה את הזכות ליום עבודה מקוצר, העובד אינו יכול לוותר על הזכות, בטרם חלפו שישה חודשים ממועד תחילת הזכאות.
 • לאחר חלוף 6 חודשים, העובד יוכל לוותר על זכותו, בכפוף להתראה של חודשיים מראש.
 • העובד חייב להודיע למנהל משאבי האנוש של היחידה על כל שינוי שיחול בקשר להצהרות ולאישורים שהמציא כאמור לעיל.

ויתור של אם עובדת מדינה על זכות בקשר להורות:

 • עובדת מדינה המעוניינת לוותר על זכות מהזכויות בקשר להורות לטובת בן זוגה, המועסק במקום עבודה אחר, בו נהוגות זכויות בקשר להורות, רשאית לעשות זאת, בכפוף למתן הצהרה חתומה כדין בטופס מדף 2304, העובדת תמסור למשרד משאבי האנוש ביחידה את ההצהרה.
 • מנהל משאבי האנוש יעדכן ברישומיו, את ויתור העובדת על הזכות, מהתאריך שנקבע, וימסור לעובדת אישור עבור בן זוגה, על כך שהיא מועסקת במקום עבודה בו נהוגות זכויות בקשר להורות, ועל כך שהעובדת אינה משתמשת בזכות, החל מהתאריך שהוצהר על ידה.
 • עובדת שהצהירה ויתור על זכויותיה רשאית לחזור בה מויתור זה, וזכאית לחזור ולקבל את זכויותיה בקשר להורות, בכפוף לכך שתמציא אישור ממקום עבודתו של בן זוגה, כי אינו משתמש בזכות או שלא ישתמש בזכות מתאריך שייקבע.
 • העובדת לא תהיה רשאית לחזור בה, אם לא חלפו שישה חודשים ממועד תחילת הזכאות ובכל מקרה, העובדת תהיה זכאית להודיע על רצונה לחזור בה, בהתראה של חודשיים מראש בלבד.

חשוב לדעת

 • אין להעסיק הורה לילד הזכאי לקיצור שעות העבודה מעבר למספר השעות המפורט לעיל ללא הסכמתו.
 • עובדת הנדרשת ומסכימה לעבוד לפי שעות עבודה רגילות בשל צורכי עבודה, תקבל תגמול של שעות נוספות על העסקתה בשעות העודפות על יום העבודה המקוצר, אלא אם חל לגביה הסדר מיוחד מכוח דירוגה או דרגתה.
 • הוראה זו אינה חלה לגבי עובד הנדרש לעבוד בשעות רגילות בשל צורכי עבודה.
 • הורים עובדי מדינה, עשויים להיות זכאים בנוסף, גם לקיצור ימי עבודה או קבלת יום חופשה מיוחד בחודשים אוגוסט וספטמבר. למידע נוסף ראו:

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים