סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי בכלל התפקידים בשירות המדינה, יש לתת ייצוג הולם לעובדים חרדים
בהתאם להחלטת הממשלה, עד סוף שנת 2020 יהוו החרדים שייקלטו בשירות המדינה לפחות 7% מכלל העובדים החדשים שייקלטו בשירות


סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות ובכל משרד ויחידה, יינתן ייצוג הולם למגזרים שונים, ובכללם לעובדים בני האוכלוסייה החרדית.

  • בהתאם להחלטת הממשלה מיום 17.12.2017, אחוז החרדים שיקלטו בשירות המדינה במהלך השנים 2018 - 2020 יהיה לפחות 7% מכלל העובדים שייקלטו לשירות המדינה.

מי זכאי?

  • אדם המשתייך לאוכלוסייה החרדית ושהוא, ילדו או בן זוגו לומד או למד באחד ממוסדות החינוך המיועדים לאוכלוסייה החרדית בלבד, כמצויין בתוספת הראשונה לחוק.

תהליך מימוש הזכות

  • הממשלה רשאית לייעד משרות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים הכשירים לתפקיד מקרב האוכלוסייה חרדית, אם אינה מיוצגת באופן הולם.
  • בהוראות שהממשלה רשאית להוציא לגבי משרות או דרגות, תינתן עדיפות למועמדים מקרב האוכלוסייה החרדית, אם אינה מיוצגת באופן הולם, שכישוריהם דומים לכישורים של מועמדים אחרים.
  • הכללים מתייחסים לכל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה בהתאם לחוק, לרבות מינוי בדרך מכרז, העסקה שלא במכרז ומינוי בפועל.
  • אחת לשנה, על נציב שירות המדינה להגיש לממשלה המלצות בנוגע ליעדים שעליה לקבוע לשם השגת המטרות שצויינו.
  • בנוסף, המשרדים והיחידות השונות יגישו לנציב דו"ח לגבי מימוש הוראות החוק.
  • על סמך נתונים אלה, יגיש הנציב לממשלה ולוועדת חוק ומשפט של הכנסת דו"ח המציג את נתוני הפעילות למען ייצוג הולם באותה שנה.

חשוב לדעת

  • לפי כללי השידור הציבורי, בהליך מינוי עובד למשרה בתאגיד השידור הציבורי , תינתן עדיפות בכל משרה ובכל הדרגים, למועמדים המשתייכים לקבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), לרבות חרדים, אם הם בעלי כישורים דומים לכישורים של מועמדים אחרים ובהתחשב ביעדים לייצוג הולם שנקבעו .
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים