לפי החוק, בכלל התפקידים בשירות המדינה, יש לתת ייצוג הולם ולשלב עובדים המשתייכים לקבוצות אוכלוסייה מסוימות
יינתן ייצוג וביטוי הולם לבני שני המינים, לאנשים עם מוגבלויות, לעולים חדשים, למי שהוא או אחד מהוריו נולד באתיופיה ולבני החברה הערבית, הדרוזית, הצ'רקסית והחרדית
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כללים לגבי ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות בכלל מקומות העבודה


לפי החוק, בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות ובכל משרד ויחידת סמך, יינתן ייצוג הולם לעובדים המשתייכים לקבוצות מסוימות.

מי זכאי?

עובדים ומועמדים לעבודה בשירות המדינה שהם:

תהליך מימוש הזכות

  • הממשלה רשאית לייעד משרות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים הכשירים לתפקיד מקרב האוכלוסיות הזכאיות, אם אינן מיוצגות באופן הולם.
  • בהוראות שהממשלה רשאית להוציא לגבי משרות או דרגות, תינתן עדיפות (בתקופה שתיקבע בהוראות) למועמדים מקרב האוכלוסיות הזכאיות, אם אינן מיוצגות באופן הולם, שכישוריהם דומים לכישורים של מועמדים אחרים.
  • הכללים מתייחסים לכל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה בהתאם לחוק, לרבות מינוי בדרך מכרז, העסקה שלא במכרז ומינוי בפועל.
  • אחת לשנה, על נציב שירות המדינה להגיש לממשלה המלצות בנוגע ליעדים שעליה לקבוע לשם השגת המטרות שצויינו.
  • בנוסף, המשרדים והיחידות השונות יגישו לנציב דו"ח לגבי מימוש הוראות החוק.
  • על סמך נתונים אלה, יגיש הנציב לממשלה ולוועדת חוק ומשפט של הכנסת דו"ח המציג את נתוני הפעילות למען ייצוג הולם באותה שנה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים