סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי בכלל התפקידים בשירות המדינה, יש לתת ייצוג הולם לעובדים מהחברה הערבית (לרבות הדרוזית והצ'רקסית)


סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות ובכל משרד ויחידה, יינתן ייצוג הולם למגזרים שונים, ובכללם לעובדים מהחברה הערבית.

מי זכאי?

  • אדם המשתייך לחברה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, העובד או מועמד לעבודה בשירות המדינה.

תהליך מימוש הזכות

  • הממשלה רשאית לייעד משרות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים הכשירים לתפקיד מקרב החברה הערבית, אם אינה מיוצגת באופן הולם.
  • בהוראות שהממשלה רשאית להוציא לגבי משרות או דרגות, תינתן עדיפות (בתקופה שתיקבע בהוראות) למועמדים מקרב החברה הערבית, אם אינה מיוצגת באופן הולם, שכישוריהם דומים לכישורים של מועמדים אחרים.
  • הכללים מתייחסים לכל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה בהתאם לחוק, לרבות מינוי בדרך מכרז, העסקה שלא במכרז ומינוי בפועל.
  • אחת לשנה, על נציב שירות המדינה להגיש לממשלה המלצות בנוגע ליעדים שעליה לקבוע לשם השגת המטרות שצויינו.
  • בנוסף, המשרדים והיחידות השונות יגישו לנציב דו"ח לגבי מימוש הוראות החוק.
  • על סמך נתונים אלה, יגיש הנציב לממשלה ולוועדת חוק ומשפט של הכנסת דו"ח המציג את נתוני הפעילות למען ייצוג הולם באותה שנה.

חשוב לדעת

  • לפי כללי השידור הציבורי, בהליך מינוי עובד למשרה בתאגיד השידור הציבורי , תינתן עדיפות בכל משרה ובכל הדרגים, למועמדים המשתייכים לקבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), לרבות החברה הערבית, אם הם בעלי כישורים דומים לכישורים של מועמדים אחרים ובהתחשב ביעדים לייצוג הולם שנקבעו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים