הקדמה:

אזרחים עובדי צה"ל יכולים להיות מועמדים בבחירות לרשויות המקומיות בתנאים מסויימיםאזרחים עובדי צה"ל העומדים בתנאי הזכאות להגשת מועמדות בבחירות לרשויות המקומיות, יכולים להיות מועמדים בבחירות לרשויות המקומיות בתנאים מסויימים.

מי זכאי

הפסקת עבודתו של המועמד

  • עבודתו של אזרח עובד צה"ל ששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים לרשות מקומית, תופסק מיום הגשת רשימת המועמדים ועד ליום הבחירות.

המשך העסקתו של אזרח עובד צה"ל שנבחר

  • המשך העסקתו בצה"ל של מי שנבחר להיות חבר מועצה של רשות מקומית או ראש רשות מקומית, ידון בפני ועדה של מערכת הביטחון, שבה חברים:
    • יו"ר הוועדה - הממונה על תעסוקת עובדים אזרחים במשרד הביטחון.
    • ראש מרכז תע"ץ באכ"א.
    • נציג מפצ"ר.
  • הוועדה תחליט אם יש להפסיק את עבודתו של העובד בצה"ל, לאחר שתבדוק אם יש סתירה או חוסר התאמה בין תפקידיו של האיש כעובד צה"ל לבין תפקידיו כחבר במועצת הרשות המקומית.

גורמי ממשל

תודות

  • פ"מ 33.0113: בחירות לרשויות המקומיות - חיילים בשירות סדיר ועובדי צה"ל