במקרה שלא נבחרה נציגות דיירים (ועד בית) לבית המשותף, או שנבחרה נציגות אך היא אינה פועלת, ניתן לפנות למפקח על רישום המקרקעין בבקשה למנות נציגות חיצונית בשכר
שכרה של הנציגות שמונתה על-ידי המפקח ישולם על-ידי בעלי הדירות בבניין


במקרה שלא נבחרה נציגות של הדיירים בבית המשותף (ועד בית), או שנבחרה נציגות אך היא אינה פועלת, ניתן לפנות למפקח על רישום המקרקעין כדי שימנה נציגות חיצונית, שלא מבין בעלי הדירות בבניין.

 • הנציגות החיצונית תקבל שכר עבור פעילותה. השכר ייקבע על-ידי המפקח על רישום המקרקעין, והוא ישולם על-ידי בעלי הדירות בבניין.
 • הנציגות משמשת מורשה לכל בעלי הדירות בכל הנוגע להחזקה ולניהול הבית המשותף. בין היתר, היא רשאית לנהל משא ומתן, להתקשר בחוזים ולהיות צד בהליך משפטי בשם בעלי הדירות בעניינים אלה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה ללשכת המפקח על רישום המקרקעין (שיפוטי) בשלוחת אשדוד - גם אם הנכס נמצא במקום אחר בארץ.
 • לבקשה יש לצרף את הפרטים הבאים:
  1. פרטי הנכס: כתובת מלאה, מספר גוש ומספר חלקה (ניתן לאתר מספר גוש וחלקה לפי כתובת באתר המרכז למיפוי ישראל).
  2. הסיבה לבקשת המינוי.
  3. רשימה מפורטת של כל בעלי הדירות בנכס, כולל כתובת עדכנית שלהם.
  4. פרטי המבקש: שם מלא, מספר זיהוי, כתובת ומספר טלפון.
 • ניתן להגיש את הבקשה באחת הדרכים הבאות:
 • למידע נוסף ניתן לפנות למרכז השירות והמידע של הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין בטלפון *8653 שלוחה 2, בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00.

שלבי ההליך

 • לאחר קבלת הבקשה ובדיקתה ישלח המפקח צו לכינוס אסיפת דיירים. הצו יישלח בתוך 21 ימים מקבלת הבקשה ובדיקתה.
 • אם יש צורך להשלים מסמכים, תשלח על כך הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של מגישי הבקשה.
 • אם במסגרת הכינוס של אסיפת הדיירים מונתה נציגות - יש להעביר הודעה למפקח, בצירוף פרוטוקול החלטת האסיפה.
 • אם לא נבחרה נציגות, המפקח ייתן צו למינוי נציגות חיצונית בשכר לבית המשותף.
 • במקרה שהמפקח סבור שלא ניתן לכנס אסיפת דיירים, הוא רשאי למנות נציגות חיצונית בשכר גם ללא כינוס של אסיפת הדיירים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים