בבתי הספר משתמשים במגוון כלים להערכת התלמיד: בחנים, עבודות, הרצאות, מבחנים, עבודות חקר, ועוד (כל אחד מהם נקרא "אירוע הערכה")
אין לקיים יותר מאירוע הערכה אחד ביום ויותר מ-3 בשבוע
אין לקיים יותר מ-2 מבחנים במחצית בכל אחד מהמקצועות


בתי הספר העל יסודיים משתמשים במגוון כלים להערכה, וקיימת הגבלה על מספר אירועי ההערכה שבית הספר יכול לקיים.

  • אירוע הערכה יכול להיות אחד מאלה: מבחן, בוחן, עבודה, הרצאה, עבודת חקר, ועוד.
  • בוחן הוא בדיקת הישגים ללא הודעה מוקדמת ("בוחן פתע"), הוא נמשך עד רבע שעה והוא מתייחס לחומר שנלמד ב-3-2 השיעורים האחרונים.

הגבלות על מספר אירועי ההערכה

  • ביום: אין לקיים יותר מאירוע הערכה אחד (מבחן, בוחן, עבודה, הרצאה, עבודת חקר, ועוד).
  • בשבוע: אין לקיים יותר מ-3 אירועי הערכה.
  • במחצית: ניתן לקיים עד 2 מבחנים בכל מקצוע.
  • בחנים: ניתן לערוך בוחן רק בתנאי שבוחן קודם שנערך באותו מקצוע כבר הוחזר לתלמידים.

מי זכאי?

  • תלמידים בכיתות ז'-י"ב.

תהליך מימוש הזכות

  • על בית הספר לפרסם בתחילת כל מחצית את מועדי המבחנים לאותה מחצית. במידת האפשר יפורסמו גם מועדי ההערכה האחרים.

חשוב לדעת

  • על בית הספר להימנע, במידת האפשר, מקביעת מבחן ביום שלאחר חג ושבת ולאחר אירוע בית ספרי כמו טיול, מסע, גיבוש שכבתי או כיתתי.
  • במבחן מסכם יש ליידע מראש את התלמידים על נושאי המבחן.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים