בית הדין פסק פיצוי בגובה 25,000 ₪ לעובד שנפוצו לגביו שמועות כי הטריד מינית, וזאת מאחר שהמעסיק הפר את חובתו לדווח לאחראי למניעת הטרדה מינית על השמועות הללו
מנהל חייב לדווח על שמועות על הטרדה מינית לאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, גם אם לא הוגשה תלונה רשמית
במקרה שבו המעסיק הפר את חובותיו מכוח החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית, ניתן לחייבו בפיצויים, גם אם לא הוכח שהייתה הטרדה מינית או התנכלות

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:סע"ש
תאריך:12.02.2017
קישור:פסק הדין באתר נבו

רקע עובדתי

 • העובד הועסק בחברה מסוימת במשך כשנה וחצי, עד לפיטוריו.
 • לטענתו, לאחר פיטוריו ובמהלך ניסיונותיו למצוא לעצמו עבודה אחרת הסתבר לו שהחברה הפיצה אודותיו שמועה לפיה הטריד מינית שתי נשים במהלך עבודתו בחברה, וכי השמועה גרמה לו נזק בלתי הפיך עד כדי היעדר יכולת למצוא עבודה.
 • לטענת העובד, מנהליו החברה ידעו על שמועות אלו, והם הפרו את חובתם לדווח מידית על שמועות אלה לאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, גם אם לא הוגשה תלונה.
 • החברה טענה שמעולם לא קיבלה כל דיווח או תלונה בנוגע להטרדה מינית שביצע העובד, ובהיעדר ידיעה כאמור, היא לא ערכה בירור בעניין ולא דיווחה על זאת למעסיקים פוטנציאליים של העובד.
 • בית הדין עסק בשאלה אם שמועות אלה הגיעו גם לידיעת מנהליו של העובד במהלך עבודתו בחברה, ואם כן, מהן החובות שחלות על המעסיק במקרה זה, והאם העובד שלגביו נפוצו השמועות כי הטריד מינית, זכאי במקרה זה לפיצוי בגלל הפרת חובותיו של המעסיק.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

 • בית הדין הגיע למסקנה שסביר יותר שאכן "התרוצצה" שמועה בקרב עובדי הנתבעת, שמועה שהגיעה אף לאוזניו של מנהלו הישיר של העובד, לפיה העובד הטריד מינית, עובדות במקום העבודה.
 • יחד עם זאת, קבע בית הדין שהעובד פוטר בשל מחלוקות עם מנהליו ובעיות התנהגות מול עובדים ולקוחות, וללא קשר לשמועות אלה.
 • תקנה 6(ט) לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) תשנ"ח-1998 קובעת שבכל מקרה שבו נודע ל"מעביד", ולעניין זה ברור כי מנהלו הישיר של עובד במקום עבודה מסוים נחשב ל"מעביד", על מקרה של הטרדה מינית, הוא חייב להעבירו לבירור אצל האחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. מנהל אינו אמור ואינו צריך להפעיל במקרה שכזה שיקול דעת האם מדובר במידע מבוסס, אם לאו.
 • מן האמור לעיל עולה כי במקרה בו מגיעה לאוזניו של מנהל שמועה על כך שעובד שלו הטריד מינית עובדת, הוא חייב לדווח על כך באופן מידי וזאת גם אם לא הוגשה אליו או אל גורם אחר כלשהו תלונה מצד המוטרדת.
 • החובות המוטלות על כל מנהל להעביר לידיעת האחראי על הטרדה מינית, בין תלונה ובין מידע שאינה מגובה בתלונה, מיועדות להגן לא רק על נשים או גברים שיתכן שהן קורבנות של ההטרדה המינית, אלא גם על גברים ששמם הטוב נפגע כתוצאה משמועה כזו או אחרת על היותם מטרידים מינית.
 • במקרה שבו המעסיק הפר את חובותיו מכוח החוק והתקנות ניתן לחייבו בפיצויים, גם אם לא הוכח שהייתה הטרדה מינית או התנכלות וזאת מכוח טענה להפרת הסכם עבודה, לרבות חובת תום הלב, הפרת חובה חקוקה, הפרת חובת הנאמנות וכדומה.
 • העובד לא הוכיח את הנזק שנגרם לו ולכן ניתן לפסוק לו פיצוי לא ממוני רק על עוגמת נפש.
 • בית הדין פסק שהחברה תשלם לעובד פיצוי בסך 25,000 ₪ על עוגמת נפש שנגרמה לו, בשל כך שהחברה הפרה את חובתה לפי תקנה 6(ט) לתקנות להעביר לבדיקת האחראי על הטרדה מינית אצלה את השמועה שנפוצה אודות העובד.

משמעות

 • מנהל שמגיעה שמועה לאוזניו על כך שעובד שלו הטריד מינית עובדת, חייב לדווח על כך באופן מידי לאחראי למניעת הטרדה מינית בעבודה, גם אם לא הוגשה אליו או אל גורם אחר כלשהו תלונה מצד המוטרדת.
 • במקרה שבו המעסיק הפר את חובותיו מכוח החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית, יכול בית הדין לחייבו בפיצויים, גם אם לא הוכח שהייתה הטרדה מינית או התנכלות.
 • ניתן לחייב את המעסיק לשלם פיצוי גם לעובד שלגביו נפוצו השמעות כי הטריד מינית ולא רק כלפי הקורבן להטרדה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.