מעסיק שהפריש את כספי פיצויי הפיטורים של עובדיו לקופת גמל לפיצויים או לרכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני זכאי במקרים מסוימים לקבל את הכספים בחזרה
דף זה מתאר את התנאים הבסיסיים והשלבים הנדרשים מהמעסיק על-ידי משרד האוצר לצורך קבלת הכספים
אם בתקנון הספציפי של קופה כלשהי נקבעו כללים נוספים המחמירים את הדרישות או את התנאים לקבלת הכספים, או אף אוסרים על החזרת הכספים למעסיק, יש לפעול על-פי התקנון הספציפי

מעסיק שהפריש את כספי פיצויי הפיטורים של עובדיו לקופת גמל לפיצויים או לרכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני של העובד, זכאי במקרים מסוימים לקבל את הכספים בחזרה.

אזהרה
דף זה עוסק בזכותו של המעסיק למשיכת הכספים ולא בזכותו של העובד
למידע על זכותו של העובד למשיכת כספי הפיצויים מקופת הגמל ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מעסיק שהפריש את כספי הפיצויים של עובדיו לקופת גמל לפיצויים או לרכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני ומעוניין לקבל את הכספים בחזרה.
  • מעסיק שהפקיד כספים בקופת פיצויים מרכזית (כזו שאמורה לשמש אותו לתשלום פיצויי פיטורים לכלל עובדיו) רשאי למשוך את הכספים כאשר עליו לשלם לאחד מעובדיו פיצויי פיטורים, או כאשר אחד מעובדיו סיים את העסקתו מבלי שהוא זכאי לפיצויים והמעסיק מבקש לקבל לידיו את הכספים שהופקדו עבור אותו עובד.
  • מעסיק שהפריש כספים לקופת פיצויים אישית (קופה המתנהלת על-שם העובד הספציפי והכספים שנצברו בה מיועדים אך ורק לאותו עובד, קופת גמל על-שם העובד או רכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני) יכול לקבל את הכספים בחזרה בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. אם אותו עובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים (למשל, פוטר לפני שהשלים שנת עבודה, או התפטר בנסיבות שלא מזכות בפיצויים), ובתנאי שהסכומים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם לביטוח קצבה (כלומר הכספים אינם מיועדים לתשלום קצבה חודשית לעובד אלא מיועדים למשיכה של הסכום בבת אחת או שהעובד הגיש בקשה למשיכתם כסכום אחד).
   2. אם אותו עובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים (למשל, פוטר לפני שהשלים שנת עבודה, או התפטר בנסיבות שלא מזכות בפיצויים), והסכומים שהופקדו בקופה מיועדים גם לביטוח קצבה, אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהם ניתנים להחזרה.
   3. אם בית הדין לעבודה הורה לקופה להחזיר את הכספים למעסיק.
שימו לב
התנאים וההליכים המפורטים בערך זה רלוונטיים לכל אחד מהמקרים שבהם הפקיד המעסיק כספים לקופת גמל לפיצויים (או לרכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני), בין אם עשה זאת מכוח צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, ובין אם עשה זאת באופן וולנטרי.

שלבי ההליך

 • יש לפנות אל הקופה ולהמציא את המסמכים הרלוונטיים בהתאם למפורט להלן.

כספים שהופקדו לקופת פיצויים אישית

 • על המעסיק להגיש את אחד מהמסמכים הבאים:
  • פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם ושכספי הפיצויים או חלקם שייכים למעסיק או שהוא זכאי לקבלם. על המעסיק להגיש את פסק הדין תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה. למרות זאת המעסיק יכול להגיש את פסק הדין גם מאוחר יותר בתנאי שהעובד עוד לא משך את הכספים בעצמו מהקופה.
  • אסמכתא המעידה שהמעסיק נקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי המעיד על זכותו לקבלת הכספים או שנקט הליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים מהעובד, למשל: העתק כתב התביעה שהוגש לבית הדין. את האסמכתא עליו להגיש תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, גם אם פסק הדין הסופי יינתן מאוחר יותר.
  • הודעה של המעסיק על זכאותו לקבל את הכספים בצירוף 2 המסמכים הבאים:
   1. אסמכתא שכספי הפיצויים ניתנים להחזרה לידי המעסיק מכוח הדין או הסכם העבודה, למשל העתק מהסכם העבודה שבו נקבע כי הכספים ניתנים להחזרה למעסיק.
   2. הודעה מאת העובד שנחתמה על ידו לאחר מועד סיום יחסי העבודה, ולפיה הוא מצהיר כי כספי הפיצויים או חלקם שהופקדו עבורו לקופת הגמל בתקופת עבודתו אצל אותו מעסיק, ניתנים להחזרה לידי המעסיק.
  • פסק דין של בית הדין לעבודה המורה לקופה להחזיר כספים למעסיק, על המעסיק להעביר לקופה את פסק הדין תוך 4 חודשים ממועד סיום העסקה או לפני שהעובד משך את הכספים מהקופה (לפי המאוחר מביניהם).
 • אם לא המציא המעסיק את אחד המסמכים הנ"ל במועדים הנ"ל, והעובד משך את הכספים, לא יוכל המעסיק לתבוע את הכספים מהחברה המנהלת את קופת הגמל.
אזהרה
משיכת כספי פיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני, כשהעובד מבקש למשוך לפני הגעתו לפרישה, נכות או מוות
 • אם הכספים הופרשו לתוך הביטוח הפנסיוני של העובד מכוח צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, הרי בכל מקרה שבו מבקש העובד למשוך את הכספים שלא במסגרת אירוע מזכה (פרישה, נכות או מוות), זכאי המעסיק לקבל את הכספים לידיו, בין אם העובד פוטר או התפטר בנסיבות שמזכות בפיצויים ובין אם סיום העסקתו נעשה בנסיבות שאינן מזכות בפיצוים.
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) שמפרט את המסמכים שעל המעסיק להמציא לצורך קבלת הכספים, אינו מתייחס לאפשרות זו.
 • עם זאת החוק קובע במפורש שהוא אינו גורע מהוראות כל דין החל על העובד, כלומר ההגבלה על משיכת כספי פיצויים מתוך הביטוח הפנסיוני בידי העובד ממשיכה להישאר בתוקף, אך החוק לא קובע איזה מסמך על המעסיק להמציא לידי קופת הגמל כדי למנוע מהעובד לקבל את הכספים.
 • עד כה אין התייחסות בפסיקה או בהנחיות רשות שוק ההון לסוגיה זו.

כספים שהופקדו בקופה מרכזית לפיצויים

 • אם הכספים שמבקש המעסיק למשוך נועדו לצורך תשלום פיצויי פיטורים לעובד שזכאי לפיצויים, על המעסיק להמציא לקופה התחייבות לתשלום פיצויי הפיטורים לעובד.
 • בכל מקרה אחר על המעסיק להמציא לקופה פסק דין של בית הדין לעבודה המורה לקופה להחזיר את הכספים למעסיק וקובע כי היתרה שתישאר בידיו של המעסיק לאחר שישולמו לו הסכומים שהוא מבקש למשוך תספיק לו לצורך תשלום פיצויי פיטורים לעובדיו.
 • לגבי משיכת יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים על ידי המעסיק ראו חוזר מס הכנסה מספר 2017/4 של רשות המסים בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים וכן את טופס בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה מרכזית לפיצויים.

הודעה לעובד

 • לאחר קבלת המסמכים מהמעסיק תודיע הקופה לעובד על כוונתה להחזיר את הכספים למעסיק ותצרף להודעתה את פסק הדין של בית הדין או את הצהרת המעסיק.
 • ההודעה תישלח לעובד בדואר רשום לפי כתובת מגוריו לפחות 60 יום לפני שהכספים יוחזרו בפועל למעסיק.

כללי תקנון הקופה

 • ייתכנו תנאים נוספים לצורך ביצוע משיכת הכספים בידי המעסיק, וזאת אם התקנון הספציפי של קופת הגמל קובע תנאים אלה.
  • תקנון הקופה יכול להוסיף דרישות או תנאים שאם המעסיק לא יעמוד בהם, הוא לא יהיה זכאי למשיכת הכספים, למרות שהוא עומד בתנאים הבסיסיים שתוארו לעיל.
  • במקרה שתקנון קופת הגמל אוסר על החזרת הכספים למעסיק, לא יוחזרו לו הכספים, גם אם הוא עומד בתנאים הבסיסיים שתוארו לעיל.
 • תקנון הקופה לא יכול לפטור את המעסיק ממילוי התנאים הבסיסיים שתוארו לעיל, ואשר הכרחיים לצורך זכאותו למשיכת הכספים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים