לשם משיכת כספי פיצויי פיטורים שהופקדו בביטוח פנסיוני או בקופת גמל יש להצטייד במספר אישורים מהמעסיק ומרשות המסים
הקופה תאשר את משיכת הכספים רק לאחר קבלת אישור מרשות המסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים או על פטור ממס
העובד רשאי למשוך את כל הכספים או את חלקם ולייעד את היתרה לרצף קצבה או לרצף פיצויים
למשיכת הכספים מקופת הגמל עשויות להיות השלכות על גובה מס ההכנסה שינוכה מהכספים שהעובד משך, והיא עשויה להגדיל את גובה מס ההכנסה שינוכה בעתיד מקצבת הפנסיה החודשית שלו
משיכת כספי הפיצויים שהופקדו לביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שעתיד העובד לקבל לאחר שיגיע לגיל פרישה
אזהרה
ערך זה עוסק בזכותו של העובד למשיכת הכספים ולא בזכותו של המעסיק
למידע על זכותו של המעסיק למשוך את כספי הפיצויים מקופת הגמל ראו משיכת כספים מקופת גמל לפיצויים על ידי המעסיק.

עובדים שכספי פיצויי הפיטורים (כולם או חלקם) הופקדו מדי חודש באופן שוטף לביטוח הפנסיוני שלהם או לקופת גמל אחרת, זכאים לקבלם ישירות מהקופה (אם הזכות לא נשללה מהם), בהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בחוק או בצווי ההרחבה הרלוונטיים (במקרים מסוימים מותנית משיכת הכספי מקופת הגמל בהסכמת המעסיק, כפי שמפורט בדף זה).

 • העובדים יכולים לבחור להשאיר את הכספים בקופה, או למשוך חלק מהכספים ואת היתרה להשאיר בקופה.
 • לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ולייעד את יתרת הכספים לרצף פיצויים, אלא:
  • ניתן למשוך חלק מהפיצויים ולשלם עליהם מס, ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים.
  • ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ולייעד את היתרה לרצף קצבה.
 • להחלטה על משיכת הכספים או השארתם יש השלכות על גובה מס ההכנסה שינוכה מכספי הפיצויים, על גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד ועל גובה מס ההכנסה שינוכה מהקצבה.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.
 • עובדים שזכאים לפיצויי פיטורים אך רק חלק מהפיצויים הופקדו לקופת הגמל, זכאים לקבל מהמעסיק השלמת פיצויים (תשלום החלק היחסי של הפיצויים שלא הופקדו לקופת הגמל). למידע נוסף ראו קבלת כספי פיצויי פיטורים ישירות מהמעסיק.
טיפ
כדי לדעת היכן מופקדים כספי הפיצויים, ניתן להיכנס להר הכסף.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובד העונה על שלושת התנאים הבאים:
  1. כספי פיצויי הפיטורים (כולם או חלקם) הופקדו עבורו מדי חודש באופן שוטף לקופת גמל, לקרן פיצויים או לביטוח הפנסיוני;
  2. העובד פוטר או התפטר או הפסיק לעבוד אצל אותו מעסיק;
  3. המעסיק נתן את הסכמתו למשיכת הכספים ע"י העובד או לא העביר את עמדתו לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה או עד למועד בקשת העובד למשיכת הכספים (לפי המאוחר מביניהם).
דוגמה
כל עובד שהועסק במקום העבודה בשנת 2008 או מאוחר יותר, ושמעסיקו הפריש (בהתאם לחובתו על פי צו ההרחבה) חלק מכספי הפיצויים (או את כולם) לביטוח הפנסיוני של העובד, זכאי לקבל לבעלותו את רכיב הפיצויים, וזאת בכל מקרה של הפסקת עבודתו (בין אם פוטר ובין אם התפטר) מלבד במקרים חריגים שבהם נשללת הזכות לפיצויים, כגון מעילה של העובד.
דוגמה
עובד שחתם על הסכמתו להפקדת הפיצויים לקופת גמל באופן שוטף ועומד בתנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, זכאי לקבל לבעלותו את הכספים שהופקדו לקופה, וזאת בכל מקרה של הפסקת עבודתו (בין אם פוטר ובין אם התפטר) מלבד במקרים חריגים שבהם נשללת הזכות לפיצויים, כגון מעילה של העובד.
דוגמה
עובד שמעסיקו הפקיד באופן שוטף את פיצויי הפיטורים לקופת גמל גם בלי שעמד בתנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, וחלה על המעסיק חובה על פי החוק לשלם פיצויי פיטורים לעובד, והוא בוחר לשלם לעובד את הפיצויים או את חלקם באמצעות הכספים שנצברו בקופה.
 • חשוב להדגיש: קיימות הגבלות על המועד שבו ניתן למשוך את הכספים. (ראו הסבר מפורט בהמשך דף זה).

שלבי ההליך

שימו לב
טופס 161 חדש
 • בחודש ינואר 2024 נכנס לשימוש טופס 161 חדש.
 • למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
 • בנוסף, החל מ-07.01.2024 ניתן לדווח בטופס מקוון על סיום העסקה של עובד ולמלא באופן מקוון את חלק א' של טופס 161 החדש. למידע נוסף לחצו כאן.

מסמכים שעל העובד למלא

 • על העובד למלא את חלק ב' של טופס 161, ובו יציין את מקומות העבודה הנוספים (אם היו כאלה) שבהם עבד במקביל לתקופת העסקתו אצל המעסיק, וכן את הנחיותיו לרשויות המס לאחר שקיבל החלטה מה לעשות עם מענקי הפרישה וכספי פיצויי הפיטורים בכל אחת מהקופות:
  • אם בחר למשוך את כספי הפיצויים במזומן,
  • אם בחר לייעד את כספי פיצויי הפיטורים לרצף זכויות פיצויים,
  • אם בחר לייעד את כספי הפיצויים לרצף קצבה,
  • אם בחר לשלב בין האפשרויות (כלומר לייעד חלקים מהפיצויים למטרות שונות).
 • העובד יכול להסתייע בפקיד השומה לצורך מילוי הטופס.

מסמכים שעל המעסיק למלא

 • על המעסיק למסור לעובד טופס 161, שבאמצעותו מדווח המעסיק לרשויות המס על ניתוק יחסי עובד ומעביד, ומפרט בו את הפרטים הבאים, בחלקים א' ו-ג' של הטופס:
  • תקופת העבודה,
  • השכר הקובע לחישוב פיצויי הפיטורים,
  • פירוט סכומי מענקי הפרישה וכספי הפיצויים שמשולמים לעובד,
  • פירוט יתרת כספי פיצויי הפיטורים בקופות הגמל, פוליסות ביטוח המנהלים וקרנות הפנסיה המועברות לבעלותו של העובד,
  • פירוט סכומי מס הכנסה שניכה המעסיק מכספי הפיצויים.
 • בנוסף, על המעסיק למסור לעובד מכתב המופנה לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני, אשר מודיע לקרן או לקופה האם כספי הפיצויים שהופקדו מועברים לטובת העובד, או שהוא מבקש לקבלם חזרה (אם העסקתו של העובד הסתיימה בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים).
  • מכתב זה צריך להימסר לעובד לכל המאוחר בתוך 15 יום מהמועד שבו היו אמורים הפיצויים להיות משולמים.
  • אם המעסיק לא מצייד את העובד במכתב זה במועד או בכלל, ניתן להגיש נגדו תביעה לבית הדין לעבודה כדי שיחייב אותו לעשות כן. אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים, עיכוב במסירת המכתב הנ"ל יכול להיחשב כהלנת פיצויים והעובד רשאי לתבוע פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.
  • מכתב זה כשלעצמו אינו נותן לעובד זכות למשוך את הכספים במזומן, אלא קובע כי המעסיק משאיר אותם בקופת הגמל לטובת העובד, כדי שיתווספו לקצבת הפנסיה החודשית שיקבל עם הגיעו לגיל פרישה.
  • עובד יוכל בכל זאת למשוך את הכספים במזומן, אם המעסיק הסכים לכך במפורש במסגרת המכתב המופנה לקופת הגמל, במסגרת הסכם עם העובד או מול ארגון העובדים או במסגרת תנאי פוליסת הביטוח, הקובעים כי הכספים יועברו לבעלות בלתי מוגבלת של העובד.
 • החל מיולי 2018, אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, יוכל העובד למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.

טיפ
אם המעסיק העביר אל החברה המנהלת את קופת הגמל פסק דין המצהיר כי העובד אינו זכאי לפיצויים וכי הכספים שייכים למעסיק או שהמעסיק זכאי לקבלם, גם לאחר תום 4 החודשים, ובתנאי שהעובד לא משך עדיין את הכספים, אזי לא יוכל יותר העובד למשוך את הכספים, והם יועברו לידי המעסיק לפי בקשתו. למידע נוסף ראו משיכת כספים מקופת גמל לפיצויים על ידי המעסיק.

פנייה לרשות המסים ולקופת הגמל

 • עובד המעוניין למשוך את הכספים, יגיש פניה באתר רשות המיסים או ייגש לפקיד השומה הקרוב לאזור מגוריו עם הטופס שמולא על ידו ועל ידי המעסיק (טופס 161) ויקבל ממנו הנחיות בכתב לגבי מיסוי הכספים שהוא מעוניין למשוך, המיועדות אל החברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני.
 • העובד ימסור לחברה המנהלת את הקופה או את הביטוח הפנסיוני את המסמכים מפקיד השומה ואת מכתבו של המעסיק המופנה לחברה, וכן ימסור את פרטי חשבון הבנק שהוא מעוניין כי הכספים יועברו אליו.

חישוב המס ללא צורך בפניה אל רשות המסים

 • למרות האמור לעיל, ניתן יהיה למשוך את הכספים גם ללא פניה אל רשות המסים, וזאת אם התקיימו 3 התנאים הבאים:
  1. העובד מילא את טופס 161א במלואו;
  2. העובד הצהיר בטופס כי לא היו לו הפרשות נוספות ממעסיקים אחרים בתקופת עבודתו אצל המעסיקים;
  3. התקיימו אחד או יותר מהתנאים הבאים:
   • על-פי חישובי המעסיק, סכום כל פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה שיקבל העובד, מכל המשלמים, אינו עולה על הסכום המקסימלי שעבורו ניתן לקבל פטור ממס הכנסה.
   • פיצויי הפיטורים משולמים על-ידי המעסיק או על-ידי משלם אחד נוסף מלבדו.
   • מלבד המעסיק רק מעסיק אחד נוסף משלם פיצויי בסכום הפטור ממס הכנסה, וכל יתר המשלמים מנכים מס בשיעור המירבי (מדגרת מס הגבוהה ביותר).
   • מלבד המעסיק רק מעסיק אחד נוסף משלם פיצויי בסכום הפטור ממס הכנסה, וכל יתר המשלמים הם קופות לקיצבה (כולל קרנות פנסיה), והעובד בחר ברצף קצבה על מלוא הסכומים הצבורים לרשותו בקופות אלו.
 • במקרים הנ"ל המעסיק רשאי לחשב בעצמו את סכום הפיצויים הפטור ממס הכנסה ואת סכום הניכוי במקור מהפיצויים המשולמים.
שימו לב
אם לא התקיימו התנאים שלעיל, חייב המעסיק לנכות ממס מירבי או לשלוח את העובד אל פקיד השומה לעריכת תיאום מס.

הגבלות על שחרור הכספים לאחר סיום העסקת העובד

כאשר כספי הפיצויים מופרשים לביטוח הפנסיוני מכוח צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

 • ככלל, כאשר כספי הפיצויים הופקדו לביטוח הפנסיוני בהתאם להוראות צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, תשלומי המעסיק עבור רכיב פיצויי הפיטורים אינם ניתנים להחזרה (כלומר המעסיק לא יכול לקבלם בחזרה).
 • למרות זאת, לפי סעיף 8 לצו ההרחבה, המעסיק יוכל לקבל אותם בחזרה מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני אם העובד משך ממנה כספים לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים, כלומר אם הוא משך אותם שלא באחד המקרים הבאים: מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר, וכן במקרים שבהם נשללה זכאותו לפיצויי פיטורים במסגרת פסק דין.
טיפ
עובד המעוניין להבטיח את יכולתו למשוך את כספי הפיצויים במזומן לאחר פיטוריו ולא לצרפם לחיסכון הפנסיוני שלו ולקצבת הפנסיה החודשית שלו, יוכל לעשות זאת ע"י קביעה מפורשת בהסכם העבודה כי המעסיק מסכים כי לאחר סיום עבודתו (מכל סיבה שהיא) הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים או באמצעות קבלת מכתב מהמעסיק המופנה אל הגוף המנהל את הביטוח הפנסיוני ואשר מצהיר במפורש כי המעסיק משחרר באופן מוחלט את הכספים לטובת העובד וכי אינו מתנגד למשיכתם.
 • כפי שצוין, החל מיולי 2018 אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, יוכל העובד למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק, בתנאי שהמעסיק לא העביר לידי החברה המנהלת את קופת הגמל פסק דין הצהרתי הקובע כי המעסיק זכאי לקבל את הכספים.

כאשר צו ההרחבה לא חל

 • במקרים שעליהם לא חל צו הרחבה (למשל: כאשר המעסיק הפריש את פיצויי הפיטורים במסגרת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים או במסגרת הסדר מיטיב), קובע סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, כי:
  • אם העובד הפסיק את עבודתו בנסיבות שמזכות אותו בפיצויי פיטורים - כספי פיצויים שהופרשו לקופת גמל אינם ניתנים להחזרה למעסיק בכל מקרה (ולכן במקרים כאלה העובד תמיד זכאי למשוך אותם).
  • במקרים שהעובד הפסיק לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויים (למשל: פוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה אצל המעסיק, או התפטר ביוזמתו שלא בנסיבות שמזכות אותו בפיצויים) - המעסיק רשאי, ככלל, לקבל בחזרה את הכספים שהפקיד לרכיב הפיצויים, אולם אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה (למשל הוא מצטרף לחיסכון הפנסיוני שאמור להיות משולם לעובד כקצבה חודשית בעת פרישתו מעבודה או בעת נכות או מוות או מופקד לקופת גמל שנועדה לתשלום קצבה חודשית - ולא כסכום חד פעמי), ובנוסף לא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהמעסיק יוכל לקבל את הכספים בחזרה, אז המעסיק אינו רשאי לקבל את הסכומים בחזרה.
   • אם העובד מבקש למשוך את הכספים מתוך קופת הגמל שלא במסגרת קצבה חודשית, למשל מיד לאחר סיום עבודתו, המעסיק רשאי לדרוש מהקופה להשיב לו את הכספים. מסיבה זו קופות הגמל דורשות מעובדים המבקשים למשוך את כספי הפיצויים מכתב מפורש מהמעסיק שהוא מוותר כליל על הכספים ומתיר לקופה לשחרר אותם לטובת העובד.
טיפ
עובד המעוניין להבטיח את יכולתו למשוך את כספי הפיצויים במזומן לאחר פיטוריו ולא לצרפם לחיסכון הפנסיוני שלו ולקצבת הפנסיה החודשית שלו, יוכל לעשות זאת ע"י קביעה מפורשת בהסכם העבודה כי המעסיק מסכים כי לאחר סיום עבודתו (מכל סיבה שהיא) הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים או באמצעות קבלת מכתב מהמעסיק המופנה אל הגוף המנהל את הביטוח הפנסיוני ואשר מצהיר במפורש כי המעסיק משחרר באופן מוחלט את הכספים לטובת העובד וכי אינו מתנגד למשיכתם.
 • כפי שצוין, החל מיולי 2018 אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, יוכל העובד למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק, בתנאי שהמעסיק לא העביר לידי החברה המנהלת את קופת הגמל פסק דין הצהרתי הקובע כי המעסיק זכאי לקבל את הכספים.

מועד משיכת הכספים בפועל מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני

 • מרגע שנוכה מס הכנסה על הפיצויים (או שניתן פטור ממס על הפיצויים), על העובד למשוך את הכספים תוך 3 חודשים או להעביר אותם לקופת גמל אחרת לקצבה שאינה קרן פנסיה, שאליה לא יופקדו כספים נוספים מלבד כספי הפיצויים שהועברו אליה. (במקרה כזה הרווחים הריאליים של כספים אלה ימוסו בשיעור 25% כאשר ימשוך אותם העובד בפועל מתוך קופת הגמל).
 • אם העובד לא יעשה זאת, וישאיר את הכספים בתוך קופת הגמל המקורית של הפיצויים (או בביטוח הפנסיוני), יהפכו כספי הפיצויים לכספים המיועדים לתשלום קצבה (בדומה לקצבת פנסיה חודשית), כלומר הוא לא יוכל למשוך אותם כסכום חד פעמי אלא ניתן יהיה למשוך אותם כקצבה חודשית בעת פרישה לגמלאות או במקרה של נכות או מוות. (מבחינת מס הכנסה - הרווחים הריאליים של כספים אלה ימוסו בשיעור 25% בעת משיכתם כקצבה).

מקרים חריגים שבהם נשללת הזכות לפיצויים

 • ישנם מקרים חריגים בהם ניתן לשלול את פיצויי הפיטורים שעובד זכאי להם:
  • במקרה בו פוטר העובד בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד, על פי הסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד ואם אין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף.
  • בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד, למשל במקרה של מעילה של העובד.
טיפ
 • ניתן לשלול רק את כספי הפיצויים שהפקיד אותו מעסיק אשר פיטר את העובד בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים ולא את כל כספי הפיצויים שהצטברו לרשות העובד ממקומות עבודה קודמים.
 • כספי הפיצויים שהופרשו במקומות העבודה הקודמים ימשיכו לעמוד לרשות העובד:
  • אם העובד בחר לייעד את הכספים הללו לרצף פיצויים אזי והוא יוכל למשוך אותם כקצבה חודשית בעת "ארוע מזכה" (הגעה לגיל פרישה, נכות או מוות) או למשוך אותם כסכום חד פעמי אם המעסיקים הקודמים לא התנגדו לכך.
  • אם בחר העובד ברצף קצבה, יצורפו כספים אלה לקצבה החודשית שיקבל עת גיל פרישה או במקרה של נכות או מוות.

חשוב לדעת

 • חשוב לשמור על טופס 161 שקיבל העובד מהמעסיק, שכן כאשר יסיים את העסקתו במקומות העבודה העתידיים הוא יידרש לדווח על כספי הפיצויים שקיבל בעבר (במסגרת טופס 161א).
 • בהתאם לסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולסעיף 8 לצו ההרחבה, משיכת הכספים ע"י העובד או שאיריו מקופת הגמל שלא במסגרת "ארוע מזכה" (נכות, אובדן כושר עבודה, מוות או הגעה לגיל פרישה) מעניקה למעסיק זכאות לקבל את הכספים בחזרה לידיו, מלבד למקרה שבו העובד הפסיק את עבודתו בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים וצו ההרחבה לא חל (כלומר מדובר בהפרשה לפיצויים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים). כדי שהעובד יוכל למשוך את הכספים בשאר המקרים, ובהתאם לכללי חברות ביטוח שונות, לא די בהסכמתו הכללית של המעסיק להעברת הכספים לבעלות העובד, והעובד יידרש להציג ויתור מפורש של המעסיק על הכספים או הסכמה מפורשת בכתב של המעסיק למשיכת הכספים על-ידי העובד.
 • בכל מקרה, כאשר הפסקת העבודה נעשתה בנסיבות שמזכות את העובד בפיצויי פיטורים, חובה על המעסיק להודיע בכתב לחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני או את קופת הגמל לפיצויים כי הוא מסכים לתשלום הפיצויים באמצעות הכספים שהצטברו בקופה.
  • עליו להודיע על כך תוך 15 יום ממועד סיום העסקה. עיכוב במסירת ההודעה נחשבת כהלנת פיצויי פיטורים, והעובד עשוי להיות זכאי לפיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.
  • ההודעה כשלעצמה אינה מאפשרת לעובד למשוך את הכספים לאלתר אלא מאפשרת השארת הכספים בקופה כדי שישמשו לתשלום קצבה בעתיד (במקרה של פרישה לגמלאות, נכות או חלילה מוות) ומבלי שהמעסיק יהי זכאי לקבלם בחזרה. כדי שהעובד יוכל למשוך את כספי הפיצויים מהקופה בכל עת שיחפוץ, על המעסיק להודיע במפורש שהוא מסכים למשיכת הכספים ע"י העובד.
 • להחלטה על ייעוד הכספים שנצברו בקופת הגמל יש השלכות על גובה מס הכנסה שינוכה מכספי הפיצויים שהעובד מושך מהקופה וכן על גובה מס ההכנסה שינוכה מקצבת הפנסיה שיקבל לאחר הגעתו לגיל פרישה. למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים.
 • משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני מקטינה את גובה קצבת הפנסיה בכ-1/3, ומשרד האוצר ממליץ להשאירם בקופה ולהשתמש בהם להגדלת גובה קצבת הפנסיה החודשית העתידית.
 • מומלץ להתייעץ עם יועץ מס או יועץ פנסיוני לפני קבלת החלטה על ייעוד הכספים.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לחתום על כתב ויתור (מסמך שבו העובד מוותר על זכויותיו) כתנאי לקבלת פיצויי פיטורים או כתנאי לקבלת מכתב שחרור כספים. למידע נוסף ראו איסור על התניית חתימה על כתב ויתור לצורך קבלת פיצויים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין