ניתן להעניק צו הורות להורה הלא ביולוגי כלפי ילדיו של בן הזוג מאותו מין גם לאחר פרידת בני הזוג (פסק דין)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אין מניעה לתת צו הורות פסיקתי להורה הלא ביולוגי כלפי ילדיו של בן זוגו מאותו המין גם לאחר שבני הזוג נפרדו
במקרה של מתן צו הורות אין צורך בהליך אימוץ

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט העליון
מס' תיק:
בע"מ 4890/14
תאריך:
02.09.2014
 • שתי נשים שחיו בזוגיות וכל אחת מהן ילדה ילד באמצעות תרומת זרע אנונימית.
 • בשלב מסוים נפרדו השתיים ואחת מהן עזבה את הבית המשותף.
 • בת הזוג השניה הגישה תביעה למשמורת משותפת ולהסדרי ראייה, במסגרתה הגיעו השתיים להסכמות בדבר הסדרי ראיה זמניים. בנוסף הגישה המשיבה לביהמ"ש לענייני משפחה תביעה לצו הורות משפטית ולחילופין אפוטרופסות, שבה עתרה לכך שביהמ"ש יכריז עליה כהורה ואפוטרופוס נוסף על בתה הביולוגית של המבקשת.
 • בתי המשפט בערכאות הקודמות קבעו הסדרי ראייה בין בנות הזוג, ובת הזוג שעזבה את הבית ביקשה לבטל אותם.

החלטת בית המשפט העליון

 • בית המשפט העליון החליט לא להתערב בהסדרי הראייה שנקבעו ובהחלטת בתי המשפט הקודמים שקבעו כי ניתוק הקשר בין הצדדים עלול לפגוע בסעד המבוקש על ידי בת הזוג – "צו הורות פסיקתי".
 • אין מניעה עקרונית למתן סעד של צו הורות פסיקתי במקרים המתאימים.
  • צו הורות מעין זה מעגן את הקשר המשפטי בין הורים ממשפחות חד-מיניות לבין ילדיהם, ויש בו כדי להקל ולקצר את הליך ההכרה בהורה הלא-ביולוגי שלו נדרשים כיום זוגות חד-מיניים.
  • אין לומר כי לא ניתן להכיר במשמורת משותפת של בני אותו המין ביחס לילדים אשר הובאו למסגרת הקשר המשותף.
 • היענות לבקשה למתן סעד זמני בנוגע להסדרי הראיה מבטיחה שלא תישלל במקרה זה האפשרות למתן סעד עיקרי אפקטיבי (כמו צו הורות פסיקתי), אם כך יוחלט כאשר בית המשפט ידון בבקשה לצו ההורות. די בשיקול זה כדי להטות את הכף לעבר אי-התערבות בעצם קביעתם של הסדרי הראייה.
  • עם זאת, משמעות הסדרי הראייה שעליהם הסכימו המבקשת והמשיבה היא כי הלכה למעשה נכפים על השתיים מפגשים תכופים.
  • בנסיבות אלו, ובשים לב לסכסוך המר הניטש בין הצדדים ביהמ"ש סבור כי יש מקום שביהמ"ש לענייני משפחה ישקול בשנית את מתכונת הסדרי הראייה שנקבעו ויחליט אם יש מקום לשנותם ובאיזה אופן.

משמעות

 • אין מניעה עקרונית למתן סעד של צו הורות פסיקתי להורה הלא ביולוגי של ילדיו של בן זוגו מאותו מהין במקרים המתאימים, גם לאחר פרידת בני הזוג.
 • צו הורות פסיקתי מכיר בהורות גם ללא צורך בהליך אימוץ.

מקורות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.