אסיר משוחרר שזקוק לסיוע מיוחד של משרד הבינוי והשיכון, זכאי להשתתפות בשכר דירה
סכום הסיוע לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה, והוא יינתן לתקופה של 12 חודשים
על האסיר להיות מוגדר כאסיר בטיפול אינטנסיבי למשך כל זמן מתן הסיוע
עלות השירות 30 ₪


אסיר משוחרר (או לפני שחרור) שזקוק לסיוע מיוחד של משרד הבינוי והשיכון יכול לממש את זכאותו להשתתפות בשכר דירה באמצעות רש"א (הרשות לשיקום האסיר).

 • הסיוע ניתן לדירה שנמצאת ביישוב שניתן לקבל בו סיוע בשכר דירה.
 • סיוע זה לא ימנע בעתיד סיוע במשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון.
 • סכום הסיוע לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה, והוא יינתן לתקופה של 12 חודשים.
 • אסיר משוחרר שמימש את תקופת הזכאות במסגרת התוכנית לאסירים משוחררים, יכול להגיש בקשה מחודשת לסיוע במסגרת תוכנית זו לאחר שיחלפו 36 חודשים מתום הסיוע הקודם.

סכומי הסיוע

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל הקריטריונים הבאים:
  1. אסיר משוחרר בן 18 ומעלה, שתקופת המאסר האחרונה שלו הייתה 6 חודשים רצופים לפחות, ובמועד הגשת הבקשה נמצא על סף שחרור ובכל מקרה לא יותר מ-6 חודשים מיום השחרור.
  2. אסיר משוחרר שנמצא בטיפול אינטנסיבי, כלומר מתקיימים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
   • אסיר משוחרר שנמצא בטיפול של רכז שיקום האסיר או עובד סוציאלי בקהילה, במסגרת תוכניות שיקום שבפיקוח הרשות לשיקום האסיר.
   • אסיר משוחרר שנמצא בטיפול של רכז שיקום האסיר ברשות המקומית, או של יועץ הרשות לשיקום האסיר בתדירות של מפגש אחד בשבועיים לכל הפחות.
  3. מתקיימים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
   • יחיד או בעל משפחה שעונה להגדרת חסרי דירה.
   • בעל משפחה, שבבעלותו דירה בהווה או מחזיק דירה בשכירות בדיור הציבורי, או שבן/בת זוגו מממשים סיוע בשכר דירה בשוק הפרטי, זכאי לסיוע בשכר דירה בהוסטל של הרשות לשיקום האסיר בלבד, בתנאי שהוא עומד בתנאים האלה:
   1. סך כל ההכנסות של מבקש הסיוע ובני משפחתו לא עולה על השכר הממוצע במשק.
   2. בן/בת הזוג או ילדיו ממשיכים להתגורר בדירה, על פי דיווח העובד הסוציאלי.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

 • הבקשה לקבלת הסיוע תוגש בבית הסוהר לקראת השחרור, או באמצעות אחד מסניפי חברות הההרשמה:
 • המסמכים שיש לצרף לבקשה:
  • אישור בית הסוהר לגבי תקופת המאסר ותאריך השחרור.
  • אישור הרשות לשיקום האסיר על טיפול אינטנסיבי או אישור שלפיו מבקש הסיוע עומד בקריטריונים לקבלה לטיפול אינטנסיבי.
  • את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל אחד מסניפי החברות שנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה ברחבי הארץ:
 • אסירים שמטופלים במסגרת הוסטל של הרשות לשיקום האסיר יצרפו גם את המסמכים הבאים:
  • חוזה שכירות שנחתם בין הרשות לשיקום האסיר לבין ההוסטל.
  • החוזה הפנימי שנחתם בין הרשות לשיקום האסיר לבין האסיר המשוחרר.
  • 3 אישורי הכנסה אחרונים של בני המשפחה שעובדים ודו"ח סוציאלי לאסיר בעל משפחה שמבקש סיוע.

הנפקת תעודת זכאות

 • לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות, שמאשרת את הזכאות ואת פרטי רמת הסיוע, התנאים והמגבלות שנקבעו.

חתימת חוזה העומד בקריטריונים לזכאות לסיוע

קבלת כספי הסיוע

 • העברת כספי סיוע לשוכר דירה בשוק החופשי:
  • חלקו הראשון של הסיוע יועבר לזכאי באמצעות חברות ההרשמה לסיוע בדיור לאחר שאושרה זכאותו.
  • כל חלק נוסף של הסיוע מותנה בקבלת אישור שהזכאי נמצא בטיפול אינטנסיבי באמצעות הרשות לשיקום האסיר.
 • העברת כספי הסיוע למי שמתגורר בהוסטל של הרשות לשיקום האסיר:
  • החלק הראשון של הסיוע יועבר לזכאי באמצעות חברות ההרשמה לסיוע בדיור לאחר שאושרה זכאותו.
  • שחרור כל חלק נוסף של הסיוע יהיה לאחר שהזכאי ימציא לחברת ההרשמה לסיוע בדיור אישור ממנהל ההוסטל על מגוריו בהוסטל.
  • כספי הסיוע יועברו לפקודת הרשות לשיקום האסיר.

ערעור

 • ניתן לערער בפני ועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון על גובה הזכאות או על דחיית זכאות:
  • ועדת החריגים העליונה, הדנה בבקשות לסיוע החורג מהכללים.
  • הוועדה הציבורית לערעורים, הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות חברת ההרשמה לסיוע בדיור ולצרף מסמכים התומכים בבקשה.
 • לפרטים נוספים אודות תהליך הערעור ראו ערעור על החלטה של משרד הבינוי והשיכון בנושא סיוע בשכר דירה.

חשוב לדעת

 • משך הסיוע הוא ל-12 חודשים.
 • לאחר מימוש הסיוע בשכר הדירה, ניתן לבקש סיוע נוסף רק לאחר 36 חודשים מתום הסיוע הקודם.
 • במקרה שהאסיר ניתק את קשריו עם הרשות לשיקום האסיר ואינו נמצא עוד ב"טיפול אינטנסיבי" - הסיוע במסגרת זו יופסק.
 • למידע על ההוסטלים ומרכזי הטיפול לאסירים משוחררים שמפעילה הרשות לשיקום האסיר ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים