הקדמה:

אסיר משוחרר שזקוק לסיוע מיוחד של משרד הבינוי והשיכון, זכאי להשתתפות בשכר דירה
סכום הסיוע לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה, והוא יינתן לתקופה של 12 חודשים
על האסיר להיות מוגדר כאסיר בטיפול אינטנסיבי למשך כל זמן מתן הסיוע
עלות השירות 30 ₪


אסיר משוחרר (או לפני שחרור) שזקוק לסיוע מיוחד של משרד הבינוי והשיכון יכול לממש את זכאותו להשתתפות בשכר דירה באמצעות רש"א (הרשות לשיקום האסיר).

 • הסיוע ניתן בשכירת דירה שנמצאת ב"ישוב שכר דירה".
 • סיוע זה לא ימנע בעתיד סיוע במשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון.
 • סכום הסיוע לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה, והוא יינתן לתקופה של 12 חודשים.
 • אסיר משוחרר שמימש את תקופת הזכאות במסגרת התוכנית לאסירים משוחררים, יכול להגיש בקשה מחודשת לסיוע במסגרת תוכנית זו לאחר שיחלפו 36 חודשים מתום הסיוע הקודם.

סכומי הסיוע

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל הקריטריונים הבאים:
  • אסיר משוחרר בן 18 ומעלה, שתקופת המאסר האחרונה שלו הייתה 6 חודשים רצופים לפחות, ובמועד הגשת הבקשה נמצא על סף שחרור ובכל מקרה לא יותר מ-6 חודשים מיום השחרור.
  • אסיר משוחרר שנמצא בטיפול אינטנסיבי, כלומר מתקיימים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
   1. אסיר משוחרר שנמצא בטיפול של רכז שיקום האסיר או עובד סוציאלי בקהילה, במסגרת תוכניות שיקום שבפיקוח הרשות לשיקום האסיר.
   2. אסיר משוחרר שנמצא בטיפול של רכז שיקום האסיר ברשות המקומית, או של יועץ הרשות לשיקום האסיר בתדירות של מפגש אחד בשבועיים לכל הפחות.
  • מתקיימים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
   1. יחיד או בעל משפחה שעונה להגדרת חסר דירה.
   2. בעל משפחה, שבבעלותו דירה בהווה או מחזיק דירה בשכירות בדיור הציבורי, או שבן/בת זוגו מממשים סיוע בשכר דירה בשוק הפרטי, זכאי לסיוע בשכר דירה בהוסטל של הרשות לשיקום האסיר בלבד, בתנאי שהוא עומד בתנאים האלה:
   • סך כל ההכנסות של מבקש הסיוע ובני משפחתו לא עולה על השכר הממוצע במשק.
   • בן/בת הזוג או ילדיו ממשיכים להתגורר בדירה, על פי דיווח העובד הסוציאלי.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

 • הבקשה לקבלת הסיוע תוגש בבית הסוהר לקראת השחרור, או באמצעות אחד מסניפי חברות הההרשמה:
 • המסמכים שיש לצרף לבקשה:
  • אישור בית הסוהר לגבי תקופת המאסר ותאריך השחרור.
  • אישור הרשות לשיקום האסיר על טיפול אינטנסיבי או אישור שלפיו מבקש הסיוע עומד בקריטריונים לקבלה לטיפול אינטנסיבי.
  • את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל אחד מסניפי החברות שנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה ברחבי הארץ:
 • אסירים שמטופלים במסגרת הוסטל של הרשות לשיקום האסיר יצרפו גם את המסמכים הבאים:
  • חוזה שכירות שנחתם בין הרשות לשיקום האסיר לבין ההוסטל.
  • החוזה הפנימי שנחתם בין הרשות לשיקום האסיר לבין האסיר המשוחרר.
  • 3 אישורי הכנסה אחרונים של בני המשפחה שעובדים ודו"ח סוציאלי לאסיר בעל משפחה שמבקש סיוע.

הנפקת תעודת זכאות

 • לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות, שמאשרת את הזכאות ואת פרטי רמת הסיוע, התנאים והמגבלות שנקבעו.

חתימת חוזה העומד בקריטריונים לזכאות לסיוע

קבלת כספי הסיוע

 • העברת כספי סיוע לשוכר דירה בשוק החופשי:
  • חלקו הראשון של הסיוע יועבר לזכאי באמצעות חברות ההרשמה לסיוע בדיור לאחר שאושרה זכאותו.
  • כל חלק נוסף של הסיוע מותנה בקבלת אישור שהזכאי נמצא בטיפול אינטנסיבי באמצעות הרשות לשיקום האסיר.
 • העברת כספי הסיוע למי שמתגורר בהוסטל של הרשות לשיקום האסיר:
  • החלק הראשון של הסיוע יועבר לזכאי באמצעות חברות ההרשמה לסיוע בדיור לאחר שאושרה זכאותו.
  • שחרור כל חלק נוסף של הסיוע יהיה לאחר שהזכאי ימציא לחברת ההרשמה לסיוע בדיור אישור ממנהל ההוסטל על מגוריו בהוסטל.
  • כספי הסיוע יועברו לפקודת הרשות לשיקום האסיר.

ערעור

 • ניתן לערער בפני ועדות הערעורים של משרד הבינוי והשיכון על גובה הזכאות או על דחיית זכאות:
  • ועדת החריגים העליונה, הדנה בבקשות לסיוע החורג מהכללים.
  • הוועדה הציבורית לערעורים, הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות חברת ההרשמה לסיוע בדיור ולצרף מסמכים התומכים בבקשה.
 • לפרטים נוספים אודות תהליך הערעור ראו ערעור על החלטה של משרד הבינוי והשיכון בנושא סיוע בשכר דירה.

חשוב לדעת

 • משך הסיוע הוא ל-12 חודשים.
 • לאחר מימוש הסיוע בשכר הדירה, ניתן לבקש סיוע נוסף רק לאחר 36 חודשים מתום הסיוע הקודם.
 • במקרה שהאסיר ניתק את קשריו עם הרשות לשיקום האסיר ואינו נמצא עוד ב"טיפול אינטנסיבי" - הסיוע במסגרת זו יופסק.
 • למידע על ההוסטלים ומרכזי הטיפול לאסירים משוחררים שמפעילה הרשות לשיקום האסיר ראו כאן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים