"חסרי דירה" בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך עשויים לקבל סיוע בשכר דירה או משכנתא מהמדינה
בזכאות לדיור ציבורי או לתוכנית דירה בהנחה נקבעו כללים נפרדים להגדרת "חסרי דירה"

מי שעונים על כל הכללים שיפורטו מוגדרים חסרי דירה ועשויים לקבל סיוע בשכר דירה או משכנתא מהמדינה, בהתאם לשאר תנאי הזכאות.

 • יחידים או משפחה (כל אחד מבני המשפחה) מוגדרים "חסרי דירה" אם הם עונים על כל התנאים הבאים:
  • ב-10 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לסיוע בדיור לא היו להם זכויות בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה (כולל רישום פורמלי), כאשר "זכויות בדירה" כוללות:
   1. בעלות/חכירה/חכירה לדורות/שכירות בדירה שחל עליה חוק הגנת הדייר.
   2. זכות על פי חוזה לבעלות/לחכירה/ לחכירה לדורות, או בכל אופן אחר, כגון: ירושה (כולל מצב של הסתלקות היורש), מתנה, נאמנות וכו', אלא אם כן הסיוע מבוקש עבור דירה שתמורתה טרם שולמה במלואה במקרים הבאים:
    • דירה לא חדשה שנרכשה מכוח חוזה שנחתם עד 12 חודשים לפני מועד ההרשמה או תאריך עדכון תעודת הזכאות (לפי המאוחר מביניהם).
    • דירה חדשה מקבלן מכוח חוזה שנחתם עד 36 חודשים ממועד זה.
   3. רשות ליחידת דיור במשק חקלאי או נחלה ביישוב קהילתי בהתיישבות, על-פי חוזה או בכל אופן אחר (כפי שצוין בסעיף הקודם) ובתנאי אישור ועדת קבלה של היישוב והסוכנות היהודית/ ההסתדרות הציונית.
  • הם לא קיבלו כל סיוע ממשלתי לדיור בהלוואה/מענק/בפיצויי פינויים, או דירה בשיכון הציבורי מהמדינה או מטעמה, למעט מענק השתתפות בשכר דירה או סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידות.
  • מי שהחזירו דירה בדיור הציבורי גם נחשבים חסרי דירה.
  • מי שמכרו דירה ששולמה עבורה משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון, ואין בבעלותם דירה או חלק מדירה:
   • יחידים שמכרו דירה ונשארה להם יתרה של עד 144,536 ₪ ייחשבו חסרי דירה (ללא מבחני הכנסה) אם אין דירה אחרת או חלק מדירה בבעלותם.
   • בני זוג (עם או ללא ילדים) שמכרו דירה ונשארה להם יתרה של עד 170,131 ₪ ייחשבו חסרי דירה (ללא מבחני הכנסה) אם אין דירה אחרת או חלק מדירה בבעלותם.

הורים עצמאיים (הורים יחידים)

 • הורים עצמאיים ייחשבו חסרי דירה גם כאשר מתקיימים כל 3 התנאים הבאים:
  1. הם היו בעלי זכויות של עד 50% בדירה
  2. הדירה נמכרה בעקבות הגירושין או במהלך הנישואין
  3. ב-5 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לסיוע בדיור לא היו להם זכויות נוספות בהתאם להגדרת זכויות בדירה שצוינו בסעיפים הקודמים
 • הורים עצמאיים שמכרו דירה ונשארה להם יתרה של עד 170,131 ₪ ייחשבו חסרי דירה אם אין דירה אחרת או חלק מדירה בבעלותם.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.