מומלץ לחתום על חוזה שמתחיל לפני ה-15 לחודש, משום שבחוזה שתחילתו אחרי תאריך זה לא ינתן סיוע עבור אותו חודש
במקרים מסויימים ניתן לקבל את הסיוע עד ל-3 חודשים רטרואקטיבית

לאחר הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה, ניתן להתחיל לקבל סיוע בדיור למשך התקופה הנקובה בתעודת הזכאות.

סכום הסיוע

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • תחילה יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה.
 • לאחר שמקבלים את תעודת הזכאות, יש להגיע אל החברה הנותנת את השירות עם המסמכים המקוריים הבאים:
  • חוזה שכירות לגבי דירה שניתן לקבל עבורה סיוע בשכר דירה
  • אסמכתא מבנק שרשום בה מספר חשבון להעברת תשלום, מספר הסניף ומספר הבנק (צילום של שיק או דף חשבון בנק).
  • למי שמתקיימים מקצבאות הביטוח הלאומי - אישורי הכנסה תקפים.
 • במשרדי החברה יש לחתום על כתב התחייבות. נוסח ההתחייבות משתנה לגבי דירות שהשוכרים החלו לשכור אחרי סוף ינואר 2014.
 • הסיוע מותנה במגורי הזכאי דרך קבע (רוב ימות השבוע והשנה) בדירה המושכרת.
 • יש לדווח למשרד הבינוי והשיכון על כל שינוי במצב האישי (במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, יבוצע השינוי ברמת הסיוע גם ללא דיווח).

אופן קבלת הסיוע

 • הסיוע יועבר מדי חודש, בסמוך ל-5 בחודש, לחשבון הבנק שימסור הזכאי.
  • חשבון זה יכול להיות חשבון הבנק של משכיר הדירה או חשבון הבנק של הזכאי עצמו, על פי בקשה של הזכאי.
 • בפעם הראשונה ייעשה מאמץ להעביר את הסיוע בתוך שבועיים מהשלמת ההליכים הנדרשים.
  • בחוזה שמתחיל ב-15 לחודש או קודם לכן יינתן סיוע עבור אותו חודש.
  • בחוזה שמתחיל אחרי ה-15 לחודש לא יינתן סיוע עבור אותו חודש.

קבלת סיוע באופן רטרואקטיבי

 • זכאי המקבל סיוע בשכר דירה בפעם הראשונה יוכל לקבלו עד 3 חודשים רטרואקטיבית, בכפוף לתנאים הבאים:
  • חוזה השכירות היה בתוקף באותם חודשים.
  • למי שנהיו זכאים לסיוע בגין קבלת קצבאות קיום בתוך תקופת 3 החודשים, הסיוע יינתן החל מהחודש שבו התקבלה הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • למי שזכאים לסיוע בגין מבחן הכנסות בתוך תקופת 3 החודשים, הסיוע יינתן ממועד הגשת הבקשה לקבלת הסיוע.
 • במקרים שבהם מומש סיוע בעבר והזכאי מחדש את בקשתו להמשך סיוע, ניתן לקבל השתתפות נוספת מתום הסיוע הקודם עד ל-3 חודשים רטרואקטיבית, בתנאי שקיימים חוזה שכירות לאותה תקופה ותעודת זכאות תקפה במועד שחרור הכספים.
 • מקבל סיוע בשכר דירה שבמהלך תקופת הזכאות משתנה רמת הסיוע לטובתו בהתאם לאישור מביטוח לאומי או למבחן הכנסות, יקבל את ההפרש בין רמת הסיוע החדשה לבין הרמה שלפיה קיבל סיוע בפועל, אך לא יותר מ-3 חודשים רטרואקטיבית.
  • ההשוואה תיעשה לפי הסכומים הנהוגים ביום חישוב ההפרשים.
  • ההפרשים יינתנו לאחר הצגת אישור מהמוסד לביטוח לאומי (לגבי זכאים מקבלי קצבאות) או אישור הכנסה עדכני (לגבי זכאים לפי מבחן הכנסות).

חידוש אישורים

 • במהלך תקופת הזכאות יש צורך לחדש חלק מהאישורים שהזכאות מותנית בהם, בהתאם לתוקף שנקבע לגבי כל אישור:
סוג האישור תוקף האישור
אישורים למשפחות הזכאיות בהתאם למבחן הכנסות שנה אחת
אישורים על גמלת הבטחת הכנסה וקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי 3 חודשים
אישורים על קצבאות לקשישים מהמוסד לביטוח לאומי ללא הגבלת זמן
אישורים לנכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות יציבה שנה אחת
אישורים לנכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות זמנית 6 חודשים
אישורים למשפחות נכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות יציבה 6 חודשים
אישורים למשפחות נכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות זמנית 6 חודשים

החלפת דירה

 • זכאים שקיבלו סיוע בשכר דירה רשאים להחליף דירה בתנאי שיציגו חוזה שכירות חדש לדירת מגורים.
 • במקרה שאין רצף שכירות והזכאים קיבלו סיוע בשכר דירה בגין השכירות הקודמת, עליהם להחזיר את כספי הסיוע שניתנו עבור התקופה שלא שכרו דירה.

מעבר בין חברות המספקות שירותי סיוע בשכר דירה

 • בכל שלב ניתן להחליף את החברה שסיפקה את שירותי הסיוע, אם מעוניינים לעבור לחברה אחרת.
 • לשם כך, יש להגיע לסניפי החברה שמעוניינים לעבור אליה ולחתום על טופס מעבר.
 • החברה שסיפקה להם את שירותי הסיוע תעביר את תיק הסיוע לחברה השנייה.

מעבר מסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי לשכירות בשיכון הציבורי

 • זכאים המקבלים סיוע בשכר דירה בשוק הפרטי והוקצתה להם דירה בשיכון הציבורי יפנו לחברה המאכלסת ויחתמו על הסכמה לקבלת הדירה.
 • לאחר מכן יפנו לחברה המספקת שירותי סיוע בשכר דירה לקבלת תעודת הזכאות.
 • החברה המסייעת תחתים את תעודת הזכאות בחותמת המגדירה את התאריכים שבמהלכם קיבל הזכאי סיוע בשכר דירה ותמסור את התעודה לזכאי.
 • אם המעבר לדירת שיכון ציבורי איננו בתחילת החודש, ימשיך הזכאי לקבל סיוע בשכר דירה עד המעבר בפועל לדירת השיכון הציבורי.
 • דרגת הסיוע תיקבע על פי הסך הכולל של הכנסות המשפחה ומספר הנפשות בה.

חשוב לדעת

 • יש להודיע לחברה המסייעת מיידית על כל שינוי בכתובת המגורים ובפרטי חשבון הבנק אליו מועברים כספי הסיוע, זאת מכיוון שכסף שמועבר לחשבון שנמסר יחשב כתשלום שבוצע, גם אם פרטי החשבון שגויים.
 • סיוע בשכר דירה יכול להינתן גם לחיילים/שירות לאומי/שירות אזרחי, ולמתגוררים בפנימייה, מעונות סטודנטים, קיבוץ.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.