כל עובד שהתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני קודם, זכאי לביטוח פנסיוני מיום העבודה הראשון
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובד בחברת ניקיון או תחזוקה זכאי לביטוח פנסיוני מהיום הראשון לעבודה, גם אם לא היה מבוטח בביטוח פנסיוני בעת קבלתו לעבודה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:בר"ע 43036-12-17
תאריך:28.12.2017
קישור:לקריאת ההחלטה

רקע עובדתי

 • עובדת ניקיון שהועסקה במשך 4 חודשים בחברת ניקיון, הגישה תביעה נגד החברה שבה עבדה, בין היתר על כך שהחברה לא ביצעה עבורה הפרשות לביטוח פנסיוני.

טענת המעסיקה

 • החברה טענה כי העובדת לא היתה זכאית לביטוח פנסיוני, מכיוון שלא היתה מבוטחת בביטוח פנסיוני בעת קבלתה לעבודה, ומכיוון שלא השלימה 6 חודשי עבודה בחברה.
 • צו ההרחבה בענף הניקיון קבע כי עובדי ניקיון זכאים לביטוח פנסיוני (שתנאיו מיטיבים בהשוואה לצו הכללי לביטוח פנסיוני בכל המשק), אך לא קבע את המועד שממנו הם זכאים לביטוח, ועל כן יש לפעול לפי צו ההרחבה הכללי במשק, שקובע כי אם העובד לא היה מבוטח בביטוח פנסיוני קודם בעת קבלתו לעבודה, הוא יהיה זכאי לביטוח פנסיוני לאחר תקופת המתנה של 6 חודשים ולא מיומו הראשון לעבודה.

טענת העובדת

 • העובדת טענה כי היא זכאית לביטוח פנסיוני מהיום הראשון לעבודה גם לא היתה מבוטחת קודם לכן, ואינה נדרשת לתקופת המתנה.

החלטת בית הדין האזורי לעבודה

 • בית הדין האזורי קיבל את עמדת העובדת, וחברת הניקיון (המעסיקה) הגישה בקשת רשות ערעור על ההחלטה לבית הדין הארצי לעבודה.

החלטת בית הדין הארצי לעבודה

 • בית הדין הארצי לעבודה קיבל את עמדת העובדת, וקבע כי עובדי ניקיון זכאים לביטוח פנסיוני מיומם הראשון בעבודה, גם אם לא היו מבוטחים בביטוח פנסיוני קודם לכן.
 • צו ההרחבה הפנסיוני הכללי במשק אינו מהווה "דין כללי" אשר חל בהיעדר הסדר ספציפי אחר בתחום הפנסיוני, אלא הסדר "שיורי" אשר חל רק בנסיבות בהן לא זכאי העובד להסדר פנסיוני מיטיב.
 • הזכויות לפי צו ההרחבה הפנסיוני נחותות מהזכויות בהסכמים הקיבוציים ובצווי ההרחבה החלים במרבית ענפי המשק, והן מהוות מעין "רשת ביטחון" של זכויות המינימום בתחום הפנסיוני למי שאיתרע מזלו והוא מועסק בענף תעסוקתי שאין בו הסדרה פנסיונית.
  • הדוגמה המובהקת לכך היא שהשכר שיש לבטחו לפי צו ההרחבה הפנסיוני אינו השכר המלא אלא שכר שאינו עולה על השכר הממוצע במשק.
  • עד לשנת 2014 אף שיעורי ההפקדות לפי צו ההרחבה הפנסיוני היו נמוכים משיעורי ההפקדות המקובלים במשק (כיום שיעורי ההפקדות בהסכמים הקיבוציים ובצווי ההרחבה אחידים לנוכח הוראות "צו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק" מיום 23.05.2016).
  • צו ההרחבה הפנסיוני הכללי במשק עצמו קובע, בסעיף 4(א)(1), כי עובד שמעסיקו מחויב לבטחו בהסדר מיטיב, שכניסתו לתוקף מאוחרת, יבוטח בתקופת הביניים (שעד לכניסת ההוראות המיטיבות לתוקף) לפי צו ההרחבה הפנסיוני. הסעיף אינו קובע כי עובד שלא נקבע מועד לתחילת ביטוחו יבוטח רק במועד הצירוף לביטוח לפי צו ההרחבה הפנסיוני, אלא מסדיר, במסגרת "רשת הביטחון" הפנסיונית, את הזכות הבסיסית של עובד להיות מבוטח, לכל המאוחר, בחלוף 6 חודשי עבודה.
  • לאור האמור לעיל אין להקיש ממועד תחילת הביטוח הפנסיוני הקבוע בצו ההרחבה הפנסיוני הכללי במשק, למועד תחילת ההסדר הפנסיוני בענף הניקיון.
 • בית הדין הארצי גם אימץ את עמדת בית הדין האזורי לעבודה שקבע כי אין זה הגיוני שחובת ביצוע הפקדות לקרן השתלמות היא ממועד מוקדם יותר מהמועד שבו תחל חובת הפקדות לקרן פנסיה. כלומר העובדה שמועד תחילת ההפרשות לקרן השתלמות לעובדי ניקיון הוא יומם הראשון לעבודה, תומכת בפרשנות שגם מועד תחילת הביטוח הפנסיוני יהיה מהיום הראשון, שכן קרן השתלמות הוא מוצר חיסכון לטווח קצר יחסית, והוא נופל בחשיבותו מהביטוח הפנסיוני.
 • העובדה שבצו ההרחבה בענף הניקיון והתחזוקה לא צוין במפורש מועד תחילת ההפרשות לביטוח הפנסיוני אינה מהווה הסדר שלילי, כפי שגם לגבי זכויות אחרות בצו ההרחבה לא נקבע במפורש מועד תחילתן, ואין מחלוקת על כך שהן ניתנות מהיום הראשון לעבודה.

משמעות

 • חובת עריכת ביטוח פנסיוני לעובד בחברת ניקיון או תחזוקה מוטלת על המעסיק מיום העבודה הראשון של העובד, בין אם היה לעובד הסדר ביטוח פנסיוני קודם ובין אם לאו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו