כל-זכות פועלת על תוכנת מדיה ויקי, התוכנה עליה פועלת ויקיפדיה. עיצוב הטבלאות במערכת כל זכות מתבצע בדיוק כמו במערכת ויקיפדיה.

ניתן לבנות טבלה באמצעות סרגל הפקודות המופיע מתחת לכותרת של דף במצב עריכה. לחיצה על "מתקדם" פותחת שורה נוספת עם אפשרות לבניית טבלה (השניה משמאל). ייפתח חלון, בו ניתן לקבוע את מאפייני הטבלה השונים.

אם ברצונכם לבנות את הטבלה באופן ידני, להלן הנחיות ויקיפדיה לעיצוב ויצירת טבלאות:

לוויקיפדיה תחביר עצמאי ליצירת טבלאות, שנועד לפשט הליך זה במידת האפשר. יתרונותיו של התחביר הם פשטות וגמישות כאחד - קל להבין את הטבלה ולתחזק אותה, והתחביר מאפשר שליטה מלאה בתצורת הטבלה. חסרונו הוא בכך שקיימת הגבלה מסוימת בגמישות הכתיבה שלו, הואיל וחלק מתווי הבקרה חייבים להיות במיקום מסוים.

כדי ליצור טבלה, יש להשתמש בארבעה תווי בקרה בסיסיים אלו:

{| |- | |}
תחילת טבלה ירידת שורה הוספת עמודה סיום טבלה

השימוש בתווי הבקרה הנזכרים לעיל הוא כדלקמן:

 • בתחילת הטבלה יש "לפתוח" אותה בתוים {| בתחילת השורה. שני תווים אלו מסמנים לדפדפן שמדובר בטבלה.
 • שורה חדשה מצוינת באמצעות |- בתחילת השורה. שני תווים אלו מסמנים לדפדפן שיש לפתוח שורה חדשה בטבלה.
 • ציון תא חדש נעשה באמצעות התו | בתחילת השורה או בצמד התווים || באמצע השורה.
 • בסוף הטבלה יש "לסגור" אותה באמצעות התווים |} בתחילת השורה. תווים אלו מסמנים לדפדפן שהגענו לסוף הטבלה.

הערה: שימו לב כי מיקום התווים הוא חיוני, והצבתם במיקום מוטעה עלולה לגרור שיבוש בהצגת הטבלה. כך לדוגמה, תו הבקרה {| יופיע תמיד בתחילת השורה ולא באמצעה.

יצירת טבלה פשוטה

כותרת הטבלה
עמודה 1 עמודה 2 עמודה 3
כותרת תא 1 תא 2 תא 3
כותרת תא א' תא ב' תא ג'

נציג כעת כיצד ניתן ליצור טבלה פשוטה שתוצאתה הסופית מוצגת משמאל.

 • קודם כל, יש ליצור את תחילת הטבלה וסופה. תחילת הטבלה מוגדרת באמצעות התווים {|, וסוף הטבלה מוגדרת באמצעות התווים |}.
{|
 מקום גוף הטבלה כאן
|}
 • כעת נוסיף כותרת לטבלה. הכותרת נעשית באמצעות התווים |+, רווח ולאחר מכן הכותרת.
{|
|+ כותרת הטבלה
 מקום גוף הטבלה כאן
|}
 • כדי ליצור שורה חדשה, נשתמש בתווים |-. מכיוון שיש לנו שלוש שורות, נוסיף את הסימון הזה שלוש פעמים.
{|
|+ כותרת הטבלה
|-
 שורה ראשונה: מקום התאים כאן
|-
 שורה שנייה: מקום התאים כאן
|-
 שורה שלישית: מקום התאים כאן
|}
 • כעת ניצור את תוכן השורה הראשונה של הטבלה. השורה הראשונה כוללת למעשה את הכותרות של העמודות. יש לסמן את תחילתו של כל תא בתו ! (בתחילת שורה) או באמצעות התווים !! (באמצע שורה).
{|
|+ כותרת הטבלה
|-
! עמודה 1 !! עמודה 2 !! עמודה 3
|-
 שורה שנייה: מקום התאים כאן
|-
 שורה שלישית: מקום התאים כאן
|}
 • כעת נוסיף את תוכן שאר השורות. יצירת התאים הרגילים נעשית בדומה ליצירת הכותרת, עם שינוי אחד בלבד: יש להשתמש בתווים |' (בתחילת שורה) ו-|| (באמצע שורה). כלומר במקום סימן קריאה, נשתמש בקו אנכי. נדגים כעת כיצד ליצור את התאים הרגילים בשני אופנים, כאשר השורה השנייה נעשית באופן אחד, והשורה השלישית באופן אחר. אופן ההצגה לאחר השמירה יהיה זהה - הבחירה בשיטת קידוד הטבלה תלויה בנוחות השימוש בלבד. שימו לב שההדגמה שלהלן סוטה מהטבלה המוצגת בראש הפסקה, וזאת כדי להראות שיטות בנייה שונות - נחזור לטבלה המקורית מיד לאחר מכן.
{|
|+ כותרת הטבלה
|-
! עמודה 1 !! עמודה 2 !! עמודה 3
|-
| תא 1 || תא 2 || תא 3
|-
| תא א'
| תא ב'
| תא ג'
|}
 • בהדגמה לעיל יצרנו שתי שורות חדשות ובכל שורה שלושה תאים רגילים. אולם, הצצה בטבלה שבראש הפסקה תגלה לנו שהתא הראשון בכל שורה מהווה כותרת שורה. על מנת להפוך את התא לכותרת, נחליף את התו | ב-!.
{|
|+ כותרת הטבלה
|-
! עמודה 1 !! עמודה 2 !! עמודה 3
|-
! כותרת תא 1
| תא 2 || תא 3
|-
! כותרת תא א'
| תא ב'
| תא ג'
|}
 • בניית הטבלה הסתיימה; כעת ניתן לעבור לעיצוב הטבלה. לטבלה שבראש הפסקה יש גבולות, והיא מיושרת לצד שמאל של הדף. המידע הנוגע לעיצוב הטבלה נקרא פרמטר. פרמטרים המשפיעים על כל הטבלה יש להוסיף לאחר תווי הפתיחה של הטבלה {|, כשרווח מפריד בין תווי הפתיחה ובין הפרמטרים עצמם.
{| border="1" align="left"
|+ כותרת הטבלה
|-
! עמודה 1 !! עמודה 2 !! עמודה 3
|-
! כותרת תא 1
| תא 2 || תא 3
|-
! כותרת תא א'
| תא ב'
| תא ג'
|}
 • התוצאה היא הטבלה שבראש הפסקה:
כותרת הטבלה
עמודה 1 עמודה 2 עמודה 3
כותרת תא 1 תא 2 תא 3
כותרת תא א' תא ב' תא ג'


טבלת ויקי לעומת טבלת HTML

שימו לב: כל התווים (למעט הגדרת תאים באמצע שורה) חייבים להיות מוצמדים לתחילת השורה. את הפרמטרים יש להוסיף כשהם מופרדים ברווחים וכתובים בפורמט המקובל ב-HTML.

תכלית פורמט ויקי הערות פורמט HTML
הגדרת תחילת טבלה {| ניתן להגדיר פרמטרים להגדרת הטבלה כולה <table>
שורה חדשה |- ניתן להגדיר פרמטרים להגדרת השורה <tr></tr>
הגדרת תא חדש | ניתן להגדיר פרמטרים להגדרת התא <td></td>
הגדרת סיום טבלה |} אין </table>
תווי בקרה אופציונליים
הגדרת תא-כותרת חדש  ! הטקסט יהיה ממורכז ומודגש <th></th>
הגדרת תא-כותרת חדש באמצע שורה  !! הטקסט יהיה ממורכז ומודגש <th></th>
הגדרת תא חדש באמצע שורה || אין <td></td>
הגדרת כותרת טבלה |+ הכותרת תופיע מעל הטבלה <caption></caption>

פרמטרים

בשורה הראשונה יש להגדיר את מאפייני הטבלה. כמו למשל צבע, מסגרת, מיקום הטבלה (ימין/שמאל/אמצע) וכדומה.

פרמטרים
תכונה שם דוגמה מיקום ההגדרה[1]
צבע רקע (ראה עזרה:צבעים) bgcolor bgcolor="#ABCDEF" טבלה, שורה, תא
ישור אופקי: ימין, אמצע, שמאל align align="center" טבלה, שורה, תא
ישור אנכי: למעלה, אמצע, למטה valign valign="top" שורה
כיוון זרימת הטקסט או הטבלה, מימין לשמאל או להפך dir dir="ltr", dir="rtl" טבלה, שורה, תא
רוחב מסגרת border border="6" טבלה
רווח מחוץ לתא cellspacing cellspacing="8" טבלה
רווח מסביב לטקסט cellpadding cellpadding="2" טבלה
תא המשתרע על פני מספר עמודות colspan colspan="2" תא
תא המשתרע על פני מספר שורות rowspan rowspan="4" תא
רוחב קבוע ביחידות מידה width width="400px" טבלה, תא
רוחב קבוע באחוזים width width="50%" טבלה, תא
שימוש בסגנונות style style="width: 100%" טבלה, שורה, תא

לגבי הערה [1]:

 • טבלה: מופיע אחרי {| ומשפיע על הטבלה כולה
 • שורה: מופיע אחרי |- ומשפיע על שורה שלמה
 • תא: מופיע בין | לבין || או בין ! לבין || ומשפיע על תא יחיד

סגנונות - Style

ניתן ואף מומלץ ועדיף להשתמש בתכונות Style כאשר ניתן, במקום הפרמטרים הרגילים של טבלת HTML. שימוש בתכונות אלו מאפשר גמישות רבה מאוד.

 • ראו כאן פרמטרים אפשריים.
 • בוויקיפדיה מספר עיצובים מוגדרים מראש. ראו כאן רשימת סגנונות קבועים מראש.
 • ראו כיצד ניתן להסתיר שורה של טבלה בעת שימוש בטבלאות בתוך תבניות כאן.

טבלאות מתמיינות

ניתן ליצור טבלה מתמיינת, באמצעות השימוש בתגית class="sortable" בראש הטבלה.

עמודה 1 עמודה 2 עמודה 3
תא 1 תא 2 תא 3
תא 4 תא 5 תא 6
תא 7 תא 8 תא 9

ניתן לקבוע לטבלה עיצוב יפה יותר, באמצעות קביעת class="wikitable sortable" כך הטבלה תקבל הן את התכונות של wikitable והן את אפשרות המיון.

טבלה צפה

אם רוצים לתת טקסט שיופיע בחלונית מקבילה לטקסט הראשי ניתן ליישם זאת באמצעות טבלה צפה כאשר היא תוגדר כצפה הstyle="float"

תאור מיוחד של מה שקרה

זוהי רק דוגמה.
זוהי רק דוגמה.
זוהי רק דוגמה.

טבלה הניתנת להסתרה

ניתן להוסיף לטבלה קישור המאפשר להציג ולהסתיר את תוכן הטבלה. הדבר נעשה על ידי הוספה של המילה "mw-collapsible" למאפיין ה-class של הטבלה. אם מאפיין ה-class כולל מילים נוספות, יש להוסיפו בסוף, עם רווח לפניו.

הקישור הניתן להסתרה יופיע בתא הראשון מסוג כותרת (תא המתחיל עם סימן קריאה, ולא קו אופקי). רצוי להשתמש במאפיין width כדי לקבוע את רוחב הטבלה, וזאת על מנת שהקישור לא יפריע לכותרת. למשל, הקוד הבא:

{| class="toccolours mw-collapsible" width="250"
! כותרת
|-
| תוכן
|}

ייצור את הטבלה הבאה:

כותרת
תוכן

ניתן גם להציג את הטבלה סגורה כברירת מחדל על ידי הוספתה של המילה "mw-collapsed" למאפיין ה-class של הטבלה. למשל, הקוד הבא:

{| class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" width="250"
! כותרת
|-
| תוכן
|}

ייצור את הטבלה הבאה:

כותרת
תוכן

כאשר יש מספר עמודות, עדיף לייחד את השורה הראשונה לשורה שמתפרסת על פני כל העמודות כדי למנוע בעיות תצוגה. למשל:

{| class="wikitable mw-collapsible" width="250"
! colspan="3" | כותרת כללית
|-
! כותרת !! כותרת !! כותרת
|-
| תוכן || תוכן || תוכן
|}

ייצור את הטבלה הבאה:

כותרת כללית
כותרת כותרת כותרת
תוכן תוכן תוכן


טקסט זה מקורו בוויקיפדיה העברית.