כל רשות ציבורית צריכה לאפשר לציבור לעיין במידע על כל חומר, רעש, ריח או קרינה מסוג שעלול לגרום למפגע סביבתי
הרשות חייבת לפרסם את המידע גם אם הממצאים לא חורגים מהמותר
הרשות חייבת לפרסם את המידע באינטרנט ולאפשר גם לעיין בו במשרדי הרשות
הרשות חייבת לפרסם את המידע בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר תוך 3 חודשים מרגע שהמידע נודע לה

תקציר

כל רשות ציבורית (כלומר, כל משרדי הממשלה והגופים הקשורים אליהם וגם הרשויות המקומיות והאזוריות) חייבת לעדכן את הציבור ולאפשר לכל אדם לעיין במידע שהגיע לידיה לגבי נתונים שעלולים לגרום למפגע סביבתי.

דוגמה
דוגמאות למפגע סביבתי:
 • רעש וריח חזקים או בלתי סבירים ;
 • זיהום אוויר;
 • זיהום מים;
 • השלכת פסולת ברשות הרבים;
 • זיהום על ידי חומר מסוכן;
 • זיהום על ידי קרינה;
 • זיהום ים והטלת פסולת לים;
 • פגיעה בסביבה החופית;
 • שינוי בתכונותיה של הקרקע, או שינוי הגורם לכך שהקרקע תהיה מסוכנת לבריאות הציבור, או עלולה לפגוע בחי או בצומח, או פחות ראויה למטרה אשר לה היא משמשת או נועדה לשמש.

מי זכאי?

 • כל הציבור

הליך מימוש הזכות

 • הרשות חייבת לפרסם את המידע לכל המאוחר תוך 3 חודשים מרגע שהמידע נודע לה.
 • על הרשות לפרסם את המידע אתר האינטרנט (אם קיים אתר כזה) וגם במשרדי הרשות.
 • הרשות צריכה לאפשר את העיון במשרדיה לפחות פעמיים בשבוע בשעות העבודה המקובלות.
 • הרשות צריכה לפרסם את כתובת אתר האינטרנט שלה אם קיים, וכן את כתובת משרדיה ואת המועדים שבהם ניתן לעיין במידע.

המידע שעל הרשות לפרסם

 • המידע צריך לכלול את הפרטים הבאים, ככל שהרות יודעת אותם:
  • מה המקור למפגע;
  • מידע על החומרים הנפלטים לסביבה: שמותיהם, כמותם וריכוזם;
  • מה הסוג והרמה של הרעש, הריח והקרינה;
  • נתונים על איסוף המידע: מי הגורם שאסף את המידע, מה היתה השיטה לאיסוף, היכן ומתי נאסף;
  • מה המיקום ומה המועד בהם נוצר המפגע;
  • האם החומר נפלט אל האוויר, הים, הקרקע או המים;
  • נתונים על חריגה מן המותר בכמות או בריכוז החומר הנפלט לסביבה, או ברמת הרעש, הריח או הקרינה שנמדדו;
  • עיבוד וסיכומים של המידע, אם קיימים. הרשות לא מחוייבת לעבד את המידע.

חשוב לדעת

 • המידע יופיע באתר האינטרנט לפחות למשך שנה מיום פרסומו ויועמד לעיון הציבור במשרדים למשך לפחות שבע שנים.
 • אם המידע הוא כזה שמוגדר בחוק חופש המידע כמידע שאין לפרסמו, או שלא חובה לפרסמו, תוכל הרשות לא לפרסם אותו ואז תצטרך לפרסם על כך הודעה מנומקת.
דוגמה
דוגמאות למידע שאין חובה לפרסם
 • מידע שגילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורית;
 • מידע שאי גילויו היה תנאי למסירתו לרשות הציבורית, או שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע;
 • מידע שאם יתפרסם עלול לפגוע בצנעת הפרט של אדם שנפטר.

דוגמאות למידע שאסור לפרסם

 • מידע שאם יתפרסם, יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, או בביטחון הציבור
 • מידע שאם יתפרסם יהווה פגיעה בפרטיות
 • מידע שאין לגלותו על פי הוראות הדין


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור)