החוק מאפשר לכל אדם לעיין במידע הפלילי הנוגע לו עצמו
במקרים מסוימים המפורטים בהמשך יכולים קרוביו של אותו אדם לעיין במידע הפלילי עבור אותו אדם ובהסכמתו
בעיקרון לא ניתן לצלם או להעתיק את המידע, ומותר רק לעיין בו, ואסור למסור את המידע הפלילי לאדם אחר מלבד האדם שהמידע עליו
למרות זאת, גופים מסוימים המפורטים בחוק רשאים לדרוש ולקבל מידע פלילי על אדם בנסיבת המפורטות בחוק


כל אדם זכאי לעיין במידע הפלילי (המרשם הפלילי והמרשם המשטרתי) הנוגע לו.

 • במקרים מסוימים המפורטים בהמשך, תינתן האפשרות לבני משפחה או קרובים של אדם לעיין במידע הפלילי עליו.
 • בעיקרון לא ניתן לצלם או להעתיק את המידע, ומותר רק לעיין בו. עם זאת עורך דין (כולל מתמחה המועסק על ידו) רשאי לקבל תדפיס המכיל מידע פלילי על לקוח בתנאי שהדבר דרוש לצורך ייצוג אותו לקוח בפני בית משפט, בית דין או גוף אחר שרשאי מלכתחילה לקבל מידע פלילי.
שימו לב
בעיקרון אסור למשטרה למסור מידע פלילי על אדם לאנשים אחרים. למרות זאת, גופי ביטחון מסוימים מקבלים גישה למידע הפלילי על כל אדם, ולמשטרה מותר למסור מידע לגופים מסוימים לצורך מילוי תפקידם

מי זכאי

 • כל אדם.
 • במקרה של קטין רשאי ההורה לעיין במרשם.
 • במקרה של אדם שמונה לו אפוטרופוס, רשאי האפוטרופוס לעיין במרשם, בתנאי שיציג צו שיפוטי המעיד על מינוי כאפוטרופוס.
 • במקרה של אדם הזקוק לסיוע, רשאי קצין משטרה לאפשר לאדם נוסף שמתלווה אליו לעיין במידע.
 • במקרה של אדם שאינו מסוגל לעיין במרשם בשל מצבו הבריאותי או בשל היעדרותו מהארץ, רשאי קצין משטרה לאפשר לקרוב משפחתו של אותו אדם (בן/בת זוג, כולל ידוע/ה בציבור, הורה, ילד, אח או אחות, סב, סבתא, נכד, נכדה, לרבות קרבת משפחה כאמור שנוצרה עקב אימוץ) לעיין במרשם בתנאי שקיבל ייפוי כוח מאותו אדם.
שימו לב
אסור למסור את המידע לקרוב משפחה או למלווה, אם המידע נדרש לו לשם העסקה או לשם קבלת החלטה בעניין האדם שהמידע נוגע לו, או מי מטעמו.
 • עורך דין וכן מתמחה רשאי לעיין ולקבל תדפיס המכיל את המידע הפלילי אודות לקוח ולצורך ייצוגו של ואתו לקוח בבית משפט, בבית דין או בפני גוף אחר שרשאי לקבל את המידע הפלילי מלכתחילה.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה לעיון במידע הפלילי בתחנת משטרה

 • ניתן לפנות לכל תחנת משטרה ולהגיש בקשה לעיון במידע הפלילי.
 • כאשר הבקשה מוגשת על ידי אזרח ישראלי או תושב ישראל -
  • המבקש לעיין במידע הפלילי שעליו, וכן מלווה מסייע או מי שהעיון נעשה באמצעותו, צריך להציג תעודת זהות ביומטרית.
  • במקרה שאין תעודת זהות ביומטרית יש להציג תעודת זהות שאינה ביומטרית, ואם אין תעודה כזו יש להציג דרכון, ואם אין דרכון יש להציג רישיון נהיגה תקף, הכולל את תמונת בעל הרישיון,
 • אם המבקש אינו אזרח ישראל או תושב ישראל -
  • עליו להציג דרכון בר תוקף.
  • אם אין ברשותו דרכון , עליו להציג רישיון ישיבה מכוח סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952, בתוקף או באמצעות רישיון מסוג ב/1 בתוקף, שמנפיקה רשות האוכלוסין ומימוש זכות העיון ייעשה בכפוף לאימות הזהות בתוך פרק זמן סביר.
 • במקרה של הורה לקטין או אפוטרופוס וכן במקרה של אדם שאינו מסוגל לעיין במידע בעצמו בשל מצבו הבריאותי או בשל היעדרותו מהארץ -
  • קצין המשטרה רשאי לדרוש הצגת מסמכים המעידים כי נבצר מהאדם שהמידע עליו לעיין במידע באופן אישי וכן רשאי לשמור העתק של המסמכים.
  • המעיין יחתום על טופס בקשה המפרט, בין השאר, את עילת הבקשה ואת פרטיו של האדם שהמידע עליו, סיבת הנבצרות, אם יש, פרטי המעיין, הקרבה המשפחתית או האחרת למי שהמידע עליו, ועל הצהרה לגבי אמיתות הפרטים שמסר וכן כי ידוע לו שהמידע חסוי וכי חל עליו איסור למסור את המידע, אלא למי שהמידע עליו.
 • במקרה של אדם המתלווה לאדם שהמידע עליו -
  • קצין המשטרה רשאי לדרוש הצגת מסמכים המעידים כי האדם שהמידע עליו זקוק לסיועו של המלווה וכן רשאי לשמור העתק של המסמכים.
  • המבקש והמלווה יחתמו על טופס בקשה המפרט, בין השאר, את פרטי הבקשה, הטעם לליווי, הסכמת המבקש לנוכחות המלווה, פרטי המבקש והמלווה, ציון הקשר המשפחתי או האחר ביניהם, ועל הצהרה שלפיה ידוע להם כי המידע חסוי וכי חל איסור למסור את המידע, למי שהמידע לא עליו.
 • במקרה של עורך דין או מתמחה המבקש מידע על לקוח לצורך ייצוגו - עורך הדין יזדהה באמצעות תעודת עורך דין, ומתמחה יזדהה באמצעות תעודת מתמחה.

עיון במידע

 • עיון של אדם במידע הפלילי על עצמו ייעשה בתחנת משטרה לפי בחירתו של המבקש, לאחר אימות זהותו של מבקש העיון.
 • העיון במידע הפלילי ייעשה בשעות העבודה המקובלות, בימים ובשעות כפי שמפרסמת המשטרה לציבור על גבי לוחות המודעות בתחנות המשטרה ובאתרי האינטרנט של המשטרה.
 • עיון במידע הפלילי ייעשה בדרך של הצגת מידע על גבי צג מחשב בלבד, באופן שיאפשר למעיין פרטיות וימנע את חשיפת המידע לגורמים שאינם מורשים לעיין בו.
 • הזכות היא לעיון בלבד ולא ניתן לצלם את המידע (מלבד עורך דין שרשאי לקבל תדפיס של המידע מקצין המשטרה). המעיין במידע הפלילי רשאי לערוך לעצמו רישום של פרטים מן המידע שהוצג לפניו.
אזהרה
אסור למסור את המידע הפלילי לאדם אחר מלבד האדם שהמידע עליו.

חשוב לדעת

 • נוכחותו של שוטר במעמד העיון לא נחשבת כפגיעה בפרטיות המעיין.
 • מותר לשוטר להתנות את העיון בהפקדת כל אמצעי צילום שברשות המעיין.
 • המעיין במידע הפלילי רשאי לערוך לעצמו רישום של פרטים מן המידע שהוצג לפניו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים