הקדמה:

ככלל אסור לדרוש מאדם תדפיס מהמרשם הפלילי לכל צורך שהוא
למרות זאת קיימים גופים ובעלי תפקידים המוגדרים בחוק ואשר זכאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי
מי שזכאי לקבל מידע מהמרשם הפלילי, יכול לקבל אותו ישירות מהמשטרה ולא מהאדם שאליו מתייחס המידע
השגת תדפיס רישום פלילי של אדם ללא זכאות לכך או שלא באמצעות המשטרה היא עבירה הגוררת עונש מאסר


קבלת מידע מהמרשם הפלילי מותרת רק לגופים ולבעלי תפקידים המפורטים בתוספת הראשונה והשלישית לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים.

 • מי שזכאי לקבל מידע מהמרשם הפלילי יקבל אותו ישירות מהמשטרה, ולא מהאדם שאליו מתייחס המידע.
 • אסור לאף אדם או גוף (ציבורי או פרטי) לדרוש מאדם אחר להמציא תדפיס של הרישום פלילי בעניינו, לכל צורך שהוא.
דוגמה
מעסיק המראיין מועמד לעבודה אינו רשאי לדרוש ממנו תדפיס מהמרשם הפלילי. המעסיק אינו רשאי לדרוש תדפיס זה גם מעובדים המועסקים אצלו (מלבד מקרים חריגים המפורטים בהמשך).
דוגמה
ועדת קבלה בישוב שבו נערכים מיונים לקבלה אינה רשאית לדרוש מהמועמדים תדפיס מהמרשם הפלילי.
 • יחד עם זאת, בהתאם לסעיף 3 לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001, בעבודה הקשורה עם קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או עם חסרי ישע, העובד נדרש להציג אישור מהמשטרה כי אין מניעה להעסקתו בשל ביצוע עבירות מין.
 • מי שמתבקש להציג למעסיקו תדפיס מהמרשם הפלילי, יכול להציג רק את העמוד הראשון של גליון המרשם הפלילי (זהו עמוד פתיח שאין בו מידע על הרישום המשטרתי), כך שלא ייחשף מידע חסוי (במקרה שקיימים רישומים, הם יופיעו רק בעמודים הבאים לתדפיס).
הערת עריכה
זה קצת סותר את האיסור הגורף לדרוש להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 14:38, 13 ביוני 2016 (IDT)

מי זכאי?

 • כלל תושבי ישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • מי שמשיג מידע מהמרשם הפלילי כאשר הוא אינו זכאי להחזיק בו עובר עבירה פלילית, וניתן להגיש נגדו במקרה של הפרת הזכות תלונה במשטרה.

חיסיון המידע המופיע במרשם הפלילי

 • המידע המופיע במרשם הפלילי (ובתדפיס שהופק מתוך המרשם הפלילי) הוא חסוי.
 • מי שמשיג תדפיס רישום פלילי של אדם אחר כאשר הוא אינו זכאי לקבלו לפי החוק, צפוי למאסר.
  • העונש על השגת מידע מהמרשם הפלילי הוא שנה מאסר.
  • העונש על השגת מידע מהמרשם הפלילי לצורך העסקה או קבלת החלטה בעניין האדם שהמידע נוגע לו הוא שנתיים מאסר (אין חשיבות לשאלה אם האדם שהמידע נוגע אליו הסכים למסור את המידע).

מסירת מידע מהמרשם הפלילי

 • חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מתיר מסירת מידע מהמרשם הפלילי, באמצעות המשטרה, לגורם שלישי בנושאים הקשורים לעיסוק:
  • כאשר נקבע בחוק פסלות לכהונה ציבורית בשל עבר פלילי.
  • כאשר נקבע בחוק כי אדם רשאי להביא בחשבון עבר פלילי של מועמד לעניין העסקתו, מתן היתר, רישיון או זכות אחרת.
  • לצורך השתתפותו של אדם במכרז מטעם גוף ציבורי, רק במקרה שאותו אדם הסכים לכך ורק לגבי עבירות המפורטות בתוספת השנייה לחוק (עבירות מס, שוחד גניבה ומרמה).
 • מחלקת החנינות במשרד המשפטים מפעילה שירות המאפשר לכל אדם לאתר את הגורמים הרשאים להיחשף אל גיליון המרשם הפלילי שלו.

תצהיר בדבר היעדר רישום פלילי

 • חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים אוסר על השגת מידע מהמרשם הפלילי, אך אינו מבהיר אם מותר לדרוש מאדם תצהיר בדבר היעדר רישום פלילי.
 • בפס"ד ע"א 8189/11 רפאל דיין נ' מפעל הפיס (באתר נבו), שניתן ביום 21.02.2013, קבע בית המשפט העליון כי בקשה למסור מידע באמצעות תצהיר בנוגע לעברו הפלילי של מועמד לעבודה או מתמודד במכרז בגוף ציבורי אינה בהכרח פסולה באופן מוחלט.

דרישת מעסיק לקבל ממועמד/ת לעבודה מידע אודות עברו/ה הפלילי

 • חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים אוסר על מעסיק לבקש ממועמד/ת לעבודה, או להשיג בדרך אחרת, תדפיס של הרישום פלילי אודותיו.
  • איסור זה חל גם אם המועמד/ת הסכים/ה למסור את המידע.
  • מעסיק שעושה כן עובר עבירה פלילית שדינה הוא עד שנתיים מאסר בפועל.
 • עם זאת, החוק אינו אוסר על המעסיק לשאול מועמד/ת לעבודה שאלות על עברו הפלילי.
 • בפס"ד ע"א 8189/11 רפאל דיין נ' מפעל הפיס (באתר נבו), שניתן ביום 21.02.2013, קבע בית המשפט העליון כי בקשה למסור מידע באמצעות תצהיר בנוגע לעברו הפלילי של מועמד לעבודה או מתמודד במכרז בגוף ציבורי אינה בהכרח פסולה באופן מוחלט:
  • בית המשפט קבע כי אין לדרוש מידע הנוגע להרשעות שהתיישנו או נמחקו.
  • הבקשה לקבלת מידע צריכה להיות לא רק רלוונטית, אלא להיות מבוססת על תכלית ראויה ולעמוד בדרישת המידתיות.
  • יש לתחום בקשה זו (מראש) אך ורק להרשעות ולחקירות תלויות ועומדות הרלוונטיות למכרז או למשרה הספציפית.

חשוב לדעת

 • בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיור המוגן, תשע"ב-2012, העסקת עובד בבית דיור מוגן בתפקיד הכרוך במגע ישיר ומתמשך עם דיירי הבית (כולל העסקה על ידי קבלן כוח אדם או קבלן שירות) מותנית בקבלת אישור מהממונה מטעם משרד הרווחה על הדיור המוגן כי העובד לא הורשע בעבירה שבשל אופיה העסקתו עלולה לסכן דיירים בבית הדיור המוגן או לפגוע בטובתם, וכי לא תלויים ועומדים נגדו הליכים פליליים בחשד לביצוע עבירה כזו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים