בעיקרון אסור לדרוש מאדם למסור מידע פלילי על עצמו, כולל במקומות עבודה, בוועדות קבלה לישובים וכיו"ב
אסור לדרוש מאדם למסור תצהיר או להשיב על שאלות הנוגעת למידע הפלילי
העובדה שהאדם שאליו מתייחס המידע הפלילי נתן את הסכמתו אינה מעניקה לדורש המידע את הזכות לקבל את המידע
למרות זאת קיימים גופים ובעלי תפקידים המוגדרים בחוק ואשר זכאים לקבל מידע מהמידע הפלילי
דרישת מידע פלילי בניגוד לחוק היא עבירה פלילית

בעיקרון אסור לדרוש מאדם להציג מידע פלילי על עצמו, כולל בוועדות קבלה לישובים, במקומות עבודה וכיו"ב.

 • האיסור כולל איסור לדרוש מסירת תצהיר, או מענה לשאלון, ולא רק איסור על מסירת המידע הפלילי עצמו.
דוגמה
בדרך כלל למעסיק אסור לשאול מועמד לעבודה או עובד אודות עברו הפלילי, ואסור לו לדרוש מהעובד או המועמד למסור תצהיר על כך אין לו עבר פלילי.

גופים שרשאים לדרוש ולקבל מידע פללי על אדם לצורך הענקת זכות

 • למרות האמור לעיל, החוק מאפשר לגופים מסוימים לדרוש ולקבל מידע פלילי כאשר המידע דרוש לצורך מכרז או לצורך הענקת זכות לאותו אדם שאליו מתייחס המידע (כגון: קבלה לעבודה, קבלת זיכיון, היתר, תעודה, רישיון, מינוי וכו'). מדובר בגופים הבאים:
  • גופים ציבוריים שהמידע דרוש להם לצורך בחינת מועמדותו של אותו אדם במכרז, ואשר עושים זאת לפי חוקים מסוימים המפורטים בתוספת הרביעית לחוק
  • גופים המפורטים בתוספת השנייה לחוק, כאשר הם בוחנים הענקת זכות לאותו אדם או שלילתה
  • גופים אחרים שחוקים אחרים מעניקים להם את הסמכות לקבל את המידע על אותו אדם במסגרת שקילת הענקת זכות לאותו אדם או שלילתה
דוגמה
סעיף 3 לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001, קובע כי בעבודה הקשורה עם קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או עם חסרי ישע, העובד נדרש להציג אישור מהמשטרה כי אין מניעה להעסקתו בשל ביצוע עבירות מין.
דוגמה
סעיף 24 לחוק הדיור המוגן, תשע"ב-2012, קובע כי העסקת עובד בבית דיור מוגן בתפקיד הכרוך במגע ישיר ומתמשך עם דיירי הבית (כולל העסקה על ידי קבלן כוח אדם או קבלן שירות) מותנית בקבלת אישור מהממונה מטעם משרד הרווחה על הדיור המוגן כי העובד לא הורשע בעבירה שבשל אופיה העסקתו עלולה לסכן דיירים בבית הדיור המוגן או לפגוע בטובתם, וכי לא תלויים ועומדים נגדו הליכים פליליים בחשד לביצוע עבירה כזו.
 • לאותם גופים יהיה מותר לדרוש את המידע רק אם החוק קובע במפורש את זכות לדרוש אותו ובתנאי שהמידע דרוש לצורך אחת המטרות הבאות:
  • הגנה על קטינים וחסרי ישע
  • מניעת פגיעה בגופו של אדם או בבריאותו או לשם שמירה על אינטרס ציבורי חיוני
  • המידע נדרש לגוף או לבעל התפקיד לעניין עיסוק במקצוע או מינוי לתפקיד הכרוכים ביחסי נאמנות או אמון מיוחדים
 • אותם גופים יוכלו לקבל את המידע רק אם האדם שאליו מתייחס המידע הסכים לכך. במקרה כזה מותר להם לשקול את המידע הפלילי במסגרת ההחלטה בהתחשב בשיקולי נוספים ולא כשיקול בלעדי. למידע נוסף ראו התחשבות במידע הפלילי על אדם בעת החלטה על מתן זכות או שלילתה.
 • בכל מקרה המשטרה לא תמסור מידע על פרטים שהתיישנו או שנמחקו מהמידע הפלילי.

מי זכאי?

 • כלל תושבי ישראל.

תהליך מימוש הזכות

הזכות שלא ידרשו מאדם למסור מידע

 • הזכות לאי דרישה או אי מסירת המידע ניתנת באופן אוטומטי.

גופים שרשאים לקבל מידע פלילי

 • החתמה על טופס הסכמה - גופים הזכאים לקבל מידע פלילי לצורך אחת המטרות שהוזכרו לעיל, חייבים להחתים את האדם שאליו מתייחס המידע על טופס הסכמה. נוסח הטופס מפורט בתוספת השלישית לחוק.
 • קביעת נהלים פנימיים - גופים הזכאים לקבל את המידע יקבלו אותו רק לאחר שהוכיחו כי הם קבעו נהלים פנימיים לשקילת המידע הפלילי בקשר למתן הזכות לאותו אדם ושמירת המידע.
 • מסירת הודעה לאדם שאליו מתייחס המידע הפלילי המבוקש - אותם גופים המבקשים את המידע לצורך הענקת זכות או שלילתה לאותו אדם, חייבים למסור לו הודעה בכתב על מסירת המידע או על הכוונה לבקש את המידע, וזאת בסמוך למועד הגשת הבקשה לקבלת המידע.
  • אם אותו גוף לא ימסור את ההודעה לאותו אדם שעליו מתבקש המידע, המשטרה לא תמסור את המידע לאותו גוף.
  • למרות זאת, אם אותו אדם הסכים בכתב לקבלת המידע לצורך הזכות המסוימת שלשמה מבוקש המידע, או שקיים חשש שמסירת ההודעה תסכל את המטרה שלשמה מבוקש המידע או שמדובר במידע הנמסר לרשות הרישוי או לרופא או לאחד מהגופים המוזכרים בסעיף 4 לחוק, ניתן לקבל את המידע גם ללא מסירת הודעה לאותו אדם.

הפרת הזכות

 • מי שנפגעו כתוצאה ממעשה או מחדל של אחד מהגופים שמעניקים זכות (במפורט לעיל) במהלך תהליך של קבלת זכות (או בתהליך על שלילת הזכות או הארכתה), זכאים להגיש תלונה אל הממונה על הביקורת על מידע פלילי במשרד המשפטים.
 • התלנה יכולה להתייחס לאופן השימוש שנעשה במידע על ידי אותם גופים, על שמירת או אי שמירת המידע בידי אותם גופים, ואף על שיקול הדעת שהפעילו אותם גופים בעת ההחלטה על מתן הזכות
 • למידע על ההליך ראו הגשת תלונה לממונה על הביקורת על מידע פלילי במשרד המשפטים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים