הקדמה:

אדם שקיבל קנס ברכבת הקלה, וחברת "סיטיפס" סירבה לבקשתו לבטל את הקנס, יכול לפנות לוועדת ערר ברשות הארצית לתחבורה הציבורית
טרם הגשת הערר יש לפנות לחברת "סיטיפס" בבקשה לביטול הקנס
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות הארצית לתחבורה הציבורית.

נוסע שקיבל קנס ברכבת הקלה, וחברת "סיטיפס" סירבה לבקשתו לבטל את הקנס, רשאי להגיש ערעור על החלטת "סיטיפס" לוועדת ערר ברשות הארצית לתחבורה הציבורית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  • נוסע אשר קיבל קנס ברכבת הקלה, בגין נסיעה ללא כרטיס נסיעה, או בגין נסיעה עם כרטיס נסיעה שאינו תקף.
  • הנוסע פנה לחברת "סיטיפס" בבקשה לבטל את הקנס ובקשתו סורבה. לדרכי פניה ל"סיטיפס" בבקשה לביטול קנס ראו בהמשך.

למי ואיך פונים

 • יש למלא את טופס הגשת ערר לוועדה ולצרף אליו את המסמכים הבאים:
  • העתק של הקנס.
  • העתק של ההשגה שנשלחה לחברת "סיטיפס".
  • מכתב הדחיה של חברת "סיטיפס".
  • אסמכתאות נוספות ככל וישנן, התומכות בבקשה.
 • את הטופס והמסמכים הנלווים ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת arar@jtmt.gov.il.
  • בפקס שמספרו: 1-532-6299871.
  • בדואר לכתובת: תכנית אב לתחבורה ירושלים, יחידת המהנדס לידי מר ראובן שקד, ת.ד.28034 מיקוד: 9128001.

חשוב לדעת

 • ניתן לפנות לחברת "סיטיפס" בבקשה לביטול קנס בטופס "פניות הציבור" שבתחתית העמוד שירות לנוסע.