הקדמה:

תלמידים זכאים לערער על הציון הבית ספרי המסכם (ציון מגן), שנשלח למשרד החינוך לפני בחינות הבגרות
הערעור יידון בוועדה של בית הספר, והחלטתה תימסר לתלמיד לכל המאוחר יום אחד לפני מועד הבחינה
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשסג/4(א) מיום 01.12.2002 - זכות ערעור לתלמיד על הציון הבית ספרי המסכם (הציון השנתי)


תלמידים זכאים לערער על הציון הבית ספרי המסכם (ציון מגן) - הציון שנשלח למשרד החינוך לפני בחינות הבגרות ומשקף את ידיעות התלמיד במקצוע הנלמד.

  • על בית הספר ליידע את התלמיד מהו הציון הבית ספרי לא יאוחר מ-5 ימים לפני בחינת הבגרות.

אוכלוסיית יעד ותנאים נוספים

  • תלמידים המעוניינים לערער על הציון הבית ספרי המסכם.

שלבי ההליך

  • יש להגיש את הערעור לפחות 3 ימים לפני המועד של בחינת הבגרות.
  • הערעור יוגש למורה המקצועי בכתב ויפורטו בו הנימוקים לערעור.
  • הערעור יועבר לוועדה בת 3 אנשי צוות, שתכלול את מנהל בית הספר או את נציגו, את מחנך הכיתה ואת מורה המקצוע שלגביו הוגש הערעור.
  • ההחלטה תתקבל ברוב קולות.
  • החלטת הוועדה תימסר לתלמיד לכל המאוחר יום אחד לפני מועד הבחינה.

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חינוך

חקיקה ונהלים