הקדמה:

בבתי הספר העל-יסודיים הציון שנקבע בכל מקצוע מורכב מההישגים האקדמיים של התלמיד ומהנוכחות הסדירה שלו בשיעורים
תלמיד רשאי להיעדר עד 15% מימי הלימוד (גם ללא אישור) מבלי שיורד לו בשל כך ציון. במכסה זו ייכללו גם עד 4 ימי מחלה
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשסח/8(א)


בבתי הספר העל-יסודיים הציון בכל מקצוע מורכב משני מדדים: ההישגים האקדמיים של התלמיד והנוכחות הסדירה שלו בשיעורים.

 • כדי לקבוע את ציון הנוכחות, מונים את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת הלימוד המוגדרת בבית הספר (מחצית, שליש וכד').
 • את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות יש לשקלל לציון נוכחות על-פי כללי החישוב שהוגדרו לכך (ראו "אופן חישוב ציון הנוכחות" בהמשך).
 • חישוב הציון ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה, והוא יתבסס על מספר שעות ההוראה בפועל שניתנו באותה תקופת לימוד.
 • תלמיד שנעדר מ-30% ומעלה משעות הוראה בפועל במקצוע, או מ-5 יחידות למידה שבועיות במקצוע (מספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע), לא יקבל ציון סופי במקצוע זה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמידים בבתי ספר על-יסודיים.

אופן חישוב ציון הנוכחות

 • הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא 0 (0 היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון, על-פי המפתח המפורט בחוזר המנכ"ל.
 • תלמיד שנעדר מ-30% ומעלה משעות הוראה בפועל במקצוע, או מ-5 יחידות למידה שבועיות במקצוע (מספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע), לא יקבל ציון סופי במקצוע זה.
דוגמה
 • במקצוע מסוים לומדים שעתיים שבועיות.
 • תלמיד שצבר 10 שעות היעדרות בלתי מוצדקות באותו מקצוע נעדר מ-5 יחידות למידה שבועיות (10 היעדרויות לחלק לשעתיים שבועיות = 5 יחידות למידה שבועיות).
 • התלמיד לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ובגיליון ההערכה שלו תופיע הערת הסבר על כך.

היעדרויות שאינן נלקחות בחישוב ציון הנוכחות

 • לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד 15% מימי הלימוד. במכסה זו ייכללו גם עד 4 ימי מחלה.
 • ההיעדרויות הבאות יוכרו כמוצדקות ולא יחושבו בעת הערכת הישגי התלמיד:
  • היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה למשך שבוע ימים. היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית.
  • היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה למשך יום אחד.
  • היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא, בתנאי שהוצג אישור על התייצבות בפועל, ולא מכתב הזימון.
  • היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת הנוער, התרמות וכדומה, בכמות ובתחומים המאושרים מראש על-ידי בית הספר.
  • היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכד').
  • היעדרות בשל 2 מבחני תיאוריה ו-2 מבחנים מעשיים בנהיגה. יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת.
  • היעדרות בשל אשפוז או בדיקה בבית חולים, בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים.
  • היעדרות מעל ל-4 ימים בשל מחלה, בתנאי שיוצג אישור רופא.
  • היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית או חוזרת, עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על כך שהמחלה היא כרונית.
 • בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה יש להגיש בכתב והן תובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת.
 • היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור תיחשב כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.

ערעור

חשוב לדעת

 • תלמיד שנעדר מהלימודים מעל 30% במקצוע שבו הוא ניגש לבגרות לא יהיה זכאי לציון בית ספרי, אלא אם המועצה הפדגוגית תאשר את היעדרויותיו. תלמיד בית ספר שלא ניתן לו ציון בית-ספרי (ציון מגן) אינו יכול לגשת לבגרות.
  הערת עריכה
  אי הזכאות לגשת לבגרות - ממייל ממשרד החינוך. נשלח ל-keeper - ב-25.03.19
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 13:06, 25 במרץ 2019 (IST)

ארגוני סיוע

פסקי דין


חקיקה ונהלים