ככלל, אתרי אינטרנט ואפליקציות המספקים שירות לציבור חייבים להנגיש את האתר או האפליקציה עבור אנשים עם מוגבלות
עם זאת, קיימים מקרים בהם אתר או אפליקציה החייבים בחובת הנגשה יהיו פטורים מחובה זו
במקרים מסוימים הפטור יינתן באופן אוטומטי, אך במקרים אחרים יש לבקש אישור לפטור מהגורם המוסמך


ככלל, אתרי אינטרנט ואפליקציות המספקים שירותים לציבור בישראל, או מידע על שירותים כאמור, צריכים להיות מונגשים עבור אנשים עם מוגבלויות.

 • החובה חלה כל עוד מדובר בשירות שחייב בהנגשה, המופעל על ידי גוף שחייב בהנגשה ובאמצעות פלטרפורמה המחויבת בהנגשה. לפרטים נוספים אודות חובת ההנגשה ראו הנגשת אתרי אינטרנט ואפליקציות לאנשים עם מוגבלות.
 • עם זאת, קיימים מקרים בהם אתר או אפליקציה החייבים בהנגשה, יהיו זכאים לפטור ספציפי מחובתם.
 • בחלק מהמקרים הפטור ניתן באופן אוטומטי, אך קיימים מקרים בהם יש לפנות לגורם המוסמך כדי לקבל אישור לפטור.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • גופים אשר מקיימים תנאים מסוימים, עשויים להיות זכאים לפטור באופן אוטומטי, מבלי שיצטרכו לקבל אישור כלשהו.
 • עם זאת, קיימים פטורים אשר לא ניתנים באופן אוטומטי ויש צורך לפנות לגורם המוסמך כדי לקבל את הפטור.

פטור מחובת הנגשה בשל נטל כלכלי כבד

 • לגופים החייבים בהנגשה, קיים פטור אוטומטי כל עוד המחזור השנתי שלהם לא עולה על 1,000,000 ₪, בהתאם להוראות הבאות:
  • לעוסק פטור או עוסק עם מחזור מתחת ל-100,000 ₪ קיים פטור מלא מביצוע נגישות של שירותי אינטרנט.
  • לבעל מחזור בין 100,000 ל-300,000 ₪ קיים פטור שניתן לחדש כל 3 שנים, כל עוד המחזור השנתי לא עולה על 300,000 ₪.
  • לבעל מחזור בין 300,000 ₪ עד 1,000,000 ₪, קיים פטור זמני למשך 3 שנים להנגשה של אתרים קיימים בלבד, שהפעלתם החלה לפני 26.10.2017, ובהתאם לתנאים הבאים:
   1. אם נבנה אתר חדש לאחר 26.10.2017, על האתר החדש להיות נגיש.
   2. הפטור על האתר הקיים מותנה בכך שדרכי ההתקשרות לאותו גורם לצורך קבלת שירות יפורסמו באתר האינטרנט שלו באופן נגיש, או באתר אינטרנט נגיש אחר, לפי הצורך.
   3. הפטור יתחדש מידי 3 שנים, לאחר בדיקה מחדש של גובה המחזור הממוצע ל-3 השנים האחרונות, ובתנאי שהוא עדיין לא עולה על 1,000,000 ₪.
 • לבעל מחזור מעל 1,000,000 ₪ - אין פטור אוטומטי בשל נטל כלכלי כבד, ויש להגיש בקשה לפטור לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

פטור בשל אי היתכנות טכנולוגית

 • אם לא ניתן לבצע התאמה מסוימת או חלק ממנה, מכיוון שאין אפשרות טכנולוגית לבצעה, ניתן לקבל פטור מביצוע אותה התאמה.
 • הפטור יינתן על ידי מורשה נגישות השירות בגוף המבקש פטור, לאחר שהתקבלה חוות דעת של איש מקצוע בתחום, לפיה אכן לא ניתן לבצע את ההתאמה בשל סיבות טכנולוגיות.
 • הפטור יהיה תקף למשך 3 שנים, כאשר ניתן לחדש אותו ל-3 שנים נוספות.
 • כדי לקבל פטור מעבר לשתי התקופות האמורות (6 שנים במצטבר), יש לפנות בבקשה לאישור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר ייתן אותו מסיבות מיוחדות שיירשמו.
שימו לב
גוף שקיבל פטור מסיבות טכנולוגיות חייב בפעולות הבאות:
 1. לספק התאמות נגישות חלופיות.
 2. לפרסם בהצהרת הנגישות את העובדה שקיבל פטור, וכן את ההתאמות החלופיות אותן הוא מספק.
 3. למסור לאדם עם מוגבלות את אישור הפטור, אם האדם ביקש זאת ממנו.

פטור לאתר עם מעט משתמשים

 • הפטור ניתן אוטומטית, אם האתר עונה על שני התנאים הבאים:
  1. השימוש בו מותנה ברישום של המשתמש.
  2. רשומים בו לכל היותר 500 משתמשים בכל זמן נתון.
דוגמה
אתר המספק קורס לימוד תכנות, אשר רשומים אליו 200 משתתפים, לא חייב בחובת נגישות.

חשוב לדעת

 • אם גורם שחלה עליו חובת הנגשה באינטרנט (ושאינו זכאי לפטור מחובה זו) לא ביצע את ההתאמות הנדרשות, יש להודיע לו על כך, ועל אותו גורם לתקן את ההפרה בתוך 60 ימים מיום שקיבל את ההודעה.
 • אם אותו גורם לא תיקן את ההפרה, הוא עלול להיות חשוף לענישה ואכיפה על ידי בית המשפט או נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בכמה מסלולים:
  • המסלול הפלילי - גורם המפר את חובת ההנגשה עלול להיקנס בסכום של כ-150,000 ₪.
  • המסלול האזרחי - גורם שהפר את חובת ההנגשה עלול לשלם פיצויים לתובע בסכום של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק.
  • המסלול המנהלי - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות יכולה להוציא צו נגישות שמורה לגורם המפר לתקן את ההפרה. המפר את הצו לאחר שניתן, עשוי להיקנס בשיעור של 7,500 ₪ לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו הנגישות (תאגיד יכול להיקנס בסכום כפול).
  • הגשת תובענה ייצוגית.
 • מי שיכול לתבוע בגין אי נגישות של שירות או מידע באינטרנט הוא אדם עם מוגבלות, הנציבות או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בכפוף לאמור בחוק.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
בזכות אתר ת"ד 34510, ירושלים 91000 02-6521308
ווטסאפ 054-8213414
הקליניקה המשפטית לזכויות אנשים עם מוגבלויות - אוניברסיטת בר אילן אתר 03-5318373
כמעיין המתגבר אתר 04-6600456
נגישות ישראל אתר דרך השרון 12, תיבה 28, כפר סבא 4427125 09-7451126

ראו בנוסף

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים