תושבים חוזרים וסטודנטים חוזרים זכאים לפטור ממסי מכס, מס קניה ומע"מ, בהבאת חפצי בית מחו"ל עם חזרתם ארצה
במועד הכניסה לארץ יש להפקיד פיקדון בגובה סכום המס החל
ניתן לממש את ההטבה בתוך 9 חודשים ממועד הכניסה לארץ. עם זאת, הזכאות לפטור הוארכה עד ל-06.07.2021 למי שזכאותם הסתיימה בין ה-01.03.2020 ל-31.08.2020
למידע נוסף ראו נוהל יבוא אישי לזכאים של רשות המסים


מי שמוגדרים כתושב חוזר או סטודנט חוזר בהתאם להגדרות אגף המכס, זכאים לפטור במסים (מכס, מס קניה ומע"מ) בייבוא של עד 2 משלוחי חפצי בית מחו"ל, שיגיעו לארץ לא יאוחר מ-9 חודשים לאחר היום בו הסטודנטים או התושבים שבו לארץ.

 • לפירוט החפצים הנחשבים כ"חפצי בית" ראו במדריך מכס לתושבים חוזרים של רשות המסים.
 • ניתן לממש את הזכאות בתוך 9 חודשים מהיום שבו שבים לארץ.
 • מזוודות או מטען (עד 20 ק"ג) שהגיעו עם התושב/הסטודנט במעמד כניסתו לארץ לא ייחשבו כמשלוח.
 • חפצים אישיים שהגיעו יחד עם התושב/הסטודנט לארץ, לא יהיו חייבים במסי מכס, מע"מ וקנייה. לפירוט החפצים האישיים הפטורים ממסים ראו במדריך מכס לתושבים חוזרים של רשות המסים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • בעת הכניסה לארץ, התושב/הסטודנט החוזר (שעדיין לא נקבע מעמדו) צריך להפקיד פיקדון בגובה המסים החלים לתקופה של 6 חודשים.
 • לצורך קביעת המעמד והזכאות, עליו לפנות ליחידת יבוא אישי בבית המכס הקרוב למקום מגוריו, לפרטי בתי המכס ראו במדריך מכס לתושבים חוזרים של רשות המסים.
 • יש להציג מסמך המעיד על ניהול משק-בית עצמאי, כגון מסמך המעיד על בעלות בדירה, או הצגת חוזה שכירות בתוקף.
 • בנוסף, סטודנט חוזר יידרש להציג את המסמכים הבאים:
  • דרכון המעיד על תקופת שהייתו בחו"ל.
  • אישור על לימודים, הנושא את חותמת המוסד וחתום בידי המוסמך לכך שבו יצויין כי למד במוסד כתלמיד מן המניין לקראת תואר מוכר במשך שנתיים אקדמיות לפחות, ומפרט את נושא הלימודים, מועד תחילה וסיום של הלימודים, מועד קבלת התואר האקדמי, אם ניתן.
 • אם המבקש יוכר כתושב חוזר או כסטודנט חוזר וזכאותו תאושר, יוחזר לו הפיקדון.
 • למי שלא יפנה ליחידת הייבוא האישי בבית המכס במהלך 9 החודשים מכניסתו לארץ, או שפנה ובקשתו לפטור נדחתה, הפיקדון שהפקיד ימומש וישמש לתשלום המסים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים