אגף המכס ברשות המסים מגדיר מיהו תושב חוזר ומיהו סטודנט חוזר לצורך זכאותם להטבות בתחום זה
למידע נוסף ראו מדריך מכס לתושבים חוזרים באתר רשות המסים
ראו גם

תושב חוזר או סטודנט חוזר עשויים להיות זכאים להטבות והקלות שונות במכס ובתשלומי מס שונים.

הגדרת תושב חוזר

 • תושב חוזר לעניין אגף המכס, מוגדר כאחד מאלה:
  • תושב ישראל, ששהה בחו"ל שנתיים או יותר, השב סופית לישראל.
  • תושב קבע, שבידיו אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל, והוא אזרח ארץ אויב, ואינו תושב השטחים. למשל קהילת יוצאי דרום לבנון.
  • מי שעולה בשנית לארץ, כהגדרתו בתקנות משרד הפנים.
  • נכנס אחר, שלגביו קבעה רשות המסים בישראל, כי מעמדו לעניין המכס הוא כמעמדו של תושב חוזר.

הגדרת סטודנט חוזר

 • סטודנט חוזר יהיה מי שעונה על כל התנאים הבאים:
 1. תושב ישראל, השב סופית לארץ לאחר ששהה בחו"ל לפחות 18 חודשים.
 2. במהלך שהייתו בחו"ל למד כתלמיד מן המניין במוסד להשכלה גבוהה המוכר ככזה בארץ במשך שתי שנים אקדמיות רצופות, או היה תלמיד מן המניין במוסד כאמור וקיבל תואר אקדמי מטעם אותו מוסד.
 3. שב לארץ לאחר שחלפו לכל היותר 6 חודשים מיום סיום לימודיו או מיום שקיבל את התואר.

הטבות מס לתושבים חוזרים