חישוב השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים של עובד שעתי שהיקף שעות עבודתו משתנה מחודש לחודש ייעשה לפי ממוצע חלקיות המשרה של העובד לאורך כל תקופת העסקתו
במקרה שהיקף העבודה של העובד אינו משתנה, אך שכרו משתנה (למשל בשל קבלת עמלות) או במקרה של עבודה קבלנית, חישוב השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים יעשה לפי השכר הממוצע ששולם לעובד ב-12 החודשים האחרונים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עע (ארצי) 44824-03-16‏ ‏
תאריך:04.06.2017
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • עובד הועסק כעובד שעתי בניקיון, בהיקף שעות משתנה מחודש לחודש, במשך 32.25 חודשים (2.68 שנים).
 • לא היתה מחלוקת על כך שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים מלאים, ושהמעסיקה שילמה לו על חשבון פיצויי הפיטורים סכום של 5,164 ₪. הצדדים היו חלוקים בשאלה כיצד יש לחשב את פיצויי הפיטורים.
 • בית הדין האזורי לעבודה קיבל את עמדת העובד לפיה יש לחשב את פיצויי הפיטורים כמכפלה של ממוצע שעות העובד ב-12 החודשים האחרונים (157.8 שעות) בשכר השעה האחרון (23.12 ₪) ומשך שנות עבודתו (2.68 שנים), וקבע כי העובד זכאי להפרש פיצויי פיטורים בסכום של 4,640 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.
 • המעסיקה ערערה על פסק דין זה לבית הדין הארצי לעבודה, וטענה כי שילמה לעובד סכומים במהלך שנות עבודתו הבאים במקום פיצויי הפיטורים ולא על חשבון פיצויי הפיטורים.
 • העובד טען כי יש לדחות את ערעור המעסיקה שכן הוא זכאי להפרש פיצויי פיטורים בסכום גבוה יותר מזה שנפסק לו, זאת נוכח הודאת המעסיקה שהעובד עבד בהיקף משרה ממוצע של 90%, בעוד שלפי חישוב ממוצע 2 החודשים האחרונים שערך בית הדין האזורי, היקף המשרה הוא 85%.
 • הערעור נסב סביב השאלה כיצד יחושב שכרו האחרון של עובד שעתי המקבל את שכרו על בסיס מספר שעות עבודה, והיקף שעות עבודתו משתנה מחודש לחודש.

פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה

 • עובד המקבל שכר על בסיס שעתי או יומי זכאי לפיצויי פיטורים בשיעור של שכר חודש לכל שנת עבודה.
 • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) מתייחסות, בין היתר, לשינויים בהיקף עבודתו ובהיקף שכרו של העובד:
  • תקנה 7 קובעת שאם עובד עבר מעבודה מלאה לעבודה חלקית או להפך, שכרו האחרון יחושב לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו.
  • תקנה 9 קובעת שלעובד בשכר קבלני יחושב שכרו האחרון לפי ממוצע 12 החודשים האחרונים שקדמו לפיטורים.
 • עד היום חושב שכרו הקובע של עובד שעתי על פי ההלכה שנקבעה בפסק דין סנונית, שם קבע בית הדין הארצי לעבודה כי כאשר השכר משולם לפי שעה והיקף העבודה משתנה מחודש לחודש, יש להקיש מתקנה 9 לתקנות ולחשב את השכר האחרון לפי השכר הממוצע ב-12 החודשים האחרונים. בפועל מה שחושב הוא היקף המשרה הממוצע ב-12 החודשים האחרונים (ממוצע שעות העבודה ב-12 החודשים האחרונים) וממוצע זה הוכפל בשכר השעה האחרון.
 • לאחר בחינה חוזרת של הדברים מבחין בית הדין בין מקרה של עובד שעתי שהיקף שעות עבודתו משתנה מחודש לחודש, לבין מקרה שבו היקף העבודה של העובד אינו משתנה, אך שכרו כן משתנה (למשל בשל קבלת עמלות) או במקרה של עבודה קבלנית שבה היקף שעות העבודה אינו משמש כנתון.

חישוב השכר הקובע לפיצויי פיטורים של עובד שעתי שהיקף שעות עבודתו משתנה מחודש לחודש

 • הדרך הנכונה לחשב את שכרו הקובע של עובד שעתי שהיקף שעות עבודתו משתנה מחודש לחודש היא לפי תקנה 7, כלומר לפי ממוצע חלקיות המשרה של העובד לאורך כל תקופת העסקתו ולא לפי ממוצע 12 החודשים האחרונים בלבד.
 • שיטה זו מבטיחה כי פיצויי הפיטורים יחושבו בצורה התואמת את היקפי ההעסקה של העובד ותמנע, במקרים מסוימים את קיפוח המעסיק, ובמקרים אחרים את קיפוח העובד. למשל, במקרה שהיקף ההעסקה של העובד השעתי עלה ב-12 החודשים האחרונים הוא היה זוכה לפיצויי פיטורים עבור התקופה שקדמה לשינוי בשיעור העולה על היקף העסקתו בפועל, ואילו עובד שב-12 החודשים האחרונים חלה הפחתה בהיקף העסקתו היה מקבל פיצויי פיטורים בחסר.
 • לאור הכללים שנקבעו בחן בית הדין את היקף המשרה הממוצע של המשיב בכל תקופת העסקתו וקבע כי היקף המשרה הממוצע של העובד בכל תקופת ההעסקה עמד על 75% משרה, וצריך היה לחשב את פיצויי הפיטורים המלאים שהוא זכאי להם בהתאם.
  • בית הדין האזורי חישב את פיצויי הפיטורים של העובד לפי ממוצע שעות עבודתו של העובד ב-12 החודשים האחרונים בלבד ועל פי היקף משרה של 85%.
  • לאור קביעת בית הדין הארצי כי היקף המשרה הממוצע של העובד בכל תקופת עבודתו עמד על 75%, זכאית לכאורה המעסיקה להפרשי פיצויי פיטורים.
  • עם זאת, היות שהמעסיקה הודתה בכתב הגנתה כי העובד הועסק בהיקף משרה של 90%, נדחה ערעורה.

חישוב השכר הקובע לפיצויי פיטורים של עובד שעתי ששכרו משתנה עקב קבלת עמלות

 • בית הדין הארצי הוסיף כי כאשר היקף השעות נשאר קבוע אך השכר משתנה (למשל, עקב קבלת עמלות) או במקרה שהשכר משולם באופן קבלני, הדרך הנכונה לחישוב פיצויי הפיטורים היא על פי תקנה 9, כלומר לפי השכר הממוצע שקיבל העובד ב-12 החודשים האחרונים.

משמעות

 • חישוב שכרו הקובע לפיצויי פיטורים של עובד שעתי או יומי שמספר שעות עבודתו או מספר ימי עבודתו משתנה מחודש לחודש ייעשה לפי ממוצע חלקיות המשרה של העובד לאורך כל תקופת העסקתו.
דוגמה
 • שכרו הקובע של עובד שעתי יחושב על פי מספר השעות הכולל שעבד במשך כל תקופת העסקתו חלקי מספר החודשים שבהם הועסק, כפול השכר השעתי האחרון שלו.
 • שכרו הקובע של עובד יומי יחושב על פי מספר הימים הכולל שעבד במשך כל תקופת העסקתו חלקי מספר החודשים שבהם הועסק, כפול השכר היומי האחרון שלו.
 • חישוב השכר הקובע לצורך פיצויי פיטורים במקרה שבו היקף העבודה של העובד אינו משתנה, אך השכר משתנה (למשל בשל קבלת עמלות) או במקרה של עבודה קבלנית, ייעשה לפי השכר הממוצע שקיבל העובד ב-12 החודשים האחרונים.

חשוב לדעת

 • תשלום עבור שעות נוספות אינו מובא בחשבון בחישוב גובה השכר הקובע לפיצויי פיטורים. לפיכך לצורך חישוב מספר השעות החודשיות הממוצע יש להביא בחשבון אך ורק את השעות הרגילות שהעובד עבד, ללא השעות הנוספות, ורק אותן לחלק במספר החודשים שבהם עבד.
 • למידע נוסף על אופן חישוב פיצויי הפיטורים ורכיבי השכר המובאים בחשבון, ראו חישוב פיצויי פיטורים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.