הקדמה:

נפגעי סחר בבני אדם שזכאים על-פי פסק דין לפיצויים מהגורמים שפגעו בהם, ואינם מצליחים לגבות אותם, עשויים לקבל פיצוי כספי מקרן החילוט
אם לאחר ששולם לנפגעים פיצוי מקרן החילוט הם קיבלו את הפיצויים שנפסקו להם מכוח פסק הדין, עליהם להחזיר לקרן החילוט את הפיצוי שקיבלו ממנה
הגשת הבקשה לקבלת הפיצוי אינה כרוכה בתשלום
שימו לב

"קרן החילוט" היא קרן ייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות.

מי זכאי?

 • מי שהוכרו כנפגעי עבירות סחר בבני אדם וניתן לטובתם פסק דין שחייב את הגורמים שפגעו בהם לשלם להם פיצויים, אך הם אינם מצליחים לגבות את הסכום המגיע להם, כולו או חלקו.
  • על פסק הדין להיות חלוט, כלומר פסק דין שלא ניתן לערער עליו יותר.
  • המבקשים צריכים להראות שנקטו באמצעים סבירים כדי לגבות את הפיצוי המגיע להם, ולא הצליחו.

תהליך מימוש הזכות

 • על הנפגע להגיש בקשה לוועדה הפועלת מטעם הקרן ומתכנסת במועדים שנקבעים מראש.
 • יש להגיש את הבקשה 45 ימים לפחות לפני כינוס הוועדה (בנסיבות חריגות, ובאישור מיו"ר הוועדה, תתאפשר הגשת בקשה גם סמוך יותר למועד כינוס הוועדה).
טיפ
 • הבקשה תוגש באמצעות הטופס המקוון, בשפה העברית או האנגלית, לנוחות המבקש, ותכלול את הפרטים הבאים:
  1. שם המבקש ומספר הזהות שלו, וכן פרטים לצורך יצירת קשר עמו.
  2. הסכום המבוקש.
  3. עותק מפסק הדין לפיו הנפגע זכאי לפיצוי כספי.
  4. אישור רשמי שמדובר בפסק דין חלוט, שלא ניתן להגיש עליו ערעור יותר.
  5. האמצעים שננקטו, ללא הצלחה, כדי לגבות את הפיצוי (למשל, פניות חוזרות ונשנות, פתיחת תיק בהוצאה לפועל וכדומה).
  6. למבקש השוהה בחו"ל– אימות זהותו על ידי ייפוי כוח נוטריוני או מסמך מטעם קונסוליה של מדינת ישראל במדינה שבה הוא שוהה. אם האימות לא מתאפשר, ניתן להגיש ראיות אחרות, כגון תצהיר של המבקש או של אדם אחר, ומידע ממקורות אחרים.
  7. לנפגע שאינו דובר עברית ומבקש להופיע לפני הוועדה, יש לפרט אלו שפות הוא דובר.
  8. התחייבות שאם הפיצוי שולם למבקש, בלי שהיה זכאי לקבלו, הסכום יוחזר אחרי הדרישה הראשונה.
  9. התחייבות שאם לאחר הקצאת כספים על ידי הקרן, המבקש יקבל כספים מגורם אחר בשל הפיצוי שנפסק לו בפסק הדין, הוא יודיע על כך לקרן ויחזיר את הכספים שקיבל ממנה.
 • לאחר הגשת הבקשה יישלח למבקש אישור בדואר אלקטרוני על קבלתה.
 • ייתכן שייתבקשו מסמכים נוספים במידת הצורך.
 • הבקשה תידון בוועדה הקרובה והודעה על החלטת הוועדה תימסר בדואר אלקטרוני.

חשוב לדעת

 • אם הבקשה אושרה, אך לאחר שהפיצוי הועבר הנפגע קיבל את הסכום שהגיע לו לפי פסק הדין (מהגורמים החייבים או מגורם אחר), הוא חייב להחזיר את הכסף לוועדה, אלא אם קיבל ממנה אישור מיוחד שלא להחזיר את הכסף.
 • נפגעי עבירות סחר בבני אדם עשויים להיות זכאים לאשרה זמנית לשהייה בארץ, לצורך טיפול ושיקום.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים