ניצולי שואה יוצאי בולגריה, ששהו בתקופת הרדיפות בערים שהוכרו כגטו פתוח אשר הגישו את תביעתם לרשות לזכויות ניצולי השואה בשיהוי עקב הנחיה מוטעית שנשלחה אליהם ע"י הרשות, לפיה זכאותם לקצבה מהרשות מותנית בהכרת זכאותם לקצבה מועידת התביעות, עשויים להיות זכאים לקצבה רטרואקטיבית
הקצבה הרטרואקטיבית היא ממועד קבלת ההנחיות המטעות במכתב היידוע ששלחה הרשות לניצולים באוגוסט 2016 ועד למועד הגשת התביעה לרשות


פרטי פסק הדין

ערכאה:ועדת עררים
שם התיק:וע (ת"א) 14270-06-18
תאריך:18.03.2019
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העוררת הנה ניצולת שואה מבולגריה, שבתקופת הרדיפות נשלחה עם בני משפחתה לעיר לום, ועלתה לישראל בשנת 1962. המשיבה הנה הרשות לזכויות ניצולי השואה.
 • בשנת 2015 הגישה הניצולה בקשה לרשות למענק שנתי , בו פירטה את קורותיה, לרבות שליחתה לגטו בעיר לום, ובקשתה התקבלה.
 • בדצמבר 2015 הוכרה העיר לום ע"י ממשלת גרמניה כגטו פתוח.
 • בחודש אוגוסט 2016 שלחה הרשות מכתב יידוע לכל יוצאי בולגריה אשר עלו לישראל לאחר יום 01.10.1953, המודיע להם על מקומות בבולגריה, ובכללם העיר לום, שהוכרו ע"י גרמניה כגטאות פתוחים. המכתב הנחה את הניצולים לפנות לועידת התביעות כדי לבדוק את זכותם לקבלת תגמול. עוד נאמר במכתב כי במידה והתביעה תוכר ע"י ועידת התביעות, באפשרותם לפנות לרשות לזכויות ניצולי שואה, לקבלת השלמה לתגמול החודשי, על פי חוק ההטבות.
 • ניצולת השואה פנתה, בהתאם למכתב, לועידת התביעות וביולי 2017 אושרה זכאותה לקבלת קצבה מקרן סעיף 2, רטרואקטיבית מינואר 2014.
 • ביולי 2017 הגישה הניצולה תביעה לתשלום קצבה ליוצאי מחנות וגטאות מהרשות לניצולי השואה. הרשות קיבלה את תביעתה לתשלום הקצבה כאמור, החל מיום הגשת התביעה. הרשות סרבה לבקשתה של הניצולה לשלם את הקצבה רטרואקטיבית החל מדצמבר 2015, בטענה שעל פי החוק היא זכאית לקצבה מיום הגשת התביעה בלבד, ומכאן הערר.
 • לטענת הניצולה העיכוב בשליחת מכתב היידוע ע"י הרשות וההנחיות שניתנו בו ולפיהם עליה להמתין תחילה להחלטת ועידת התביעות ורק לאחר מכן לפנות לרשות, הטעו אותה וגרמו לעיכוב בהגשת התביעה ובקבלת התגמולים מהרשות ועל כן היא זכאית לקצבה רטרואקטיבית.

פסק הדין של ועדת העררים

ועדת העררים קיבלה את עמדתה ש ניצולת השואה, וקבעה כי מכתב היידוע ששלחה הרשות לניצולה באוגוסט 2016 הטעה את ניצולת השואה וגרם לה לשהות בהגשת התביעה וקבלת התגמולים, שכן במכתב נאמר כי יש להגיש תחילה תביעה לוועדת התביעות, ורק אם התביעה תתקבל, ניתן להגיש תביעה אל הרשות.

 • יוצאי בולגריה אשר שהו בתקופת הגטו בערים שהוכרו כגטו פתוח, זכאים לקצבה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות, לפי החוק ההטבות ועשויים להיות זכאים גם לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
  • אם הרשות לזכויות ניצולי השואה משלמת לניצול קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ובנוסף זכאי הניצול גם לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, תקזז הרשות מגובה הקצבה של יוצאי מחנות וגטאות את גובה הקצבה המשולמת לניצול מקרן סעיף 2, ותשלם לניצול רק את ההפרש בין שתי הקצבאות האלו.
  • אם הניצול זכאי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ל תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה ובנוסף זכאי הניצול גם לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, הרשות לא תקזז מהתגמול לפי הכנסה את הקצבה המשולמת מקרן סעיף 2, והניצול יהיה זכאי לשתי הקצבאות אלה במלואן.
 • הניצולה הייתה זכאית להגיש לרשות תביעה לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות לפי חוק ההטבות, מיד לאחר ההכרה בגטו לום ע"י גרמניה, ללא כל התניה של הגשת תביעה וקבלתה ע"י ועידת התביעות, וזאת בסתירה למה שנכתב בהנחיות של מכתב היידוע. השיהוי במועד הגשת התביעה של הניצולה לרשות נוצר עקב מילוי ההנחיות המוטעות שקיבלה הניצולה במכתב מהרשות.
 • כבר בבקשה למענק שנתי שהגישה הניצולה לרשות בינואר 2015 היא מסרה גרסה שהתקבלה ע"י הרשות על קורותיה בתקופת הרדיפות, לרבות העובדה שנשלחה עם בני משפחתה לעיר לום, ואותה גרסה מזכה אותה בתגמולים חודשיים לאחר ההכרה בגטו.
 • בנסיבות הקיימות ומשקולי צדק והגינות, ראתה ועדת הערר את הבקשה למענק כתביעה לתגמול חודשי.
 • הוועדה קבלה את הערר וקבעה כי הרשות תשלם לניצולה תגמולים חודשים רטרואקטיבית מחודש ספטמבר 2016, החודש הראשון ממועד קבלת ממכתב היידוע המטעה.

משמעות

 • ניצולי שואה יוצאי בולגריה, ששהו בתקופת הרדיפות בערים שהוכרו כגטו פתוח אשר הגישו את תביעתם לרשות לזכויות ניצולי השואה בשיהוי עקב הנחיה מוטעית שנשלחה אליהם ע"י הרשות, לפיה זכאותם לקצבה מהרשות מותנית בהכרת זכאותם לקצבה מועידת התביעות, עשויים להיות זכאים לקצבה רטרואקטיבית
 • הקצבה הרטרואקטיבית היא ממועד קבלת ההנחיות המטעות במכתב היידוע ששלחה הרשות לניצולים באוגוסט 2016 ועד למועד הגשת התביעה לרשות עקב ההכרה בגטאות החדשים.
 • ניתן להגיש בכל סדר ואף במקביל את התביעה לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ואת התביעה לקצבה מקרן סעיף 2 מוועידת התביעות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות