ניצולי שואה העומדים בתנאי הזכאות המפורטים בהמשך, זכאים לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, המשולמת אחת לשלושה חודשים
הקצבה היא בסך 667 יורו בחודש (2,001 יורו לרבעון), החל מאפריל 2024
ועידת התביעות מעניקה ייעוץ חינם לבדיקת הזכאות של ניצולי השואה לקצבה זו
החל מחודש יוני 2014, הזכאים לקצבה זו זכאים גם לקצבה ממשרד האוצר
למידע נוסף ראו תוכניות הפיצויים, ועידת התביעות וכן תנאי הזכאות לקצבה מקרן סעיף 2 באתר ועידת התביעות באנגלית

קרן סעיף 2 היא אחת משלושת הקרנות הפעילות שבהן מטפלת ועידת התביעות מול ממשלת גרמניה להעברת פיצויים לניצולי השואה.

 • הקריטריונים לקבלת הפיצויים מתוקף קרן סעיף 2 נקבעים על-ידי ממשלת גרמניה, כאשר ועידת התביעות מנהלת משא ומתן מול ממשלת גרמניה באופן רציף כדי להרחיב את הקריטריונים ולהגדיל את סכום הפיצויים המשולמים דרך קרן סעיף 2.
 • החל מחודש אפריל 2024 סכום הקצבה הוא 667 יורו לחודש (2,001 יורו לרבעון).
  • בין חודש ינואר 2022 לחודש מרץ 2024 סכום הקצבה עמד על 600 יורו לחודש (1,800 יורו לרבעון).
  • בשנת 2021 סכום הקצבה עמד על 580 יורו לחודש (1740 יורו לרבעון)
  • בשנת 2020 סכום הקצבה עמד על 513 יורו לחודש( 1539 יורו לרבעון)
  • בשנת 2019 58סכום הקצבה עמד על 446 יורו לחודש (1,338 יורו לרבעון).
 • החל מחודש יוני 2014, ניצולים הזכאים לקצבה זו, זכאים גם לקצבת השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה, עד לגובה התגמול המשולם לניצולים המקבלים תגמול מהאוצר לפי חוק נכי הרדיפות בנאצים. ניצולים שהוכרו על ידי הרשות כזכאים ל תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה יהיו זכאים לתגמול לפי הכנסה באופן מלא (ולא רק להשלמה עד לגובה תגמול זה) ובנוסף הם יהיו זכאים באופן מלא גם לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
 • ערך זה עוסק בקצבה המשולמת על-ידי ועידת התביעות בלבד.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה שהם תושבי ישראל (וכן תושבי שאר מדינות העולם, למעט מדינות הגוש הסובייטי לשעבר), העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. הם נרדפו על ידי הנאצים בתקופת השואה באחת או יותר מהדרכים הבאות:
   • שהות בגטו, מחנה ריכוז או מחנה עבודה -
    • שהות במחנה ריכוז או במחנה עבודה ליהודים. לרשימת המחנות המוכרים על-ידי ממשלת גרמניה לחצו כאן או
    • היו כלואים לפחות 3 חודשים בגטו או בגטו פתוח כפי שהוגדר על ידי ממשלת גרמניה. לרשימת הגטאות המוכרים לחצו כאן
    • שימו לב שבשנים 2016, 2018, 2019 ו-2020 הכירו הגרמנים בערים חדשות בבולגריה, בהולנד, באוקראינה-טרנסניסטריה וברומניה, כפי שמפורט בפסקת "חשוב לדעת".
   • חיו בסתר לפחות 4 חודשים בתנאים לא אנושיים, ללא גישה לעולם החיצוני, בשטחים שכבשו הנאצים או במדינות בעלות ברית של הנאצים (השפעה נאצית).
   • חיו בצורה לא חוקית בזהות בדויה או עם מסמכים מזוייפים למשך 4 חודשים לפחות בתנאים לא אנושיים, בשטחים שכבשו הנאצים או במדינות בעלות ברית של הנאצים (השפעה גרמנית).
  2. אינם מקבלים קצבה ממקור גרמני, כגון קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) או תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
  3. הכנסתם אינה גבוהה מ-173,200 ₪ נטו לשנה ליחיד:
   • תקרת ההכנסה השנתית לזכאות לקבלת קצבה זו עומדת על סך 173,200 ₪ נטו לשנה ליחיד - החל מיום 01.01.2020 תקרת ההכנסה עלתה ל- 49,850 דולר בשנה, אשר לפי שער החליפי שנקבע ע"י גרמניה שוות ערך ל- 173,200 ₪ בשנה. (בעבר עמדה תקרת ההכנסה עמדה על 114,816 ₪).
   • החל מיום 01.10.2007, נלקחת בחשבון רק הכנסתו של מגיש הבקשה ללא הכנסת בן/בת זוגו.
   • תקרת ההכנסה מוגדרת כהכנסה שנתית נטו, לאחר ניכוי מסים והיא כוללת הכנסה מעבודה, ממשלח יד, מהשכרת דירה, מהשקעה או מריבית. לא נכללים בחישוב התקרה קצבאות ביטוח לאומי, פנסיה מעבודה או ביטוח מנהלים, פנסיות נכות או ביטוח חיים.
  4. שווי הנכסים בבעלות המבקש אינו עולה על 3,464,150 ₪ -ממשלת גרמניה קבעה מגבלות על נכסים שיכולים להיות בבעלות מגיש הבקשה:
   • כדי לעמוד בתנאי הזכאות לקבלת קצבה זו תקרת שווי הנכסים אשר בבעלות המבקש, אינה עולה על 3,464,150 ₪- החל מיום 01.01.2020 תקרת הנכסים עלתה ל- 997,020 דולר אשר לפי שער החליפי שנקבע ע"י גרמניה שוות ערך ל- 3,464,150 ₪ . (בעבר עמדה תקרת ההכנסה עמדה על 2,297,350 ₪).
   • הנכסים כוללים, בין השאר, מזומנים בבנק, שווי מניות וני"ע, כל רכוש שבבעלות הפונה ופדיון פוליסות ביטוח חיים.
   • רק שווי "נטו" של הנכסים יילקח בחשבון - כולל חובות, משכנתאות, מסים שנתיים בגין נכסים מסוימים אשר אמורים להיות מנוכים לשם קביעת שווי הנטו של הנכס.
   • השווי של הנכס שבו מתגורר הפונה לא יילקח בחשבון לצורך חישוב מגבלת הנכסים.
   • במקרה שמדובר בנכס משותף, רק החלק היחסי שבבעלות מגיש הבקשה יילקח בחשבון.
 • למידע נוסף ראו תנאי הזכאות לקצבה מקרן סעיף 2 אתר ועידת התביעות באנגלית.

זכאות של עוברים

 • גם מי שהיו עוברים בבטן אימם בשעה שהיא עברה רדיפה מוכרת, רשאים להגיש בקשה לקצבה מקרן סעיף 2.

ניצולי שואה שהיו כלואים במחנה ריכוז או מחנה או גדוד עבודה לתקופת של פחות מ-3 חודשים

 • ממשלת גרמניה וועידת התביעות הסכימו שבקשות מניצולי שואה שהיו כלואים במחנה ריכוז או מחנה או גדוד עבודה שהוכר על ידי משרד האוצר הגרמני לתקופת של פחות מ-3 חודשים ושאינם מקבלים קצבה שוטפת מה-BEG, קרנות ה -Länderhärtefonds מגרמניה, PRVG מברלין, OpferfürsorgG מאוסטריה, ממשרד האוצר בישראל, מקרן סעיף 2 וקרן מרכז ומזרח אירופה (CEEF), תוגשנה על ידי ועידת התביעות לבדיקה של משרד האוצר הגרמני לבדוק האם מקרים אלו הינם מקרי מצוקה מיוחדת. ניצולים אלו צריכים ליצור קשר עם ועידת התביעות.

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא את טופס הבקשה המצורף:
 • את הטופס יש למלא בצרפתית, אנגלית או גרמנית (לא בעברית!)
 • יש להגיש את טופס הבקשה הנושא את החתימות המקוריות.
 • יש לשמור העתק של טופס הבקשה, ושל כל המסמכים שצורפו אליו.
 • לטופס יש לצרף העתקים בלבד. לא לצרף לטופס מסמכים מקוריים.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום של המסמכים הבאים, אם ניתן:
 1. העתק תעודת לידה.
 2. העתק תעודת נישואין.
 3. העתק מסמכים אחרים הקשורים לשינוי שם (אם רלוונטי).
 4. תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון) ואישור לגבי מגורי קבע (אם רלוונטי)
 5. מסמכים המוכיחים את המקור היהודי של הפונה.
 6. כל מסמך נוסף המוכיח את הרדיפות שעבר הפונה בתקופה השואה ומבסס את הבקשהץ
 • אימות המסמכים - יש לאמת את המסמכים המצורפים ואת החתימה על הטופס הבקשה (על-ידי עו"ד, בנק, משרד ממשלתי (כמו ביטוח לאומי),קונסוליה גרמנית , משרד ועידת התביעות בתל אביב, משרדי עמותת עמך, רשות מקומית, או כל גוף ציבורי העוסק בשירותים סוציאליים והוא בעל חותמת).
  • כדי שהמסמכים יאושרו באופן נכון, כל מסמך חייב לכלול: חותמת של הרשות המאשרת, השם המלא (באותיות דפוס)של האדם שאישר שהצילום מתאים למקור, המעמד (כגון התפקיד) של אותו האדם שאישר את המסמך, החותמת של אותו אדם שאישר את המסמך ותאריך האישור.
שימו לב
בתקופת הקורונה ניתן להגיש את המסמכים ואת טופס הבקשה ללא חתימת אימות וזאת כדי למנוע מהניצולים לצאת מביתם ולשמור על בריאותם. למידע נוסף ראו כאן או התקשרו לוועידת התביעות בטלפון 03-5194400.
 • אפוטרופוס- אם הפונה איננו מסוגל לחתום על טופס הבקשה,אפוטרופוס מוסמך יכול לחתום בשמו. במקרה כזה בנוסף למסמכים שצוינו, יש לצרף את כל המסמכים הבאים
  • צילום של מסמך המעניק את האפוטרופסות החוקית.
  • צילום של תעודת הזיהוי של האפוטרופוס שהונפקה על ידי הממשלה
  • טופס רופא ממולא במלואו . להורדת טופס הרופא בשפות נוספות לחצו כאן.
 • את הטופס המלא והחתום יש לשלוח ל: ועידת התביעות ת"ד 20064 תל אביב, 6120001.
 • למידע נוסף וקבלת טופסי הבקשה בחינם, ניתן לפנות לוועידת התביעות בטלפון 03-5194400.

גמלת השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה

שימו לב
 • החל מחודש אפריל 2024 הקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות היא בסך 667 אירו בחודש, שזהו סכום גבוהה יותר מהקצבה הרגילה (בסך 2,617 ₪) המשולמת ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה לנכי רדיפות הנאצים בדרגות נכות 25% עד 39%.
 • משכך, מאפריל 2024 ניצולי שואה שדרגת נכותם היא עד 39%, אינם זכאים לקצבת השלמה מהרשות.

תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה המקבלים קצבגה מקרן סעיף 2

 • בחודש אוקטובר 2016, הוחלט על תיקון חקיקה רטרואקטיבי החל מיום 01.09.2016, לפיו ניצולי שואה הזכאים מהרשות לזכויות ניצולי שואה לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה, יהיו זכאים לתגמול זה במלואו (ולא רק להשלמה עד גובה תגמול זה) ובנוסף יהיה זכאים באופן מלא, גם לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
 • ניצול יהיה זכאי לגמול לפי הכנסה אם הכנסותיו (ללא הקצבה מקרן סעיף 2 ) נמוכות מתקרת ההכנסה, ובלבד שההפרש בניהם יהיה גבוה מגמלת ההשלמה המשולמת ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה.
 • אם ההפרש בין ההכנסה של הניצול לתקרת ההכנסה יהיה נמוך מגמלת ההשלמה , יהיה הניצול זכאי מהרשות לגמלת השלמה בלבד, עד לגובה התגמול החודשי הרגיל לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • למידע נוסף ראו :תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2.

קצבה מקרן סעיף 2 וקצבה לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות

 • ניצולי שואה, יוצאי מחנות וגטאות שעלו לארץ לאחר 1953 , הזכאים לקצבה מקרן סעיף 2 זכאים גם לגמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות:
  • אם ועידת התביעות משלמת לניצול קצבה לפי קרן סעיף 2, ובנוסף זכאי הניצול לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות מהרשות לזכויות ניצולי השואה, תקזז הרשות מגובה הקצבה של יוצאי מחנות וגטאות את גובה הקצבה המשולמת לניצול מקרן סעיף 2, ותשלם לניצול רק את ההפרש בין שתי הקצבאות האלו.
  • אם הניצול זכאי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ל תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה ובנוסף משולמת לניצול גם קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, הרשות לא תקזז מהתגמול לפי הכנסה את הקצבה המשולמת מקרן סעיף 2, והניצול יהיה זכאי לשתי הקצבאות אלה במלואן.
 • ניתן להגיש בכל סדר ואף במקביל את התביעה לקצבה מקרן סעיף 2 לועידת התביעות ואת התביעה לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות לרשות לזכויות ניצולי שואה. מועד הזכאות לקצבה מהרשות הנו מה-1 בחודש שבו תוגש הבקשה.
 • מומלץ כי ניצולים אשר שהו במחנות וגטאות ואינם עומדים בתנאי הזכאות של הקצבה מקרן סעיף 2, יבדקו את זכאותם לקצבה ליצואי מחנות וגטאות המשולמת ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה שכן בקצבה זו אין תנאי המתייחס למינימום זמן של שהות בגטאות או במחנות או תנאי המתייחס להיקף נכסים ולהכנסות.

תגמול לאלמן/נה של ניצול שואה אשר קיבל בחייו קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות

מקרים בהם קצבה מקרן סעיף 2 אינה נחשבת כהכנסה

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים