ניצולי שואה ששהו במחנות או בגטאות זכאים לקבל קצבה בהתאם לחוק הטבות לניצולי שואה
החל מיום 01.06.2014, הושוו התגמולים של יוצאי מחנות וגטאות שעלו לישראל לאחר 1953 עם אלו של ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
שווי אחוז נכות הנו 68.16 ₪, כך שהתגמול המינימלי הנו 2715 ₪ עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו 6816 ₪ עבור100% נכות
ניתן לבקש החמרה במצב הרפואי או הכרה במחלה נוספת ולהעלות את אחוזי הנכות. העלאת אחוזי הנכות עשויה לזכות את ניצול השואה בתגמול גבוהה יותר. (לפרטים נוספים ראו החמרה במצב רפואי)
למידע נוסף ראו בפרק " מי שעלה לישראל לאחר 01.10.1953" באתר הרשות לניצולי השואה

קצבה זו משולמת לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות אשר לא היו זכאים לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בגין אחת הסיבות הבאות:

 1. עלו לישראל לאחר יום 01.10.1953.
 2. לא הייתה להם אזרחות ישראלית רצופה מיום 01.04.1957 ואילך.
 3. ההסכם בין ישראל לגרמניה לא שלל את זכותם לתבוע בשל נכותם.

מי זכאי?

זכאות לקצבה מכח החלטות מינהליות

גובה הקצבה

 • התגמול החודשי נקבע לפי דרגת הנכות שנקבעה לניצול. כל אחוז נכות מתורגם לסכום כספי, ומוכפל באחוזי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול.
 • החל מה- 01.01.2024 (באופן רטרואקטיבי, כולל השלמה בתגמול חודש יוני) שווי אחוז נכות עומד על 68.16 ₪, התגמול המינימלי הנו 2715 ₪ עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו 6816 ₪ עבור 100% נכות.
דוגמה
ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי לגמלה חודשית בגובה 3,748.8 ₪ (לפי החישוב: 55 X‏ 68.16 ₪)
 • גובה הקצבה על פי אחוזי נכות ,החל מאפריל 2022 (בהתאם לעדכון הגמלה בחודש דצמבר 2022).
אחוזי נכות גובה התגמול בש"ח
25%-39% 2,715 ₪
40% 2,726.4 ₪
50% 3,408 ₪
60% 4,089.6 ₪
70% 4,771.2 ₪
80% 5,452.8 ₪
90% 6,134.4 ₪
100% 6,816 ₪
שימו לב
הקצבה פטורה מתשלום מס הכנסה
 • ניצולי שואה העומדים בתנאי הזכאות שפורטו לעיל, רשאים לעמוד בפני ועדה רפואית מטעם הרשות לזכויות ניצולי השואה, ולבקש החמרה במצב הרפואי, הכרה במחלות נוספות (שעשויה לזכות בתגמול גבוה יותר).
 • ניצולי שואה נזקקים שהכנסתם נמוכה עשויים להיות זכאים להכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה.
 • ניצולים אשר יוכרו להם אחוזי נכות הגבוהים מ-25%, יהיו זכאים לגמלה לפי לאחוזי הנכות שיקבעו להם בהתאם לגמלה לה זכאים נכי רדיפות הנאצים.
 • הקצבה פטורה מתשלום מס הכנסה.

שינויים שנערכו בגובה הקצבה

תהליך מימוש הזכות

 • יוצאי מחנות וגטאות שביום 01.06.2014 היו מוכרים על-ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה כזכאים לקצבה לפי חוק ההטבות לניצולי שואה, או שהגישו בקשה להכרה עד ליום זה והוכרו כזכאים לאחר יום זה -
  • ניצולי שואה אלה אינם צריכים להגיש בקשה בעקבות שינוי החקיקה מיום 09.06.2014 והם יהיו זכאים לתגמולים ולהטבות כאילו היו מוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים החל מיום 01.06.2014, ללא צורך בהגשת בקשה.
  • ניצולי שואה אלה יקבלו אוטומטית החל מחודש יוני 2014 גמלה מינימלית בגובה של 2,200 ₪ המשקפת דרגת נכות של 25%.(הגמלה משולמת ביום 01.07.2014).
  • לכל אחד מהזכאים יש אפשרות לבקש החמרה במצב הרפואי או הכרה במחלה נוספת ולהעלות את אחוזי הנכות. כמו כן יש אפשרות לקבלת הכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה
 • ניצולי שואה שביום 01.06.2014 טרם היו מוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה כזכאים לקצבה לפי חוק ההטבות לניצולי שואה -
 • ניצולי שואה אלה צריכים למלא טופס בקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום ת"ז כולל ספח.
  • צילום המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר על ידי הבנק.
  • מי שקיבלו פיצוים בעבר בשל נרדפות בתקופת השואה – יש לצרף אסמכתא.
  • מסמכים רפואיים לצורך הוכחת נכות.
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
  • אם התביעה מוגשת על ידי עורך דין, יש לצרף יפויי כח.
 • ניצול שואה המתקשה למלא את טופס התביעה לקבלת התגמול, יכול להיעזר במתנדב שיגיע לביתו לצורך כך. למידע נוסף ולסיוע בכל שאלה הקשורה בתגמול זה, ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון 03-5682651.
 • עדכון פרטים - חשוב מאוד להודיע לרשות לזכויות ניצולי השואה על כל שינוי בפרטי הניצול, כגון:
  • שינוי כתובת מגורים
  • שינוי מען למכתבים
  • שינוי מצב אישי
  • מינוי אפוטרופוס לניצול
  • פרטי חשבון בנק - ניצול שמשנה פרטי חשבון בנק יודיע על כך טלפונית (03-5682651) או במכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה כדי שיישלח אליו טופס מתאים להודעה על שינוי פרטי חשבון בנק.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

קצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות וקצבה ליוצאי מחנות וגטאות

 • ניצולי שואה הזכאים לקצבה לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות מהרשות לזכויות ניצולי השואה עשויים להיות גם זכאים לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות:
  • אם הרשות לזכויות ניצולי השואה משלמת לניצול קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ובנוסף זכאי הניצול גם לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, תקזז הרשות מגובה הקצבה של יוצאי מחנות וגטאות את גובה הקצבה המשולמת לניצול מקרן סעיף 2, ותשלם לניצול רק את ההפרש בין שתי הקצבאות האלו.
  • אם הניצול זכאי מהרשות לזכויות ניצולי השואה ל תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה ובנוסף זכאי הניצול גם לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, הרשות לא תקזז מהתגמול לפי הכנסה את הקצבה המשולמת מקרן סעיף 2, והניצול יהיה זכאי לשתי הקצבאות אלה במלואן.
 • ניתן להגיש בכל סדר ואף במקביל את התביעה לקצבה מקרן סעיף 2 לועידת התביעות ואת התביעה לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות לרשות לזכויות ניצולי שואה. מועד הזכאות לקצבה מהרשות הנו מה-1 בחודש שבו תוגש הבקשה.

ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה.
 • ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות