הקדמה:

ניצולי שואה המקבלים קצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות זכאים בנוסף לגמלת השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה, עד לגובה הקצבה המשולמת לנכי רדיפות הנאצים
ניתן להגיש בקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה להכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה או להחמרה במצב הרפואי או הכרה במחלה נוספת ולהעלות את גובה תגמול ההשלמה הבסיסי
החל מחודש ספטמבר 2016 ניצולי שואה שהוכרו על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה כזכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה יהיו זכאים לתגמול זה באופן מלא (ולא רק להשלמה עד לגובה תגמול זה) ובנוסף יהיו זכאים גם לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות

בעקבות תיקון חוק הטבות לניצולי שואה ביום 09.06.2014, הושוו התגמולים וההטבות של ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות עם אלו של ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

גובה תגמול ההשלמה הבסיסי מהרשות לזכויות ניצולי השואה

התגמול הבסיסי ממשרד האוצר

דוגמה
 • ניצול שואה בעל 25% נכות מקבל מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות 580 יורו לחודש (כ-2,300 ש"ח לצורך הדוגמה, סכום שעשוי להשתנות בהתאם לערך היורו).
 • בנוסף לקצבה מקרן סעיף 2, ניצול השואה יהיה זכאי לתגמול השלמה ממשרד האוצר בסכום של 2,453 ש"ח, שהוא גובה הקצבה הבסיסית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • גמלת ההשלמה החודשית שיהיה זכאי לה ממשרד האוצר היא בסך 153 ש"ח (לפי החישוב: 2,300- 2,453 ש"ח).
טיפ
כשיש תוספת בגובה הקצבה מוועידת התביעות, התשלום של קצבת ההשלמה מהאוצר קטן, כיוון שהתוספת תקוזז מחישוב ההשלמה. התוספת תבוא לידי ביטוי אצל מקבלי קצבה השלמה מהאוצר המקבלים תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה שכן הקצבה המשולמת על ידי ועידת התביעות לניצולים אלה, אינה מקוזזת מהקצבה המשולמת ע"י האוצר.

גובה התגמול לניצולי שואה הזכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה

 • בחודש אוקטובר 2016, הוחלט על תיקון חקיקה רטרואקטיבי החל מיום 01.09.2016, לפיו ניצולי שואה הזכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה, יהיו זכאים לתגמול זה במלואו (ולא רק להשלמה עד גובה תגמול זה) ובנוסף יהיה זכאים באופן מלא, גם לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
  • ניצול יהיה זכאי לגמול לפי הכנסה אם הכנסותיו נמוכות מתקרת ההכנסה. במקרה זה ישולם לניצול תגמול לפי הכנסה בגובה ההפרש בין הכנסותיו לבין "תקרת ההכנסה" (התגמול יהווה השלמת הכנסה עד לגובה "תקרת ההכנסה"), ובלבד שההפרש בין ההכנסה של הניצול לתקרת ההכנסה יהיה גבוה מהתגמול הרגיל המשולם לניצולי שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
  • אם ההפרש בין ההכנסה של הניצול לתקרת ההכנסה יהיה נמוך מהתגמול החודשי הרגיל המשולם לניצולי שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, יהיה הניצול זכאי לקצבת השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה עד לגובה התגמול החודשי הרגיל בלבד.
  • בבדיקת הזכאות לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה יילקחו בחשבון הכנסותיו של ניצול השואה כולל קצבת זקנה, קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי, וכל הכנסה אחרת (למשל, ריבית על חסכונות או הכנסות משכר דירה), אך לא תילקח במבחן ההכנסה הקצבה המשולמת לניצול מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
דוגמה
 • לניצול עם נכות של 50%, יש הכנסות מקצבת זיקנה ודמי שכירות בסך כולל של 5,000 ש"ח לחודש.
 • בנוסף, יש לניצול קיצבה בסך 580 יורו לחודש (כ-2,300 ש"ח לצורך הדוגמה, עשוי להשתנות בהתאם לערך היורו) המשולמת לו כל רבעון ע"י ועידת התביעות. הכנסה זו אינה נלקחת בחשבון, במבחן ההכנסה לצורךבדיקת זכאותו לתגמול מוגדל לפי הכנסה.
 • תקרת ההכנסה עבור ניצול בעל 50% נכות עומדת על 10,038.12 ש"ח בחודש.
 • גובה התגמול החודשי הרגיל לו זכאי הניצול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים הוא 3,080.47 ש"ח (לפי החישוב: 50 X‏ 61.6094 ש"ח).
 • ההפרש בין ההכנסה של הניצול הנלקחת בחשבון (5,000 ש"ח) לתקרת ההכנסה גבוהה מהתגמול החודשי הרגיל לפי חוק נכי רדיפות הנאצים 5,038.12 ש"ח=( 5,000 - 10,038.12 ש"ח).
 • במקרה זה זכאי הניצול מהרשות לזכויות ניצולי השואה לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של 5,038.12 ש"ח
 • בנוסף לתגמול המוגדל לפי הכנסה, יהיה זכאי הניצול למלוא הקצבה המשולמת לו מוועידת התביעות.

תהליך מימוש הזכות

 • ניצולי שואה שקיבלו ביום 01.06.2014 קצבה מקרן סעיף 2 והיו מוכרים על-ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה כזכאים להטבות לפי חוק ההטבות לניצולי שואה, מקבלים את תגמול ההשלמה ממשרד האוצר ואת ההטבות הנלוות, ללא צורך בהגשת בקשה.
 • ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2, אשר ביום 01.06.2014 טרם היו מוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה כזכאים להטבות לפי חוק ההטבות לניצולי שואה צריכים למלא את טופס הבקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 1. באמצעות טופס בקשה מקוון- ע"י מילוי ושליחה של טופס בקשה מקוון למי שמקבל קצבה מוועידת התביעות, בצירוף המסמכים הנדרשים.
 2. באמצעות הדפסת טופס בקשה- יש להדפיס את טופס התביעה למקבלי קצבה מוועידת התביעות, למלא את פרטי הבקשה ולצרף מסמכים נדרשים. את הבקשה והמסמכים המצורפים יש לשלוח אל הרשות לזכויות ניצולי השואה בכתובת: רחוב יצחק שדה 17, ת"ד 57380, תל אביב מיקוד 6157302, או בפקס: 03-5682691, 03-5682665.
 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • מסמכים רפואיים לצורך הוכחת נכות.
  • צילום קריא של תעודת הזהות.
  • אישור השלטונות הגרמניים על תשלום פיצויים עקב "שלילת חירות" (FSB), ככל שיש.
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
  • אם התביעה מוגשת על ידי עורך דין, יש לצרף יפויי כח.
 • לאחר שמתקבל טופס התביעה לקבלת התגמול ברשות לזכויות ניצולי השואה, הכולל הצהרה, נספחים, ומסמכים רפואיים, יישלח לניצול השואה ו/או לבא כוחו מכתב אישור, ובו ציון של מספר התיק ברשות. יש לשים לב שבכל פנייה לרשות צריך לציין את מספר התיק.
 • טופס התביעה והחומר המצורף מועבר לבדיקת זכאות, קביעת אחוזי נכות וביצוע התשלום ככל שהניצול עומד בכל תנאי הזכאות.
 • ניצול שואה המתקשה למלא את טופס התביעה לקבלת התגמול, יכול להיעזר במתנדב שיגיע לביתו לצורך כך. למידע נוסף ולסיוע בכל שאלה הקשורה בתגמול זה, ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון 03-5682651.
 • עדכון פרטים - חשוב מאוד להודיע לרשות לזכויות ניצולי השואה על כל שינוי בפרטי הניצול, כגון:
  • שינוי כתובת מגורים
  • שינוי מען למכתבים
  • שינוי מצב אישי
  • מינוי אפוטרופוס לניצול
  • פרטי חשבון בנק - ניצול שמשנה פרטי חשבון בנק יודיע על כך טלפונית (03-5682651) או במכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על מנת שיישלח אליו טופס מתאים להודעה על שינוי פרטי חשבון בנק.

ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה.
 • ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.

קצבת שארים

שימו לב
אלמן או אלמנה שזכאים לקצבת שארים מהרשות לזכויות ניצולי שואה אינם זכאים לתגמול מועידת התביעות.

חשוב לדעת

פסקי דיןארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: opc@mof.gov.il מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים