הקדמה:

נפגעי התמכרויות יכולים לפנות ליחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות ברשויות המקומיות, כדי לקבל טיפול והפנייה למסגרות המתאימות להם
פונה שאושרה לו תכנית טיפולית, ישלם עבורה השתתפות עצמית בגובה שליש נקודת זיכוי (כ- 72.67 ש"ח בחודש, נכון לשנת 2021)


נפגעי התמכרויות יכולים לפנות לקבלת סיוע מהיחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות ברשויות המקומיות.

 • תפקידן של היחידות לטיפול בנפגעי התמכרויות:
  • לאבחן ולהפנות נפגעי התמכרויות למסגרות המתאימות להם
  • לתת טיפול לנפגעי ההתמכרות- במקרה שקיים מענה מתאים עבורם ביחידה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני 18 ומעלה שהם מכורים או נפגעי התמכרויות:
  • נפגעי התמכרויות - מי שתפקודם השוטף נפגע כתוצאה משימוש בסמים, אלכוהול או בגלל הימורים והם מגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע.
  • מכורים - משתמשים בסמים, אלכוהול או מהמרים, המגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע ומתקיימים בהם מאפיינים של תלות גופנית או נפשית.
 • לפרטים לגבי בני נוער וצעירים שגילם 24 -12 שנים, ראו טיפול בצעירים ובני נוער נפגעי התמכרויות ברשויות המקומיות. ברשות מקומית שניתן בה טיפול הן למבוגרים והן לבני נוער, יופעל שיקול דעת לגבי מסגרת הטיפול המתאימה לבני 24-18 שנים, בהתאם למאפייני כל מטופל.

שלבי ההליך

 • יש לפנות לאחת מהמחלקות לשירותים חברתיים המטפלות בנפגעי התמכרויות באזור המגורים - הפנייה יכולה להיעשות באופן עצמאי או באמצעות כל גורם אחר.
 • לאחר הפנייה תיערך פגישת היכרות ראשונית עם העובד הסוציאלי המטפל בנפגעי התמכרויות.
 • הפונה ימלא טופס פנייה והצהרה (נספח ג' בהוראה 1.36 לתקנון עבודה סוציאלית).
 • העובד הסוציאלי יאסוף את כל המידע אודות המטופל ומשפחתו בטופס "שאלון אינטייק לנפגעי התמכרויות" (נספח ג' בהוראה 11.3 לתקנון עבודה סוציאלית) וכן ימלא "טופס נתוני יסוד" (על פי הוראה הוראה 1.19 לתקנון עבודה סוציאלית).
 • במסגרת תהליך האבחון וההערכה יתקיימו עד כעשרה מפגשי היכרות לתקופה של עד כחודשיים במהלכם ייערכו בדיקות לפונה (בדיקות שתן או בדיקות נשיפה) וכן ביקור בית על פי הצורך.
 • מפגשי ההיכרות, שנועדו לתיאום ציפיות בין המטופל לגורמי הטיפול, יערכו ביחידה לטיפול בנפגעי התמכרויות או במחלקה לשירותים חברתיים.
 • בתום תקופת האבחון, ובתנאי שהפונה הגיע לכל הפגישות ועמד בהתחייבויותיו, תתקיים ועדת אבחון, ויחתם הסכם טיפולי בין הפונה לנציג היחידה לטיפול בנפגעי התמכרויות (נוסח ההסכם מופיע בנספח ד' בהוראה 11.3 לתקנון עבודה סוציאלית).
 • תהליך האבחון ילווה במעקב לגילוי חומרים פסיכואקטיביים בעזרת בדיקות שתן ובדיקות נשיפה.
 • תכנית הטיפול שתיקבע תהיה בהתאם למטרות הטיפוליות שהומלצו על-ידי ועדת האבחון.
 • פונה שאושרה לו תכנית טיפולית, ישלם עבורה השתתפות עצמית בגובה שליש נקודת זיכוי (כ- 72.67 ש"ח בחודש, נכון לשנת 2021).
 • לפרטים על התכניות הטיפוליות, ראו טיפול בנפגע התמכרויות ובני משפחתו ברשות המקומית.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים