היחידות לטיפול בנוער מכור ברשויות המקומיות מאבחנות ומטפלות בנערים ונערות נפגעי התמכרויות
הטיפול לנוער ולחיילים עד גיל 21 ניתן ללא תשלום, מגיל 21 הטיפול כרוך בהשתתפות עצמית


מי זכאי?

 • נערים ונערות העונים לשני התנאים הבאים:
  1. גילם הוא 24-12.
  2. הם מכורים או נפגעי התמכרויות:
   • נפגעי התמכרויות - תפקודם השוטף נפגע כתוצאה משימוש בסמים, אלכוהול או בגלל הימורים והם מגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע.
   • מכורים - משתמשים בסמים, אלכוהול או מהמרים, מגלים התנהגויות כפייתיות באופן קבוע ומתקיימים בהם מאפיינים של תלות גופנית או נפשית.
 • ברשות מקומית בה מתקיים טיפול הן במבוגרים והן בנוער, יופעל שיקול דעת לגבי מסגרת הטיפול המתאימה לבני 24-18 בהתאם למאפייני המטופל.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים - הפניה יכולה להיעשות באופן עצמאי או באמצעות כל גורם, חינוכי, טיפולי או אחר.
 • לאחר הפנייה למחלקה לשירותים חברתיים תיקבע פגישת הכרות ראשונית שלאחריה ייערך אבחון ותיקבע תוכנית טיפול.

פנייה לטיפול

 • במקרה שנער פנה או הופנה למחלקה לשירותים חברתיים באזור מגוריו:
  • לאחר קבלת הפנייה תיערך פגישת היכרות ראשונית עם העובד הסוציאלי המטפל.
  • מטרתה של פגישת ההיכרות היא תיאום ציפיות בין המטופל לגורמי הטיפול.
  • הפגישה תיערך ביחידה לטיפול בנפגעי התמכרויות או במחלקה לשירותים חברתיים.
 • במקרה שנער פנה למסגרת אזורית:
  • ייערך לו ראיון קצר (טלפוני או פנים מול פנים) ולאחר מכן ייעשה בירור לגבי:
   • סיבת הפנייה.
   • מהות הבעיה.
   • מידת ההתאמה לטיפול.
  • הוא יופנה למסגרת לטיפול בנוער נפגע התמכרויות, בתוך המחלקה לשירותים חברתיים או מחוץ לה, לאחר הראיון עם העובד הסוציאלי המטפל בנוער נפגע התמכרויות.
   • במקרה בו אין במחלקה לשירותים חברתיים עובד סוציאלי המטפל בנוער נפגע התמכרויות, הראיון ייערך עם עובד סוציאלי שימונה על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים.
  • לאחר הפניית הנער למחלקה לשירותים חברתיים, ימלאו הוריו של הנער "טופס פנייה והצהרה" (נספח ג' בהוראה מס' 1.36 לתקנון עבודה סוציאלית), לאחר שיביעו בכתב את הסכמתם לטיפול (נספח ב' בהוראה 11.2 לתקנון עבודה סוציאלית).
  • הטיפול בנוער נפגע התמכרויות יחל רק לאחר קבלת "טופס החלטה על השמה" (נספח ג' בהוראה 11.2 לתקנון עבודה סוציאלית) וכן טופס השמה למסגרת חתום על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים וגזבר הרשות המקומית (נספח ד' בהוראה 11.2 לתקנון עבודה סוציאלית).
  • לאחר קבלת הפנייה, ייקלט הנער לתהליך הטיפולי.
   • הסכמת ההורים מהווה תנאי קבלה לטיפול, למרות זאת, הנער יוכל להיפגש עם העובד הסוציאלי עד שלושה מפגשים ללא הסכמת הוריו.
  • במקרים הבאים הטיפול ימשיך מעבר לשלושה מפגשים ללא הסכמת ההורים, לאחר התייעצות עם עובד סוציאלי לחוק הנוער:
   • אם הנער עצמו מסרב להעביר אישור של הוריו להשתתפות בתהליך הטיפולי.
   • כאשר ההורים מסרבים לתת אישור לבנם להשתתף בהליך הטיפולי.
   • כאשר שיתוף ההורים מהווה סכנה והעובד הסוציאלי חושב שאי-השתתפותו של הנער בטיפול עלולה לפגוע בשלומו.

אבחון

 • אבחון ראשוני - לפני תחילת הטיפול יעבור הנער נפגע ההתמכרויות אבחון מקיף שיכלול שיחות עמו ועם בני משפחתו, ביקורי בית, איסוף מידע מכל גורם רלוונטי, בדיקות שתן ומילוי טפסים.
 • ועדת אבחון תערוך אבחון יסודי ותפנה את הנער למסגרת המותאמת לו.

תוכנית טיפול

 • תוכנית הטיפול תותאם לכל נער על פי צרכיו האישיים ועל פי תוכנית טיפול שנקבעה בוועדת האבחון.
 • במסגרת תוכנית הטיפול יוחלט האם הנער יטופל במסגרת חוץ ביתית או במסגרת אמבולטורית (טיפול יום ללא אשפוז) במקום מגוריו.
 • בדיקות שתן ובדיקות נשיפה -
  • במהלך הטיפול ייערכו בדיקות שתן לגילוי התמכרויות או בדיקות נשיפה לגילוי לגילוי אלכוהול כחלק מתוכנית הטיפול ובהסכמת הורי הנער.
  • במקרים חריגים בהם יוחלט לא לערוך בדיקות שתן / נשיפה במהלך התהליך הטיפולי, יש צורך באישור לכך מהמפקח המחוזי.
 • גמילה פיזית -
  • במקרה שוועדת האבחון החליטה להפנות את המטופל לגמילה פיזית, העובד הסוציאלי יכין את המטופל ומשפחתו לקראת הגמילה.
  • העובד הסוציאלי יצור קשר עם המסגרת הקולטת, ילווה את המטופל ויתאם את דרכי הטיפול עם האחראי במסגרת בה ישהה המטופל.
  • כאשר הוועדה החליטה כי הטיפול בנער יעשה במסגרת אמבולטורית הנער ישולב באחת או יותר מהתוכניות הבאות:
   • טיפול פרטני -
    • פגישות אישיות בין הנער לעובד הסוציאלי המטפל כדי לעזור לנער לעבור תהליך שיקום ולהתמודד עם בעיית ההתמכרות.
   • טיפול קבוצתי -
    • התערבויות קבוצתיות בקרב בני הנוער המונחות על ידי העובד הסוציאלי של היחידה.
    • הטיפול הקבוצתי הוא כלי טיפולי המסייע להתמודד עם בעיית ההתמכרות של בני הנוער בקבוצת השווים.
   • התערבות משפחתית - כחלק מהראייה המערכתית של הנער, העובד הסוציאלי ביחידת ההתמכרויות יקיים פגישות עם ההורים על פי הצורך.
   • התערבויות קהילתיות -העובד הסוציאלי יקיים התערבויות בשיתוף מוסדות בתוך הקהילה ומחוץ לה בהתאם לצורכי המטופל (כגון, שירות המבחן, פקיד סעד, בתי ספר, יחידות לקידום נוער).
   • ניתן לשלב את הנער במרכזי יום לנפגעי התמכרויות.
 • טיפול במסגרת חוץ ביתית -

תשלום על הטיפול

 • מטופלים מגיל 21 מחויבים בהשתתפות עצמית של 50 ₪.
 • ההשתתפות העצמית מתחילה מהמפגש השלישי ועד סיום הטיפול מדי חודש כפי שמופיע בחוזה הטיפולי עם המטופל.
 • ההשתתפות העצמית תועבר לרשות המקומית.
 • מטופלים עד גיל 21 פטורים מתשלום עבור הטיפול.
 • חיילים שמגיעים לטיפול יציגו אישור מהצבא לקבלת הטיפול ויהיו פטורים מתשלום.

הפסקת טיפול

 • עובד סוציאלי לטיפול בנוער נפגע התמכרויות יפסיק טיפול אם במשך 3 חודשים לא התקיים קשר עם הנער למרות פניות העובד הסוציאלי.
 • בכל מקרה של הפסקת טיפול, ימלא העובד הסוציאלי טופס סיכום טיפול.

סיום טיפול

 • ההחלטה על סיום טיפול תתקבל על ידי העובד הסוציאלי בשיתוף הנער והמטפלים בקהילה, ולאחר שהושגו היעדים הטיפוליים שתוכננו.
  • בסיום הטיפול ימלא העובד הסוציאלי טופס סיום טיפול וטופס סיכום טיפול.
 • כדי לאפשר יצירת קשר עבור מעקב או עבור יצירת קשר מחודש עם הנער, מועד סיום הטיפול ופרטים לגבי הסיום והפרידה יתועדו בתיק המטופל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

 • הוראה מס' 11.2 לתע"ס - הנחיות לטיפול בנוער נפגע התמכרויות במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה