אדם יכול במקרים מסוימים לאמץ את ילדיו של בן זוגו אם טובת הילד תומכת באימוץ
העובדה שמדובר בבני זוג מאותו מין לא תהווה שיקול נגד אישור האימוץ

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:ע"א 10280/01
תאריך:10.01.2005
קישור:לקריאת פסק-הדין

בית המשפט העליון התיר לזוג לסביות לאמץ כל אחת את ילדיה הביולוגיים של בת זוגה (שבאו לעולם מתרומת זרע אנונימית), ואשר מגדלות יחד את הילדים מאז הולדתם.

כל אחת מבנות הזוג ביקשה לאמץ את ילדיה של בת זוגה בתור "מאמץ יחיד" (להבדיל ממקרה שבו שתי בנות הזוג מבקשות לאמץ יחד ילד זר). הבקשה נסמכה על סעיף 3(2) לחוק אימוץ ילדים, הקובע כי בית המשפט רשאי לתת צו אימוץ למאמץ יחיד, אם הורי המאומץ נפטרו והמאמץ הוא מקרובי המאומץ ואינו נשוי, ועל סעיף 25 לחוק, הקובע כי אם הדבר הוא לטובת המאומץ, רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות לסטות מההגבלות הקבועות בסעיף 3(2), כלומר להעניק צו אימוץ למאמץ יחיד גם אם הורי המאומץ לא נפטרו, והמאמץ אינו קרוב משפחתו ואף אם הוא נשוי.

בית המשפט לענייני משפחה סירב לבקשה. בנות הזוג ערערו לבית המשפט המחוזי, אשר דחה את ערעורן. בנות הזוג הגישו בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון קיבל את הבקשה למן רשות ערעור, וברוב דעות קיבלת את הערעור.

שופטי הרוב קבעו כי מבחינה עקרונית ייתכן שהמקרה הנ"ל הוא מקרה שבו התקיימו "נסיבות מיוחדות" המצדיקות סטייה מהדרישות של סעיף 3(2) לחוק. לשם כך קבעו שופטי הרוב כי יש להחזיר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה אשר יבחן באמצעות חוות דעת מקצועיות אם הנסיבות המיוחדות של המקרה הזה וטובת הילדים תומכות בהתרת האימוץ. בית המשפט קבע שבין היתר ייבחנו טיב הקשר, משך הקשר, השפעתו על הילדים, עמדת הסביבה בה גדלים הילדים, יחסה של הסביבה בה גדלים הילדים לקשר הזוגי של בנות הזוג, והאם יהא זה לטובת הילדים אם גדילתם בתא המשפחתי הנוכחי תהיה עם אימוץ או בלי אימוץ.

שופטי המיעוט טענו שבמסגרת סעיף 3(2) לא ניתן לאפשר אימוץ על ידי בן זוג מאותו מין, כי הדבר סותר את תכלית החוק.

משמעות

  • במקרים שטובת הילד תומכת באימוץ, יוכל גבר לאמץ את ילדיו של בן זוגו, ואישה תוכל לאמץ את ילדיה של בת זוגה.
  • העובדה שמדובר בזוג מאותו מין לא תשמש שיקול נגד האימוץ.
  • כל מקרה ידון לגופו, כאשר עקרון העל המנחה הוא טובת הילד.
  • השאלה שתישאל אינה אם עדיף לילד לגדול במשפחה להטבי"ת או במשפחה הטרוסקסואלית, אלא האם עדיף לילד, החי כבר ממילא במשפחה הלהטבי"ת, להיות מאומץ על ידי בן/בת הזוג של הורהו או להמשיך לגדול בה ללא אימוץ.
  • פסק הדין אינו קובע הכרה עקרונית בזכותם של בני-זוג מאותו מין לאמץ. (זכות זו הוכרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה יותר מאוחר, להרחבה ראו: אימוץ ילדים על ידי בני זוג מאותו מין).

הנחית היועץ המשפטי לממשלה

  • בעקבות פסק הדין הורה היועץ המשפטי לממשלה כי ניתן לאפשר לבן זוג בן אותו המין לאמץ את ילדו, הביולוגי או המאומץ, של בן זוגו.
  • היועמ"ש קבע שהמונח "בן זוגו" בחוק אימוץ ילדים כולל גם בן זוג מאותו המין, ועל כן במקרים בהם בן זוג מעוניין לאמץ את ילדו, הביולוגי או המאומץ, של בן זוגו - ניתן לאשר זאת (גם לפי סעיף 3(1) לחוק, הקובע, כי בית המשפט רשאי להתיר אימוץ על ידי מאמץ יחיד, אם בן זוגו הוא ההורה של המאומץ או אימץ אותו לפני כן).
  • היועץ המשפטי לממשלה הדגיש, כי הוא עוסק רק בבדיקת האפשרות המשפטית להסכים לבקשות אימוץ בנסיבות האמורות, וכי העמדה הקונקרטית בכל בקשת אימוץ תגובש ע"י הגורמים המקצועיים בשירות למען הילד בכל מקרה לגופו לאחר בחינת טובת המאומץ.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים